Uitbetaling in geld

Op deze pagina

  Welke principes beheersen de wijze van uitbetaling van het loon ?

   1. Het loon in geld moet in principe worden uitbetaald in de munt die wettelijk gangbaar is in België (euro)

    2. Het loon in geld moet in principe worden uitbetaald op girale wijze (overschrijving, circulaire cheque, postassignatie, postcheckrekening)

     Tot 30 september 2016, kon de uitbetaling van het loon echter gebeuren hetzij van hand tot hand, hetzij in giraal geld.

     Sinds 1 oktober 2016, is de uitbetaling van loon in geld op girale wijze de regel.   

     Het loon in geld kan echter van hand tot hand worden uitbetaald op voorwaarde dat er – op sectorniveau – een collectieve arbeidsovereenkomst, een impliciet akkoord of  een impliciet gebruik bestaat dat de uitbetaling van hand tot hand toelaat, en dit voor de betrokken sector in zijn geheel of voor een gedeelte ervan. Overeenkomstig het KB van 26 december 2015, diende dit sectoraal akkoord of gebruik binnen een strikte termijn geformaliseerd te worden volgens een voorgeschreven procedure, en bekendgemaakt op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

     De wet bepaalt uitdrukkelijk dat de uitbetaling van het loon van hand tot hand, behoudens akkoord van partijen, moet gedaan worden op de plaats waar de arbeid wordt verricht of in de onmiddellijke nabijheid ervan.

     De wet verduidelijkt dat, behalve voor de daarin te werk gestelde werknemers, deze betaling in geen geval mag geschieden :

     • in een kantine, in een lokaal waar dranken, eetwaren of enigerlei goederen worden verkocht;
     • in vermaakgelegenheden;
     • in lokalen palend aan de hierboven genoemde plaatsen of in de aanhorigheden daarvan.

     Het loon moet derwijze worden uitbetaald dat de werknemer zich niet tijdens een gewone rustdag moet verplaatsen.

     Indien de uitbetaling van het loon van hand tot hand gebeurt, moet de werkgever een kwitantie van deze uitbetaling aan de werknemer ter ondertekening voorleggen. 

      3. De werkgever van een in België illegaal verblijvende onderdaan van een derde land dient het loon van zijn werknemer te betalen zelfs indien deze niet meer bereikbaar is in België.

        4. Sancties

         Indien het loon niet werd uitbetaald overeenkomstig de wijze voorzien in de wet, wordt het loon beschouwd als niet uitbetaald. In dat geval, riskeert de werkgever strafsancties voorzien in het Sociaal Strafwetboek.