Uitbetaling van hand tot hand

Op deze pagina

   Sinds1 oktober 2016, kan het loon in principe enkel nog op girale wijze worden uitbetaald.

  De uitbetaling van het loon van hand tot hand blijft echter mogelijk indien een collectieve arbeidsovereenkomst, een impliciet sectoraal akkoord of een sectoraal gebruik dit toelaten, en dit overeenkomstig de modaliteiten bepaald bij de betrokken cao, of het betrokken akkoord of gebruik.

  De collectieve arbeidsovereenkomst moet voldoen aan de geldigheidsvoorwaarden voorgeschreven door de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en paritaire comités.

  Het impliciet sectoraal akkoord of het sectoraal gebruik dat de uitbetaling van het loon van hand tot hand toelaat, diende binnen een strikte termijn te worden geformaliseerd bij het betrokken paritair orgaan volgens een strikte procedure. Deze termijn is ondertussen verstreken. De akkoorden of gebruiken werden bekendgemaakt  op de website van de FOD Werk.

  Let op

  De partijen die geldig een akkoord hebben gesloten of een gebruik hebben vastgesteld dat werd bekendgemaakt op de website van de FOD Werk, kunnen dit ten allen tijde opzeggen. In dat geval wordt de opzegging bekendgemaakt op dezelfde site. De uitbetaling van het loon van hand tot hand is niet meer toegelaten na verloop van een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de dag van deze bekendmaking

  Het is steeds nuttig om op de website van FOD Werk na te gaan of een impliciet sectoraal akkoord of een sectoraal gebruik dat de uitbetaling van het loon van hand tot hand toelaat van kracht is, of, integendeel, werd opgezegd