Steigers op ladderklampen

Op deze pagina

  Algemene regel: Verbod maar mogelijkheid van afwijking onder zeer strenge voorwaarden 

  Verbod

  In principe is het gebruik van steigers op ladderklampen om werkzaamheden op hoogte uit te voeren verboden. Van dit verbod kan afgeweken worden wanneer er voor het uitvoeren van bepaalde taken geen ander arbeidsmiddel voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte beschikbaar is dat voldoet aan de geharmoniseerde Europese normen.

  Risicoanalyse

  De werkgevers die bij de montage, demontage en het gebruik van een steiger op ladderklampen betrokken zijn, overleggen met elkaar om een risicoanalyse uit te voeren. Deze risicoanalyse heeft als doel de maatregelen te identificeren die waarborgen dat bij het gebruik van een steiger op ladderklampen hetzelfde veiligheidsniveau behaald wordt en dat aan dezelfde ergonomische voorwaarden voldaan wordt alsof men een ander type arbeidsmiddel zou gebruiken dat voldoet aan de geharmoniseerde Europese normen.

  Maatregelen en voorwaarden

  Deze maatregelen of voorwaarden, die geen afbreuk doen aan de toepassing van andere maatregelen nodig om te voldoen aan de reglementaire bepalingen van titel 5 betreffende arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte van boek IV van de codex over het welzijn op het werk, zijn de volgende:

  • Men vergewist zich ervan dat het ontwerp van de steiger op ladderklampen gebaseerd is op een berekeningsnota. Deze berekeningsnota is uitgevoerd op basis van een aantal criteria die toelaten het vereiste veiligheidsniveau zoals in de communautaire richtlijnen ter zake te behalen. Dit is uiteraard het geval als bijvoorbeeld het bereikte veiligheidsniveau hetzelfde is zoals datgene opgelegd door de criteria van de geharmoniseerde Europese normen over steigers (normen uit de reeks NBN EN 12811 en de reeks NBN EN 12810). Dat de verificatie of dit veiligheidsniveau inderdaad behaald en gerespecteerd wordt, moet schriftelijk geattesteerd worden door de persoon beschreven in artikel IV.5-8 van de codex.
    
  • Deze berekeningsnota wordt aangevuld met een schriftelijk montage- en demontageschema dat duidelijk en begrijpbaar is voor alle gebruikers van de steiger op ladderklampen.
    
  • Men vergewist zich ervan dat de ergonomische voorwaarden met betrekking tot de montage van de steiger op ladderklampen, de toegang tot de werkpost en het verkeer op de werkpost nageleefd worden bij het gebruik van een dergelijke steiger. De maatregelen om hier aan te voldoen, worden in een schriftelijk document beschreven.
    
  • Tijdens het ontwerp van een steiger op ladderklampen laat men de gebruikte ladders via een schriftelijk document door de fabrikant attesteren. In dit document staat dat de ladders die hij fabriceert zo ontworpen zijn dat deze kunnen weerstaan aan de statische en dynamische krachten waaraan deze ladders blootgesteld worden tijdens de montage, de demontage en het gebruik van steigers op ladderklampen. Om een zo objectief mogelijk advies van de fabrikant te krijgen, zal dit advies gebaseerd moeten worden op de hierboven beschreven berekeningsnota.
    
  • Men vergewist zich ervan dat bij de montage en demontage de maatregelen die toelaten de bepalingen van artikel IV.5-6 van de codex na te leven, getroffen worden. Deze maatregelen worden opgenomen in een schriftelijk document.
    
  • Men vergewist zich ervan dat men dezelfde doelstellingen bereikt als deze die worden nagestreefd bij toepassing van artikel IV.5-14 en IV.5-15 van de codex. De maatregelen genomen om hieraan te voldoen worden eveneens opgenomen in een schriftelijk document.
    
  • Eenmaal de steiger op ladderklampen gemonteerd is, zal deze overgedragen worden aan de persoon zoals bedoeld in artikel IV.5-8 van de codex. Deze persoon moet dezelfde zijn als degene die de berekeningsnota, het montage- en demontageschema nagegaan heeft.

  De werkgevers die betrokken zijn bij de montage, de demontage en het gebruik van een steiger op ladderklampen, zijn ervoor verantwoordelijk dat de maatregelen nodig voor het naleven van de hiervoor opgesomde voorwaarden uitgevoerd worden. Dus zullen zij er zich respectievelijk van moeten vergewissen welke bepalingen op hen van toepassing zijn.

  Documenten

  De verschillende documenten opgesteld in het kader van deze nota moeten permanent beschikbaar zijn op de werkplaats waarop de steiger op ladderklampen gebruikt wordt. Als er één van deze documenten afwezig is, zal dit leiden tot het onmiddellijke verbod om deze steiger te gebruiken en daaraan gekoppeld eventueel het stopzetten van de werf.