Toelichting over artikel 281quater van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB)

Op deze pagina

  Artikel 281quater in grote lijnen

  Artikel 281quater van het ARAB voorziet onder bepaalde voorwaarden een mogelijkheid tot afwijking van artikel 280 en 281. Deze artikels leggen bij hijs- en hefwerktuigen een periodieke controle en een controle bij de indienststelling op.

  Als men in België een hijs- of hefwerktuig uit het buitenland voor een periode van minder dan 3 maand wil gebruiken, worden de recentste verslagen over de periodieke keuring en de keuring bij indienststelling van het apparaat, die opgesteld zijn door een erkend keuringsinstituut in het land van herkomst, aanvaard.

  Er moet bijzondere aandacht besteed worden aan de voorwaarden gegeven door artikel 281quater opdat de afwijking geldig zou zijn:

  • het land van herkomst is een lidstaat van de Europese Economische Ruimte;
  • het betreft een toestel waarvan elke verblijfsduur in België de drie maanden niet overschrijdt;
  • het verslag is opgemaakt door een geaccrediteerde, erkende of gelijkwaardige keuringsinstelling;
  • het verslag is opgesteld in één van de drie landstalen of gaat vergezeld van een vertaling in één van deze talen en heeft betrekking op de elementen van onderzoek zoals bedoeld in artikel 280, derde lid, a) tot en met d).

  Als men niet aan deze voorwaarden voldoet, kan er geen beroep gedaan worden op de afwijking. Dit houdt in dat artikel 280 en artikel 281 in hun volledigheid toegepast moeten worden en er zowel een controle bij de indienststelling moet gebeuren als een periodieke controle door een externe dienst voor technische controles op de werkplaats (EDTC). Bij het uitvoeren van de periodieke controle moet rekening gehouden worden met de periodiciteit verplicht in het ARAB.

  Doelstelling van artikel 281quater

  Ter wille van de uniformisatie van de Europese wetgeving, om dubbel werk te vermijden en om het vrij verkeer van goederen en diensten toe te laten, werd het artikel 281quater toegevoegd.

  Dit artikel richt zich tot de werkgevers die buitenlandse hef- en hijswerktuigen in België gedurende korte tijd gebruiken. Korte tijd betekent hier minder dan drie maanden.

  De redenering is de volgende:
  Men gaat ervan uit dat de keuring in het land van oorsprong door een geaccrediteerde (dus competente en onafhankelijke instelling) op correcte wijze is gebeurd en dus is het logisch dat, indien het gebruik tijdelijk is, de buitenlandse keuring wordt aanvaard.
  Bijgevolg is het zinloos dat de Belgische EDTC de keuring nog eens overdoet, dit is dubbel werk.

  Het nieuwe artikel laat dus toe dat bij een verblijf van minder dan drie maanden de desbetreffende EDTC enkel nagaat of de buitenlandse keuring authentiek en volgens de nodige vormvereisten is gebeurd. “Administratieve” keuring dus !!

  Enkele praktische gevallen

  Indien de werkgever geen controleverslag kan tonen, is de afwijking voorzien in art. 281quater van het ARAB niet van toepassing en moet de controle voor de indienststelling uitgevoerd worden door een EDTC, conform art. 280 van het ARAB.

  1°) Toegepast op de uitzonderingsduur

  Een hefwerktuig voor lasten is gecontroleerd in het buitenland. Hier wordt rekening gehouden met het feit dat de periodiciteit van de controles in het land van oorsprong één jaar is in plaats van om de 3 maanden, zoals in België.

  Eerste geval:

  Het toestel komt naar België voor een periode van minder dan drie maanden binnen de periode van geldigheid van de buitenlandse keuring. De EDTC gaat enkel de documenten na op geldigheid en vormvereisten zoals hierboven gemeld.

  Tweede geval:

  Het toestel komt naar België, maar de periode overschrijdt de drie maanden, ook al blijft het nog steeds binnen de geldigheidsduur van de buitenlandse keuring. De uitzonderingsduur is dan afgelopen en het klassieke artikel 281 betreffende de driemaandelijkse keuringen moet dus worden toegepast. Dit wil zeggen een periodieke keuring door Belgische EDTC.

  Derde geval:

  Het toestel komt naar België voor een periode van minder dan drie maanden, het verlaat het land en wordt enkele weken of maanden later op een andere locatie in België opnieuw gebruikt, maar nog steeds binnen de geldigheidsduur van de buitenlandse keuring. Ook de tweede maal zal de EDTC zich beperken tot een “administratieve” controle.

  Vierde geval:

  Het toestel komt naar België voor een periode van minder dan drie maanden, maar gedurende die drie maanden verloopt de geldigheidsduur van de buitenlandse keuring. Op dat ogenblik (na afloop van de buitenlandse keuring) is het noodzakelijk dat een Belgische EDTC een periodieke keuring volgens artikel 281 uitvoert. De buitenlandse keuring geeft immers geen “technische garantie” meer en vermits men op Belgisch grondgebied is moeten de Belgische beschikkingen worden nageleefd.

  2°) Toegepast op de inhoud van de controles

  Wat moet nu de controle inhouden als er een controle noodzakelijk is conform artikel 281 (geval 2 en 4 hierboven)? Dit zal afhangen van de inhoud van de voorgaande controle en onrechtstreeks van de periodiciteit van de controle in het land van herkomst.

  In functie van het laatste verslag (waarin de uitgevoerde controles worden vermeld) zijn er verschillende maatregelen mogelijk.

  Indien het laatste verslag betrekking heeft op een controle van de indienstelling, zal de volgende controle een klassieke periodieke controle (in overeenstemming met artikel 281 van het ARAB) zijn en zal het Belgische schema gevolgd worden met indien nodig, een volledige uitvoerige controle één jaar na de controle van de indienstelling.

  Indien het laatste verslag betrekking heeft op een periodieke controle is het nodig dat een Belgische EDTC de inhoud van dit verslag onderzoekt.

  • Indien de werkgever kan aantonen dat er de vorige 12 maanden een grondige controle heeft plaatsgevonden, moet hij de periodieke klassieke controles alle 3 maanden laten uitvoeren en een grondige controle één jaar na de laatste grondige controle.
  • Indien de werkgever niet kan bewijzen dat er een grondige controle werd uitgevoerd gedurende de laatste 12 maanden, zal hij een grondige controle moeten laten uitvoeren aan het einde van de 3 maanden, zoals voorzien in artikel 281quater.

  Nochtans zal er bijzondere aandacht moeten geschonken worden aan de verbouwingen van het toestel die van aard zijn om de karakteristieken ten aanzien van zijn gebruik te wijzigen. Voorbeelden: het monteren van een torenkraan , een wijziging van de capaciteit, het vervangen van een belangrijk element zoals de lastenbegrenzer,… Inderdaad, in dit geval is de Belgische reglementering van toepassing en de controles van wederindienstneming moeten worden voorzien, zoals bepaald in artikel 280, tweede lid van het ARAB.

  Quid met het aanslagmaterieel ?

  Elk onderdeel dat van belang is met het oog op de veiligheid moet onderzocht worden, ondermeer de kabels, kettingen, haken, stangen, schijven, zwengels, remmen en snelheidsbegrenzers. Het controleverslag moet melding maken van de controle van deze onderdelen. In het tegengestelde geval gaat het om een concreet geval dat laat veronderstellen dat de veiligheidsvoorschriften niet werden nageleefd en is het laatste lid van artikel 281quater van toepassing.