De interesten

Op deze pagina

    Wanneer de werkgever zijn verplichting niet nakomt van het uitbetalen van het loon binnen de toegestane termijnen, bepaalt de wet het volgende : “Voor het loon is van rechtswege rente verschuldigd met ingang van het tijdstip waarop het eisbaar wordt. Die rente wordt berekend op het loon, vooraleer de in artikel 23 bedoelde inhoudingen in mindering zijn gebracht. “ (art. 10 van wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers).
    Zo moeten de interesten die verschuldigd zijn op de loonachterstallen en de opzeggingsvergoedingen berekend worden op het brutobedrag.

    Deze bepaling beoogt alle sommen die door de wet als loon gekwalificeerd worden. Deze interest is dus niet van toepassing op het vakantiegeld dat geen deel uitmaakt van het loon in de zin van de wet van 12 april 1965.