Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen / Bonusplannen

Op deze pagina

  Inleiding: Bonusplannen / niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

  Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen zijn voordelen gebonden aan de collectieve resultaten van een onderneming, een groep van ondernemingen ofwel van een welomschreven groep van werknemers, op basis van objectieve criteria.

  Deze voordelen hangen af van de verwezenlijking van duidelijk aflijnbare, transparante, definieerbare/meetbare en verifieerbare doelstellingen, die kennelijk onzeker zijn bij de invoering van het bonusplan.

  Op voorwaarde dat de voordelen worden toegekend in overeenstemming met de regelgeving, genieten ze een bijzondere sociaalrechtelijke en fiscale behandeling.

  Voor de RSZ wordt de bonus niet beschouwd als loon voor een maximumbedrag van 4.020 EUR bruto in 2024 (= 3.496 EUR netto + een solidariteitsbijdrage van 13,07%), per kalenderjaar en per werknemer. In hoofde van de werkgever zijn de effectief toegekende voordelen onderworpen aan een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage van 33%.

  Voor de fiscus wordt de bonus vrijgesteld van belastingen ten belope van een maximumbedrag van 3.496 EUR netto in 2024, per kalenderjaar en per werknemer.

  De werkgever die overgaat tot een procedure van inlichting en raadpleging met betrekking tot het collectief ontslag met sluiting van de onderneming als bedoeld in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 24 van 2 oktober 1975 betreffende de procedure van inlichting en raadpleging van de werknemersvertegenwoordigers met betrekking tot het collectief ontslag, kan geen gebruik maken van het systeem van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen.

  Welk model moet ik gebruiken?

  Indien er voor de betrokken groep werknemers in uw onderneming een vakbondsafvaardiging aanwezig is, dient u het bonusplan in via het verplichte model van cao (DOCX, 31.68 KB).

  Indien er voor de betrokken groep werknemers in uw onderneming geen vakbondsafvaardiging aanwezig is, gelieve het bonusplan online in te dienen via het verplicht model van toetredingsakte via www.bonusplannen.be. U kan er in dit geval ook voor kiezen om het bonusplan:

  Opgelet: Het is niet toegelaten om de verplichte vermeldingen die zijn vastgelegd in de modelformulieren te wijzigen of te verwijderen.

  Wanneer u het bonusplan via toetredingsakte elektronisch indient, gebeurt de verzending naar het bevoegde paritaire comité binnen gemiddeld 14 dagen. De griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen kan deze termijn niet garanderen voor toetredingsakten die op papier werden ingediend. Ondernemingen waarvan de vertegenwoordiger (ondertekenaar van het bonusplan) geen Belgische e-ID heeft, moeten jammer genoeg nog het bonusplan indienen via het verplichte papieren model van toetredingsakte (DOCX, 30.03 KB).

  Wat moet ik invullen in het model?

  Uitleg bij het model van toetredingsakte en toekenningsplan tot invoering van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (PDF, 244.52 KB) 

  Uitleg bij het model van CAO tot invoering van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (PDF, 251.13 KB)

  Op onze website vindt u onder het tabblad “Documentatie” > “Tools en goede praktijken” een gedetailleerde toelichting met betrekking tot de verplichte vermeldingen die moeten worden opgenomen in een bonusplan.

  Wat moet ik doen nadat ik het model van toetredingsakte heb ingevuld?

  Uitleg over de opmaak- en neerleggingsprocedure van een toetredingsakte (PDF, 46.05 KB)

  Wat moet ik doen met het opmerkingenregister?

  In het kader van de opmaakprocedure van een toetredingsakte moet de werkgever het ontwerp van het bonusplan aan alle betrokken werknemers overhandigen.

  Gedurende een termijn van 15 kalenderdagen (die begint te lopen vanaf de datum waarop het ontwerp wordt overhandigd) moet hij ook een opmerkingenregister ter beschikking houden, waarin de betrokken werknemers hun eventuele opmerkingen kunnen noteren. De werknemers kunnen hun opmerkingen ook rechtstreeks overmaken aan het Toezicht op de Sociale Wetten.

  Na afloop van deze termijn moet de werkgever het opmerkingenregister bezorgen aan de territoriaal bevoegde externe directie van het Toezicht op de Sociale Wetten. Opgelet: Hij moet dit enkel doen wanneer er opmerkingen werden gemaakt in het register.

  Opgelet: Aangezien veel werknemers telewerk verrichten en bijgevolg niet aanwezig zijn in de onderneming kan de volgende procedure eveneens toegepast worden, teneinde de inspraak van de werknemers bij de invoering van een bonusplan in de onderneming te waarborgen:

  • In zoverre de werknemer beschikt over een mailadres wordt het ontwerp van het bonusplan hem via mail toegestuurd en wordt hem de mogelijkheid geboden om zijn eventuele opmerkingen via mail over te maken aan de werkgever of aan de sociale inspectie. Deze laatste mogelijkheid wordt duidelijk vermeld in het mailbericht.
  • De opmerkingen die bij de werkgever binnenkomen worden samengebracht in één document dat via mail of via de post wordt overgemaakt aan de territoriaal bevoegde directie van het Toezicht op de Sociale Wetten. 
  • Zijn er geen opmerkingen dan ondertekent de werkgever het opmerkingenregister met de verklaring dat er geen opmerkingen waren en vermeldt hij de periode waarin de werknemers hun opmerkingen konden maken via mail. Indien er opmerkingen binnenkomen bij de sociale inspectie zal de werkgever hiervan in kennis worden gesteld.

  Elektronische opmaak en neerlegging van een toetredingsakte

  Een werkgever of zijn gemandateerde kan online via www.bonusplannen.be, www.plansbonus.be of www.bonusplaene.be een toetredingsakte indienen voor ondernemingen (of een groep van werknemers) waar(voor) geen vakbondsafvaardiging bestaat.

  Een elektronisch ingediend bonusplan voldoet bij neerlegging in prinicpe automatisch aan alle verplichte vormvoorwaarden. Het kan daarom binnen gemiddeld 14 dagen na neerlegging overgemaakt worden aan het bevoegde PC.

  De toegang tot www.bonusplannen.be gebeurt met de elektronische identiteitskaart (eID). Het systeem van aanmelden is hetzelfde als bij andere onlinediensten van de overheid (zoals tax-on-web). Elke communicatie (kennisgevingen, beslissingen, …) met betrekking tot het bonusdossier gebeurt via e-mail.

  Alle praktische informatie over het elektronisch invullen en neerleggen van een toetredingsakte is beschikbaar in een handleiding (PDF, 1.92 MB).

  Opgelet: De opmaakprocedure blijft onverminderd van toepassing.

  Dit betekent dat de werkgever:

  • het ontwerp van toetredingsakte met inbegrip van het toekenningsplan dient te overhandigen aan elke betrokken werknemer. Via de toepassing kan de toetredingsakte gedownload worden in pdf-formaat;

  • gedurende 15 kalenderdagen een register van opmerkingen ter beschikking dient te houden van de betrokken werknemers;

  • na afloop van de termijn van 15 kalenderdagen het opmerkingenregister dient te sturen naar de regionale directie van het Toezicht op de Sociale Wetten.

  Elektronische opmaak en neerlegging van een cao

  Een cao tot invoering van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen kan via www.transfer.werk.belgie.be digitaal neergelegd worden bij de griffie.

  Enkel cao's in pdf-formaat met de nodige elektronisch gekwalificeerde handtekeningen worden aanvaard. De pdf moet dus door alle ondertekenaars ondertekend worden met de e-ID. Bij het ondertekenen moet gekozen worden voor het “signature certificaat” (en niet “authentication”).

  Een op papier ondertekende en nadien ingescande versie van een cao volstaat dus niet. Deze documenten moet u nog altijd op papier en via de post indienen.

  Om een cao digitaal te kunnen neerleggen moeten de volgende stappen worden doorlopen:

  • Maak eerst een pdf-versie van de cao;
  • Laat het document door de juiste personen ondertekenen, elk met hun e-ID en met het “signature certificaat”.
  • Als u een pdf met elektronische handtekeningen hebt: Iemand logt zich (met e-ID) in op “Transfer van documenten”. Deze persoon (niet noodzakelijk iemand van de ondertekenaars) kan het ondertekende pdf-document opladen. Er wordt onmiddellijk een ontvangstmelding via mail verstuurd.

  Alle praktische informatie en een stappenplan over het elektronisch ondertekenen van een pdf via e-ID vindt u op https://eid.belgium.be/nl/digitale-handtekeningen.

  Opgelet: De cao moet neergelegd worden voordat een derde van de referteperiode waarin de doelstellingen moeten worden behaald, is verstreken.

  Wat gebeurt er nadat ik de toetredingsakte heb neergelegd?

  Uitleg over de controleprocedure bij een toetredingsakte (PDF, 44.99 KB)

  Wat gebeurt er nadat ik de cao heb neergelegd?

  Uitleg over de controleprocedure bij een CAO (PDF, 41.95 KB) 

  Autonome overheidsbedrijven

  De autonome overheidsbedrijven kunnen eveneens niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen invoeren op grond van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I) – Artikelen 158 tot en met 171 – en het Koninklijk besluit van 8 december 2008 houdende de uitvoering van de artikelen 160 en 160, § 2, van deze wet.