Webapplicatie

Op deze pagina

  Algemene informatie

  Net als bij de vorige sociale verkiezingen stelt de FOD Werkgelegenheid een webapplicatie ter beschikking van de ondernemingen. Deze webapplicatie laat de ondernemingen toe de wettelijk verplichte documenten en statistieken digitaal te versturen naar de FOD Werkgelegenheid en/of naar de representatieve werknemersorganisaties.

  De ondernemingen kunnen via de webapplicatie volgende verplichtingen nakomen:

  • het invullen van administratieve en statistische informatie bestemd voor de FOD Werkgelegenheid;
  • via elektronische mededeling, (pre)ëlectorale informatie verstrekken aan de verschillende werknemersorganisaties;
  • via elektronische mededeling van het proces-verbaal van de verkiezingen aan de verschillende werknemersorganisaties en aan de FOD Werkgelegenheid;
  • de kandidatenlijsten ingediend door de verschillende werknemersorganisaties digitaal (via download) ontvangen.

  De webapplicatie “sociale verkiezingen 2020” is toegankelijk via https://www.sociale-verkiezingen.belgie.be.

  Voor de sociale verkiezingen van 2020 is er een kleine wijziging in de inlogprocedure. De toegang tot de webapplicatie is niet meer aan de hand van een dossiernummer en paswoord, maar via eID. Eenmaal ingelogd op de applicatie zal de persoon die verantwoordelijk is voor sociale verkiezingen binnen het bedrijf, het (de) dossier(s) kunnen claimen/aan zich toekennen. De dossiers kunnen gevonden worden door op naam, dossiernummer of kbo-nummer te zoeken. Eenmaal u uw dossiers hebt toegekend, kan u aan de slag met de verdere procedure van de sociale verkiezingen.

  U kan zelf via de applicatie nieuwe dossiers aanvragen, bv. wanneer u voor het eerst de verkiezingsprocedure voor een CPBW of OR moet opstarten.

  U kan hier de presentatie van de webapplicatie (PDF, 1.79 MB), gegeven op de infosessies van de FOD Werkgelegenheid, downloaden. 

  Externe communicatie bij de herneming van de verkiezingsprocedure SV2020 na de opschorting omwille van Corona

  Herneming van de procedure

  Ingevolge de Coronacrisis werden alle lopende verkiezingsprocedures in het kader van de SV2020 tijdelijk opgeschort. Het KB van 15 juli 2020 regelt de herneming van de verkiezingsprocedure.

  Met het oog op de herneming van de procedure moeten drie punten aan de hand van het document “rechtzetting van het bericht X” uitgeklaard worden: de uitgestelde verkiezingsdatum, desgevallend, de aanpassing van de uurregeling voor de stemming en de aanpassing van de verkiezingskalender.

  Meer informatie aangaande deze drie punten kan u vinden in het bericht van 22/07/2020 op de pagina op onze website gewijd aan de invloed van de Corona-crisis op de sociale verkiezingen en de overlegorganen. 

  Deze aanpassingen worden door de ondernemingsraad (voor de procedure OR), het comité (voor de procedure CPBW) of de werkgever (bij gebrek aan het betrokken orgaan) opgetekend in het verplichte modelformulier “Bericht tot rechtzetting van bericht X na einde opschorting” .

  Dit bericht dient uiterlijk 7 dagen voor de concrete dag van herneming, zijnde de zgn. nieuwe dag X+29, binnen en buiten de onderneming worden meegedeeld.

  Bericht tot rechtzetting van het bericht X (CPBW)  (DOC, 94 KB)

  Bericht tot rechtzetting van het bericht X (OR)  (DOC, 80 KB)

  Externe communicatie via de webapplicatie

  De externe communicatie aan de representatieve organisaties van werknemers en kaderleden, gebeurt, via upload van het bericht op de webapplicatie, dan wel via verzending van het bericht aan elk van de zetels van deze bestemmelingen. Bij deze gelegenheid dienen de ondernemingen eveneens hun verkiezingsdatum aan te passen in hun dossier op de webapplicatie. 

  Let op!: Het bericht tot rechtzetting van bericht X na einde opschorting, kan enkel geüpload worden. Een rechtstreekse generatie van het document binnen de webapplicatie is dus niet mogelijk.

  De upload en mededeling van de nieuwe verkiezingsdatum gebeuren beiden op een specifieke plaats op het dossier van de TBE op de webapplicatie.

  Er werd bij alle dossiers een nieuw luik (PNG, 25.61 KB) toegevoegd.

  Als u klikt op 'Voeg nieuwe informatie toe', wordt gevraagd om de nieuwe verkiezingsdatum in te voeren en daarna het bericht tot rechtzetting van bericht X op te laden (PNG, 19.39 KB). Indien er in uw onderneming meerdere dagen Y zijn, kan u deze invullen in het modelformulier. De nieuwe datum sociale verkiezingen die u rechtstreeks moet invoeren in de webapplicatie is de eerste dag Y.

  Ondervindt u problemen met de webapplicatie?

  U wordt hier geïnformeerd indien de webapplicatie wegens technische redenen niet toegankelijk is.

  • Op vrijdag 6 november 2020 was de webapplicatie niet toegankelijk wegens algemene netwerkproblemen. Ondernemingen die een document wensten op te laden op vrijdag 6/11/2020, 7/11/2020 en 8/11/2020 kunnen dit nog in de loop van de volgende week 9 t.e.m. 13 november doen. 

  U kan ons ook altijd telefonisch (02/233.43.00) en via mail (sociale.verkiezingen@werk.belgie.be ) verwittigen indien u problemen met de webapplicatie ondervindt.