Invloed van de Corona-crisis op de sociale verkiezingen en de overlegorganen

Inhoud

Op deze pagina

  Advies van de sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad (25/03/2020)

  Op 24 maart 2020 hebben de sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad de consensus over de collectieve opschorting van de sociale verkiezingsprocedure vanaf dag X+36 officieel bevestigd in hun advies nr. 2.160 (PDF, 121.74 KB)

  In dit advies bevestigden de partners het principe van opschorting en werden vanuit werkgevers- en werknemerskant wederzijdse engagementen aangegaan in verband met het verdere serene verloop van de procedure. Als bijlage bij het advies werd een lijst met technisch-juridische punten gevoegd in verband met de gevolgen van de opschorting.

  Dit advies wordt met spoed omgezet in regelgeving (bijzondere volmachten regeling).

  Een toelichting bij de inhoud en de precieze draagwijdte van deze maatregelen is weldra raadpleegbaar op deze website.

  Invloed op de verkiezingsprocedure (18/03/2020)

  Door de Corona-crisis is de normale werking van vele ondernemingen zwaar verstoord. Ingevolge de grote fysieke afwezigheid van werknemers op de werkvloer wordt de degelijke organisatie van sociale verkiezingen en de verderzetting van de lopende procedure onmogelijk.

  In die omstandigheden hebben de sociale partners een informele consensus bereikt over de collectieve opschorting van de sociale verkiezingsprocedure.

  Zij zullen zich de komende dagen beraden over de praktische details en juridische gevolgen.

  De definitieve consensus wordt zo spoedig mogelijk bekrachtigd en verankerd in de regelgeving (bijzondere volmachten regeling).

  Concreet betekent de opschorting dat de procedure vanaf dag X+36 wordt stilgelegd (‘bevroren’) en dat de voortgang van alle procedurestappen die na X+35 vallen wordt uitgesteld tot een nog nader te bepalen datum. De daadwerkelijke verkiezingsdag zal bijgevolg niet plaatsvinden van 11 tot en met 24 mei 2020. Op de nader te bepalen datum (vermoedelijk na de zomer) zal de procedure dan worden hernomen vanaf dag X+36.

  Niettemin dienen de eventueel thans nog lopende verkiezingshandelingen nog te worden verdergezet tot en met dag X+35.

  Het is dan ook belangrijk dat de fase van eerste indiening van kandidaturen in elke onderneming verder wordt afgehandeld. Deze fase verloopt veelal digitaal door de voordracht van kandidaturen door de vakorganisaties via de webapplicatie. Huislijsten voor kandidaat-kaderleden kunnen verder op papier worden ingediend via verzending met de post.

  De verplichte eerste aanplakking van de kandidatenlijsten die de werkgever dient door te voeren op dag X+40 wordt echter uitgesteld.

  Van zodra er meer duidelijkheid is over de precieze gevolgen van de opschorting, zal hierover worden geïnformeerd op deze website.

  Invloed op de werking van de overlegorganen

  De werkgever zorgt ervoor dat hij de overlegorganen binnen de onderneming, zoals de ondernemingsraad als bedoeld in artikel 14 van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en het comité voor preventie en bescherming op het werk zoals bedoeld in artikel 65 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, ook tijdens deze pandemie blijft betrekken voor deze materies waarvoor ze bevoegd zijn.

  Zolang er geen nieuwe overlegorganen opgericht zijn, blijven de huidige verder functioneren.

  Aangezien een goed sociaal overleg en een goede communicatie naar het personeel toe belangrijk zijn, kan er vergaderd worden rekening houdend met de regels van “social distancing” of door gebruik te maken van skype, videoconferenties, … of elke andere oplossing die door beide partijen van de ondernemingsraad of het comité voor preventie en bescherming op het werk werd goedgekeurd volgens de modaliteiten voorzien in het huishoudelijk reglement.

  Ondernemingsraad

  Wat de jaarlijkse economische en financiële vergadering betreft in vennootschappen: het koninklijk besluit van 27 november 1973 betreffende de economische en financiële inlichtingen te verstrekken aan de ondernemingsraden voorziet dat deze moet plaatsvinden voor de Algemene Vergadering van aandeelhouders. Dit betekent dat voor de wetgeving op de ondernemingsraden de jaarvergadering kan worden uitgesteld als ook de Algemene Vergadering wordt uitgesteld.

  Voor vragen over de werking van de ondernemingsraad kan men steeds terecht bij de Cel Inspraakorganen via het e-mail adres: tsw.bedrijfsorganisatie@werk.belgie.be