Voordracht kandidatenlijsten

Op deze pagina

  Kandidatenlijsten

  Kandidaat-werknemersvertegenwoordigers worden, uiterlijk op dag X+35, voorgedragen op verschillende lijsten per categorie die variëren naargelang het betrokken orgaan:

  • (maximum) drie lijsten voor het comité voor preventie en bescherming op het werk:
   • de arbeiders;
   • de bedienden;
   • de jeugdige werknemers: voor zover de onderneming tenminste 25 werknemers tewerkstelt die jonger dan 25 jaar zullen zijn op de dag van de verkiezingen.
  • (maximum) vier lijsten voor de ondernemingsraad:
   • de arbeiders;
   • de bedienden;
   • de jeugdige werknemers: voor zover de onderneming tenminste 25 werknemers tewerkstelt die jonger dan 25 jaar zullen zijn op de dag van de verkiezingen;
   • de kaderleden: voor zover de onderneming tenminste 15 kaderleden tewerkstelt.     

  Wie mag kandidatenlijsten voordragen ?

  De lijsten van arbeiders, bedienden en jeugdige werknemers kunnen enkel worden voorgedragen door interprofessionele vakbondsorganisaties die als representatief erkend zijn : ABVV, ACLVB en ACV.

  De lijsten van kaderleden kunnen worden voorgedragen door dezelfde interprofessionele vakbondsorganisaties die als representatief erkend zijn (ABVV, ACLVB en ACV) evenals door:

  • NCK: de representatieve organisatie van kaderleden
  • kaderleden van de onderneming via de zgn. “huislijsten”, op voorwaarde dat  tenminste 10% van de kaderleden van de onderneming de lijst ondersteunen (minstens 5 ondertekenaars indien er minder dan 50 kaderleden zijn, minstens 10 ondertekenaars indien er minder dan 100 kaderleden zijn).

  De adressen van deze organisaties zijn de volgende:

  ABVV : Hoogstraat 42, 1000 Brussel
  ACLVB : Koning Albertlaan 95, 9000 Gent
  ACV : Dienst Onderneming, Postbus 10, 1031 Brussel
  NCK : Lambermontlaan 171, b4, 1030 Brussel

  Merk op dat het niet mogelijk is om zich als kandidaat op een andere onafhankelijke lijst voor te dragen.

  De representatieve werknemers- en kaderledenorganisaties en de kaderleden die een “huislijst” voordragen, moeten er in de mate van het mogelijke voor zorgen dat de werknemers en de verschillende secties van de onderneming op hun kandidatenlijst(en) vertegenwoordigd zijn en moeten erover waken dat de werknemers en de werkneemsters op hun kandidatenlijst(en) vertegenwoordigd zijn in verhouding tot hun respectievelijk belang in elke categorie van werknemers waarvan kandidatenlijsten neergelegd worden. Op elke kandidatenlijst neergelegd voor de categorie van de bedienden bijvoorbeeld, zou het aantal vrouwen en mannen evenredig moeten zijn met het aantal vrouwelijke en mannelijke bedienden tewerkgesteld in de betrokken technische bedrijfseenheid. 

  De namen van de kandidaten worden op de lijst ingeschreven in de volgorde van hun voordracht, gevolgd door de letter M, V of X. De keuze van dit laatste gegeven komt toe aan elke kandidaat, die dit doorgeeft aan de representatieve organisatie of huislijst die voordraagt. De vermelding X slaat niet op een welgedefinieerde categorie van personen. Ongeacht het officiële gender, kan elke kandidaat met het oog op de voordracht het gender naar keuze aangeven op de kandidatenlijst, met name man, vrouw of X. Zo kan een transgender of interseksuele persoon bijvoorbeeld kiezen om zich, als kandidaat, te identificeren als man, vrouw of X, ongeacht het officiële gender.

  Een modelformulier dat verplicht gebruikt moet worden voor de indiening van kandidatenlijsten, voor de wijziging van deze lijsten of de vervanging van kandidaten (XLSX, 11.67 KB), is gevoegd in bijlage bij de wet betreffende de sociale verkiezingen.

  Wie kan kandidaat zijn ?

  Kandidaat-werknemersvertegenwoordigers dienen op de dag van de verkiezingen (Y) cumulatief te voldoen aan een aantal expliciete wettelijke verkiesbaarheidsvoorwaarden:

  Behoren tot de onderneming

  De werknemers die met de onderneming verbonden zijn door een arbeids- of een leerovereenkomst en de gelijkgestelde werknemers (de onderzoekers van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek of le Fonds national de la recherche scientifique en de werknemers die voor een beroepsopleiding in de onderneming geplaatst zijn door de gemeenschapsinstellingen).

  Behoren tot de werknemerscategorie waarvoor de kandidaat zijn kandidatuur indient (arbeiders, bedienden, kaderleden en jeugdige werknemers)

  De kandidaten jeugdige werknemers moeten jonger dan 25 jaar zijn op de dag van de verkiezing.

  Anciënniteit

  De kandidaat dient een anciënniteit te behalen van 6 ononderbroken maanden tegen de dag van de verkiezingen, dan wel 9 onderbroken maanden tijdens het jaar 2023. De anciënniteit wordt behaald binnen de juridische entiteit of binnen de technische bedrijfseenheid gevormd door meerdere juridische entiteiten.

  Leeftijd

  Wie kandidaat wil zijn voor de vertegenwoordiging van de jeugdige werknemers, moet op de dag van de verkiezingen minstens 16 jaar oud zijn en mag de leeftijd van 25 jaar nog niet bereikt hebben.

  De kandidaat-afgevaardigden voor de andere categorieën moeten op de dag van de verkiezingen minstens 18 jaar oud zijn en mogen de leeftijd van 65 jaar nog niet bereikt hebben.

  Uitsluitingen

  De personen die als leidinggevend personeel worden beschouwd tijdens de verkiezingsprocedure mogen geen kandidaat zijn.

  Zo ook mogen de preventie-adviseur en de vertrouwenspersoon in de zin van de welzijnswetgeving geen kandidaat zijn, zowel voor het comité als voor de ondernemingsraad.

   

  Een uitgebreide toelichting over de voordracht van kandidatenlijsten kan u terugvinden in de Brochure Sociale Verkiezingen 2024, in hoofdstuk 2, afdeling 4, punt 4.6. ev.