Loonafrekening en kwijting voor saldo van rekening

Op deze pagina

    Bij elke definitieve betaling van zijn loon moet aan de werknemer een afrekening overhandigd worden – gewoonlijk de loonfiche genoemd – die hem een overzicht geeft van de berekeningswijze van zijn loon evenals van de omvang van de uitgevoerde inhoudingen (bedrijfsvoorheffing, sociale zekerheidsbijdragen, …). Deze afrekening moet verplichte vermeldingen bevatten die vastgesteld werden hetzij op het niveau van het paritair comité waaronder de werkgever ressorteert, hetzij, bij ontstentenis, in een koninklijk besluit van 27 september 1966.

    Deze loonafrekening mag niet verward worden met de kwijting van betaling die eveneens moet opgesteld worden in geval van betaling van hand tot hand.  

    Bij het einde van de dienstbetrekking ondertekent de werknemer een kwijting voor saldo van alle rekeningen. De wet betreffende de arbeidsovereenkomsten bepaalt uitdrukkelijk dat de kwijting van saldo van rekening voor de werknemer niet tot gevolg heeft dat hij afstand doet van zijn rechten, tenzij de werknemer op hetzelfde moment er uitdrukkelijk en duidelijk van afziet (Cass., 3de Kamer, 17 april 2003, J.T.T., 2003, 400).