Herneming van de verkiezingsprocedure 2020 na de opschorting

Ingevolge de Coronacrisis, werd de lopende sociale verkiezingsprocedure 2020 in alle ondernemingen opgeschort vanaf dag X+35.

De sociale verkiezingen, die oorspronkelijk zouden plaatsvinden van 11 tot en met 24 mei 2020, werden uitgesteld. Zij zullen plaatsvinden van 16 tot en met 29 november 2020.

Binnen elke onderneming dient de opgeschorte verkiezingsprocedure te hernemen 54 dagen voor de uitgestelde verkiezingsdatum, m.a.w. op de nieuwe dag X+36. Dit kan ten vroegste op 23 september 2020.

Hieronder kan u een toelichting vinden bij de concrete modaliteiten van herneming.

Op deze pagina

  Consensus sociale partners over omkadering alternatieve wijzen van stemming

  De sociale verkiezingen zullen plaatsvinden van 16 tot en met 29 november 2020 binnen de bijzondere Corona-context. Het is dan ook van belang dat er in de meest veilige omstandigheden kan worden gestemd.

  In dit kader werd er aangeraden om zoveel mogelijk gebruik te maken van de wettelijke mogelijkheden, en akkoorden te sluiten inzake stemming per brief dan wel elektronische stemming vanaf de gebruikelijke werkpost. Teneinde hier maximaal en met rechtszekerheid op te kunnen inzetten, hebben de sociale partners een consensus gesloten over de specifieke omkadering van deze wijzen van stemming. De partners deden ook een oproep om het noodzakelijk wettelijk kader te voorzien, waar nodig met retroactieve werking, zodat aan alle betrokken partijen de nodige rechtszekerheid geboden wordt. Hieraan wordt momenteel met spoed gevolg gegeven.

  De consensus van de sociale partners betreft de volgende principes:

  1. Aan ondernemingen en organisaties die kandidaten hebben voorgedragen wordt de mogelijkheid gelaten om, ook na dag X+56, nog akkoorden te sluiten inzake elektronisch stemmen op afstand en stemming per brief. Zo nodig kan het aantal stembureaus en de verdeling van de kiezers over de stembureaus nog worden aangepast overeenkomstig dit akkoord.
  2. Een akkoord inzake stemming per brief kan, bovenop de 4 hypotheses voorzien bij wet, eveneens worden gesloten voor werknemers die op de dag van stemming in de onderneming aanwezig zijn, in geval de stemming ter plaatse omwille van Corona niet veilig kan worden georganiseerd.
  3. In geval van stemming per brief, kan er met de organisaties die kandidaten hebben voorgedragen een akkoord worden gesloten dat stembiljetten per brief die tot maximaal 5 kalenderdagen na het sluiten van de stemming toekomen, als geldig in aanmerking worden genomen bij de stemopneming. In dat geval wordt de stemopneming in feite  verdaagd.
  4. In het geval van stemming per brief, kunnen de stembiljetten samen met de oproepingsbrief ook via een gewone prioritaire zending aan de kiezer worden bezorgd: een aangetekende zending is niet langer noodzakelijk. De getuigen kunnen nauwlettend toezien op deze handeling.

  28/10/2020

  Sociale verkiezingen: hoe de stemming coronaproof laten verlopen?

  Na de collectieve opschorting en herneming van de procedure, zullen de sociale verkiezingen in principe van 16 tot en met 29 november 2020 plaatsvinden, binnen de bijzondere Corona-context. Het is dan ook van belang dat er in de meest veilige omstandigheden kan worden gestemd.

  In dit kader werd er aangeraden om zoveel mogelijk gebruik te maken van de wettelijke mogelijkheden, en akkoorden te sluiten inzake stemming per brief dan wel elektronische stemming vanaf de gebruikelijke werkpost.

  Ondernemingen die alsnog een stemming ter plaatse organiseren, dienen de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen.

  Merk op dat ondernemingen waarbinnen het alsnog onmogelijk blijkt de verkiezing te laten plaatsvinden wegens een aanhoudende en grote mate van tijdelijke werkloosheid, de verkiezingsprocedure op individueel ondernemingsniveau wettelijk kunnen opschorten, op verzoek van de representatieve organisaties van werknemers. Daarnaast is er rechtspraak bekend die acht dat de verkiezingsprocedure kan worden opgeschort in geval van overmacht.

  Stemming per brief

  In geval een onderneming gebruik maakt van stemming per brief, dienen de stembiljetten die per post of op eender welke wijze toekwamen, door het stembureau te worden behandeld, met het oog op de stemopneming en de opmaak van het proces-verbaal van de verkiezing.

  De werkgever neemt in deze best voorzorgen teneinde de gezondheid van de leden van het stembureau te garanderen. Het gebruik van beschermingsmiddelen zoals mondmaskers en handschoenen, alsmede het toepassen van afstandsregels zijn hier aan de orde.

  Merk op dat de wet het mogelijk maakt om de stemopnemingsverrichtingen te verdagen indien de voorzitter dit noodzakelijk acht.

  Stemming ter plaatse

  In ondernemingen die niet (volledig) voorzien hebben in stemming per brief of elektronisch stemmen vanaf de gebruikelijke werkpost, zal er maximaal over moeten worden gewaakt dat de stemming ter plaatse op veilige wijze kan verlopen.

  Het uitbreiden van het aantal stemdagen ter plaatse, en/of van de uurregeling van de stemming kwam dit alvast ten goede.

  De werkgever is verantwoordelijk voor de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van alle werknemers. Anderzijds is hij ook verantwoordelijk voor het organiseren van de sociale verkiezingen. Hij is dan ook verplicht om preventiemaatregelen te nemen zodat alle kiezers veilig en gezond aan de stemming kunnen deelnemen.

  Bij het uitwerken van een veilige aanpak van stemming, kan de werkgever rekening houden met de hierna volgende tips. Zij betreffen algemene richtlijnen die op sector- of ondernemingsniveau verder kunnen worden ingevuld, afhankelijk van de specificiteiten binnen sector of bedrijf.  De werkgever kan bij deze invulling beroep doen op de expertise die intern of extern aanwezig is (preventieadviseur, bestaande CPBW, externe preventiediensten…).

  1/ Vooraf: pro-actief handelen, informeren en sensibiliseren

  Zoals hoger reeds gesteld, kunnen preventieve organisatorische maatregelen het veilige verloop op de verkiezingsdag ondersteunen. Zo zal een spreiding van de stemuren, waarbij de kiezers in kleine groepjes binnen bepaalde tijdsloten worden opgeroepen, een veilige stemming bevorderen.

  Dit kan worden aangevuld met een combinatie van organisatorische en praktische maatregelen op de dag van de stemming, zoals hieronder op niet limitatieve wijze opgesomd. Het is aangewezen dat de werkgever hierover vooraf maximaal sensibiliseert en informeert. Dit kan via een toelichting over de maatregelen die in duidelijke taal wordt verspreid via intranet, ad valvas of als bijlage gaat bij de oproepingsbrief. Op die manier weet de kiezer waaraan hij zich kan verwachten en kan hij zo voorbereid mogelijk veilig komen stemmen.

  Merk op dat de wetgeving sociale verkiezingen voorziet in een morele stemplicht: een hoge participatiegraad is van belang voor het werkelijk democratisch gehalte van de verkiezingen en het representatief karakter van de verkozen organen. De werkgever dient de kiezer hieraan te herinneren via een verplicht te hernemen formule in de oproepingsbrief. In deze bijzondere Coronacontext kan dit worden omkaderd met de boodschap dat de nodige voorzorgsmaatregelen werden genomen zodat de stemming in alle veiligheid zal kunnen verlopen indien iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt en zich strikt aan de regels houdt.

  2/ Verkiezingsdag: inrichting van het stemlokaal en maatregelen met het oog op een veilig verloop van de stemming

  Stemlokaal en materiaal

  De werkgever dient voor de stemming te voorzien in een lokaal dat groot genoeg is om de afstandsregels maximaal te kunnen respecteren. Bij de inrichting van dit lokaal kan worden voorzien in collectieve beschermingsmiddelen: het plaatsen van tussenwanden, het spannen van linten, het aanbrengen van markeringen, …. Men kan hierbij afgebakende zones creëren waarin maximaal 1 persoon tegelijk toegelaten is. Het kan aangewezen zijn in meer stemhokjes dan gewoonlijk te voorzien, met voldoende afstand tussen elk hokje.

  Bij de inrichting van het lokaal dient steeds rekening te worden gehouden met de plicht tot 1,5 m social distancing.

  Het stemlokaal dient hygiënisch schoon te zijn en kan zo nodig tussen de stemming door nog extra worden gereinigd. Het moet ook voldoende en regelmatig verlucht worden. De deuren die niet gesloten moeten blijven om veiligheidsredenen, dient men zoveel mogelijk open te laten staan om veelvuldig aanraken te vermijden. Er moet voorzien zijn in passende recipiënten voor de opvang van het afvalmateriaal gebruikt voor de toepassing van individuele en collectieve hygiëne zoals zakdoekjes en wegwerpreinigingsdoekjes en gebruikte beschermingsmiddelen.

  Merk op dat het geheim van de stemming ten alle tijde bewaard moet blijven, niettegenstaande de extra maatregelen.

  Het spreekt voor zich dat al het materiaal dat binnen het stemlokaal gebruikt wordt in goede hygiëne moet worden gehanteerd.

  In geval van elektronische stemming, dient extra aandacht te worden besteed aan het reinigen van bedieningsschermen. Men kan bv. ook gebruik maken van een touchscreen-pen die na elk gebruik wordt ontsmet.

  In geval van stemming op papier, is het gebruik van éénzelfde potlood door verschillende kiezers uit den boze. Evenmin kunnen de kiezers hun eigen schrijfmateriaal meebrengen. De werkgever kan hier wel (bv. aan de ingang van het stemlokaal) voorzien in identieke doch individuele potloden per kiezer. Wat betreft de stembussen zelf, kiest men best voor modellen die gemakkelijk zijn in gebruik en waarin contactloos kan worden gedeponeerd.

  Indien nodig, kan de stemming even worden onderbroken om de nodige handelingen met het oog op maximale hygiëne uit te voeren.

  Instructies kiezers

  Aan de kiezers, leden van het stembureau en getuigen kan een mondmaskerplicht worden opgelegd. Men kan hiertoe een voorraad steriele mondmaskers aan de ingang van het stemlokaal of aan het begin van de wachtrij voorzien. Het meebrengen van een individueel mondmasker kan ook vooraf worden vermeld, bv. in de oproepingsbrief.

  Het is aangewezen dat alle aanwezigen hun handen te reinigen voor of bij het betreden van het stemlokaal. De werkgever dient hiervoor voldoende middelen ter beschikking te stellen: de mogelijkheid om de handen te wassen (bij voorkeur met water en vloeibare zeep) en te drogen (papieren doekjes, geen handdoeken, geen elektrische handdrogers) en/of te ontsmetten, met geschikte handgels of dispensers/sanitaire zuilen die niet moeten worden aangeraakt.

  Het spreekt voor zich dat alle aanwezigen zich dienen te houden aan de basisregels inzake hygiëne (bv. handhygiëne, hoesten of niezen in een zakdoek of de elleboog,…).

  Het houden van voldoende afstand dient gedurende het volledige verloop van de stemming maximaal te worden gegarandeerd. Hiertoe kan de werkgever gebruik maken van markeringen, linten of fysieke afscheidingen om zones of plaatsen af te bakenen.

  De gelijktijdige aankomst van een massa kiezers kan proactief worden vermeden door te voorzien in uitgebreide stemuren en opdeling in groepen en tijdsloten. Niettemin dient er een bijzondere aandacht te worden besteed aan de inrichting van de wachtrij. De wachtende kiezers dienen de afstandsregels uiteraard ook strikt na te leven.  Het aanschuiven met de nodige afstand kan begeleid worden door middel van markeringen op de grond.

  Om het binnen- en buitenkomen van de kiezers in goede banen te leiden, kan de werkgever, eveneens door middel van markeringen, een soort circulatieplan uitwerken, waarbij erover gewaakt wordt dat personen elkaar minimaal kruisen. Dit kan bv. worden bewerkstelligd door het voorzien van éénrichtingsverkeer, en een aparte in- en uitgang.

  Aan de kiezer kan worden opgedragen om niet langer dan nodig in het stemhokje te blijven.

  De voorzitter van het stembureau is bevoegd om de personen die zich niet aan de instructies houden terecht te wijzen. In geval van incidenten kan hier melding van worden gemaakt in het proces-verbaal van de stemming.

  Indien een kiezer die overduidelijk ziektesymptomen vertoont, of van wie geweten is dat hij in verplichte quarantaine moet blijven, zich niettemin aanbiedt ter stemming, kan de werkgever of de voorzitter van het stembureau hem de toegang weigeren. Op dat ogenblik primeert het collectief recht op welzijn op het individuele stemrecht. Hiervan kan melding worden gemaakt in het proces-verbaal van de stemming.

  Voor de aanvang van de stemming, kan de voorzitter eventueel een bijzitter aanduiden die extra aandacht moet besteden aan het naleven van de veiligheidsmaatregelen.

  Leden van het stembureau

  Het is belangrijk de leden van het stembureau vooraf uitgebreid te briefen over het veilige verloop van de stemming.

  De materiële opstelling van het stembureau an sich moet zo gebeuren dat de zes leden onderling voldoende afstand kunnen bewaren.

  Het is aangewezen de taken van de leden zodanig te verdelen dat zij zich niet te vaak dienen te verplaatsen in het lokaal.

  Het kan ook raadzaam zijn om de leden van het stembureau een mondmaskerplicht op te leggen, minstens gedurende de stemopneming en het opstellen van het proces-verbaal van de stemming. Mogelijks kan men tijdens deze laatste handelingen niet steeds voldoende afstand garanderen. Bij de behandeling van de stembiljetten kan het dragen van extra beschermingsmiddelen zoals handschoenen aangewezen zijn.

  Wettelijke mogelijkheden met het oog op een veilige stemming: akkoorden fase X+56

  De uitgestelde sociale verkiezingen 2020 hebben plaats van 16 tot en met 29 november.

  Gelet op de bijzondere Corona-context, is het van het grootste belang om de stemming zo veilig mogelijk te laten plaatsvinden, met een zo groot mogelijke participatiegraad.

  In dit kader roepen de sociale partners op om de wettelijke mogelijkheden om op dit punt akkoorden te sluiten zoveel mogelijk in overweging te nemen.

  De wetgeving omtrent de sociale verkiezingen voorziet meer bepaald in de mogelijkheid om, uiterlijk tegen dag X+56, met de vakorganisaties die kandidaten voordroegen een akkoord te sluiten inzake elektronisch stemmen vanaf de gebruikelijke werkpost, dan wel inzake stemming per brief.

  De fase X+56 loopt binnen de globale (uitgestelde) verkiezingskalender van 13 tot en met 26 oktober 2020.

  TO DO: aanpassing verkiezingsdatum, uurregeling en verkiezingskalender

  I. Aanpassing van de verkiezingskalender: hoe wordt de uitgestelde verkiezingsdatum concreet bepaald binnen elke onderneming?

  Principe: automatische bepaling van de verkiezingsdatum

  De nieuwe verkiezingsdatum volgt uit een logische inpassing van de oorspronkelijke verkiezingsdag in de nieuw bepaalde verkiezingsperiode.

  • Voor de ondernemingen die hun verkiezingsprocedure tijdig voerden, en waarin de oorspronkelijke verkiezingsdag dan ook viel tussen maandag 11 en zondag 24 mei 2020, zal de uitgestelde verkiezingsdag automatisch op hetzelfde ogenblik binnen de periode van maandag 16 tot en met zondag 29 november 2020 vallen.

  Bv. Indien de oorspronkelijke dag Y op de eerste woensdag 13 mei 2020 viel, zal de uitgestelde dag Y op de eerste woensdag 18 november 2020 vallen.

  Bv. Indien de oorspronkelijke dagen Y op 18 en 20 mei 2020 (maandag en woensdag van de tweede week) vielen, zullen de uitgestelde dagen Y op 23 en 25 november 2020 (maandag en woensdag van de tweede week) vallen.

  • Voor de ondernemingen die hun verkiezingsprocedure met vertraging voerden (omwille van laattijdige opstart, tussengekomen rechterlijke uitspraak of ingevolge schorsing buiten de globale opschorting van de procedure), en waarin de oorspronkelijke verkiezingsdag bijgevolg viel na 24 mei 2020, zal de uitgestelde verkiezingsdag niettemin worden bepaald binnen de periode van 16 tot en met 29 november 2020. De verkiezingsdag wordt met name binnen de eerste week van deze periode automatisch vastgesteld op de weekdag die overeenkomt met de weekdag waarop de oorspronkelijk vastgelegde verkiezingsdag viel.

  Bv. Indien de oorspronkelijke dag Y op de woensdag 24 juni 2020 viel, zal de uitgestelde dag Y op woensdag 18 november 2020 vallen.

  Bv. Indien de oorspronkelijke dagen Y op vrijdag 17 en maandag 20 juli vielen, zullen de uitgestelde dagen Y op vrijdag 20 en maandag 23 november 2020 vallen.

  • In de ondernemingen die hun verkiezingsprocedure met zodanig veel vertraging voerden dat hun oorspronkelijke dag X+36 ten vroegste valt op de eerst mogelijke dag van herneming, zijnde 23 september 2020, werd de verkiezingsprocedure niet opgeschort. De lopende procedure wordt gewoon verdergezet. Er kan en moet dus geen nieuwe verkiezingsdag worden bepaald.

  Mogelijkheid tot afwijking van het automatisme indien nodig

  Indien de toepassing van dit automatisme leidt tot een minder gepaste verkiezingsdatum, kan ervan worden afgeweken. Bij de beoordeling van de al dan niet gepaste datum dient rekening te worden gehouden met de ratio legis: de sociale verkiezingen betreffen een democratische stemming waaraan zoveel mogelijk werknemers moeten kunnen deelnemen met het oog op een zo groot mogelijke representativiteit van het overlegorgaan.

  FAQ: Door wie wordt de beslissing tot afwijking van het automatisme en tot bepaling van een andere datum genomen?

  • In de ondernemingen die beschikken over een ondernemingsraad of comité voor preventie en bescherming op het werk (verder: comité), wordt de beslissing genomen door deze organen, elk wat betreft haar procedure.

  De beslissing hieromtrent wordt genomen overeenkomstig de regels bepaald bij het huishoudelijk reglement van het betrokken orgaan (unanimiteit, meerderheid…).

  • In ondernemingen die niet beschikken over een overlegorgaan, kan de werkgever deze beslissing nemen. De vakbondsafvaardiging wordt niet betrokken in dit beslissingsproces. In geval van ongenoegen in verband met de eenzijdige beslissing van de werkgever, kan men beroep doen op de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten van de FOD Werk, die over een algemene bevoegdheid beschikt om te waken over de correcte toepassing van de regelgeving omtrent de sociale verkiezingen.

  FAQ: Kan de afwijkende verkiezingsdatum in dit kader volledig vrij worden bepaald?

  Neen, de verkiezingsdatum dient in elk geval te worden vastgelegd binnen de periode van 16 tot en met 29 november 2020.

  FAQ: Is het mogelijk het oorspronkelijk voorziene aantal verkiezingsdagen te vermeerderen?

  Het is mogelijk dat oorspronkelijk in mei slechts één enkele verkiezingsdag voorzien was, maar dat het thans noodzakelijk blijkt meerdere verkiezingsdagen te voorzien, gelet op de bijzondere omstandigheden (afstandsregels, werkzaamheden in beurtrol enz…).

  Dit is mogelijk onder de volgende voorwaarden:

  • In de ondernemingen die beschikken over een ondernemingsraad of een comité, kan de vermeerdering van het aantal verkiezingsdagen gebeuren na akkoord van de raad of het comité.
  • In de ondernemingen die niet beschikken over een overlegorgaan, maar wel over een vakbondsafvaardiging, kan de vermeerdering van het aantal verkiezingsdagen gebeuren na akkoord van de vakbondsafvaardiging. Merk op: de vakbondsafvaardiging komt niet tussen voor de bepaling van de uitgestelde verkiezingsdatum an sich, maar dient wel haar akkoord te geven om over te stappen op uitgestelde verkiezingen die over verscheidene werkdagen worden voortgezet.
  • In de ondernemingen die noch beschikken over een overlegorgaan, noch een vakbondsafvaardiging, is een vermeerdering van het aantal verkiezingsdagen niet mogelijk. De werkgever kan deze beslissing niet eenzijdig nemen.

  II. Aanpassing van de uurregeling van de verkiezingen 

  Principe: de uurregeling voorzien in het oorspronkelijk aangeplakte bericht X blijft van toepassing

  Mogelijkheid tot aanpassing van deze uurregeling indien noodzakelijk

  Ingevolge de Coronacrisis, kan het nodig blijken om de eerder bepaalde uurregeling te verruimen, teneinde de stemming in de meest veilige omstandigheden te kunnen laten verlopen. In het kader van gezondheidsmaatregelen ter preventie van besmettingen, zou het verloop van de stemming inderdaad meer tijd kunnen vergen omwille van het bewaren van de fysieke afstand tussen de kiezers, de circulatie-regels, het ontsmetten enz…

  Dit is mogelijk binnen de volgende modaliteiten.

  FAQ: Door wie wordt de beslissing tot aanpassing van de uurregeling genomen?

  • In de ondernemingen die beschikken over een ondernemingsraad of een comité, wordt de beslissing genomen door deze organen, elk wat betreft haar procedure.

  De beslissing hieromtrent wordt genomen overeenkomstig de regels bepaald bij het huishoudelijk reglement van het betrokken orgaan (unanimiteit, meerderheid…).

  • In ondernemingen die niet beschikken over een overlegorgaan, kan de werkgever deze beslissing nemen. De vakbondsafvaardiging wordt niet betrokken in dit beslissingsproces. In geval van ongenoegen in verband met de eenzijdige beslissing van de werkgever, kan men beroep doen op de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten van de FOD Werk, die over een algemene bevoegdheid beschikt om te waken over de correcte toepassing van de regelgeving omtrent de sociale verkiezingen.

  FAQ: Kan de nieuwe uurregeling volledig vrij worden bepaald?

  Neen. Deze aanpassing van de uurregeling mag er niet toe leiden dat het aantal uren voor de stemming, zoals voorzien in het oorspronkelijk aangeplakte bericht X, wordt verminderd. Het overlegorgaan of de werkgever kunnen de uurregeling dus enkel verruimen of verplaatsen.

  Het wettelijk principe volgens hetwelk de stemming moet plaatsvinden tijdens de normale werkuren blijft bovendien ook van toepassing.

  III. Aanpassing van de verkiezingskalender

  De opgeschorte verkiezingsprocedure wordt in elke onderneming hernomen op de 54ste dag die de uitgestelde verkiezingsdatum voorafgaat. In concreto betreft dit de zgn. nieuwe dag X+36. Aangezien de uitgestelde verkiezingsperiode loopt vanaf 16 november 2020, zal deze nieuwe dag X+36 in het algemeen ten vroegste plaats kunnen hebben vanaf 23 september 2020.

  De verkiezingskalender, zoals deze binnen het oorspronkelijk aangeplakte bericht X werd bepaald, dient door de ondernemingsraad of het comité, of bij ontstentenis ervan, door de werkgever, te worden aangepast in functie van de nieuw bepaalde uitgestelde verkiezingsdatum.

  De nieuwe globale verkiezingskalender kan u hier raadplegen. (PDF, 129.61 KB)

  IV. Bekendmaking van de aanpassingen

  De aanpassingen met betrekking tot de verkiezingsdatum, desgevallend de uurregeling, en de verkiezingskalender, moeten door de ondernemingsraad, het comité of de werkgever worden opgetekend in het verplichte modelformulier “Bericht tot rechtzetting van bericht X na einde opschorting” 

  CPBW: Bericht tot rechtzetting van bericht X na einde opschorting (DOC, 94 KB)

  OR: Bericht tot rechtzetting van bericht X na einde opschorting (DOC, 80 KB)

  Dit bericht dient uiterlijk 7 dagen voor de concrete dag van herneming, zijnde de zgn. nieuwe dag X+29, binnen en buiten de onderneming te worden meegedeeld.

  • Intern gebeurt deze communicatie via aanplakking van het bericht op dezelfde plaatsen als de aanplakking van het bericht X. Deze aanplakking kan zoals steeds worden vervangen door een digitale communicatie, voor zover alle werknemers hiertoe toegang hebben tijdens hun normale werkuren. In ondernemingen die niet beschikken over een overlegorgaan, moet het bericht ook worden overgemaakt aan de vakbondsafvaardiging.
  • De externe communicatie aan de representatieve organisaties van werknemers en kaderleden, gebeurt terzelfdertijd, via upload van het bericht op de webapplicatie, dan wel via verzending van het bericht aan elk van de zetels van deze bestemmelingen.

  Bij deze gelegenheid dienen de ondernemingen eveneens hun verkiezingsdatum aan te passen binnen de statistische gegevens van hun dossier op de webapplicatie. 

  Het bericht tot rechtzetting van bericht X na einde opschorting, kan enkel geüpload worden. De upload en mededeling van de nieuwe verkiezingsdatum gebeuren beiden op een specifieke plaats op het dossier van de TBE op de webapplicatie. De praktische werkwijze voor deze rechtzettingen op de webapplicatie vindt u hier. 

   

  Behoud van de inlichtingen en beslissingen die voortvloeien uit de verrichtingen gefinaliseerd tot X+35

  Alle verrichtingen, inlichtingen en beslissingen die plaatsvonden of werden genomen tot en met dag X+35, met inbegrip van de rechterlijke beslissingen dienaangaande, blijven definitief verworven.

  I. Behoud bepaling TBE

  De TBE's werden bepaald op dag X-35. Behoudens tijdig ingesteld beroep is deze bepaling van de TBE's definitief geworden. 

  De sociale verkiezingsprocedure dient te worden verdergezet op basis van deze bepaling, zelfs indien er zich sindsdien wijzigingen in de structuur van de onderneming hebben voorgedaan.

  II. Behoud bepaling aantal mandaten

  Het aantal mandaten per werknemerscategorie en per orgaan, zoals opgenomen in het oorspronkelijk aangeplakte bericht X, is definitief geworden, behoudens tijdig ingediende klacht of beroep.

  Een vermeerdering of vermindering van het aantal werknemers sindsdien heeft dan ook geen invloed op dit aantal vastgelegde mandaten.

  III. Behoud van de kiezerslijsten

  Behoudens tijdig ingediende klacht of beroep, zijn de kiezerslijsten zoals aangeplakt op dag X definitief geworden.

  Buiten het geval van schrapping (zie verder), kunnen de kiezerslijsten dus niet meer worden aangepast, ook niet indien er zich sindsdien wijzigingen in het kiezersbestand hebben voorgedaan.

  Dit betekent dat er geen enkele nieuwe kiezers meer kunnen worden toegevoegd aan de kiezerslijsten.

  Bv. Een werknemer die op 1 juli 2020 in dienst is getreden, moet niet worden toegevoegd aan de kiezerslijsten, zelfs indien hij tegen de uitgestelde verkiezingsdatum een anciënniteit van ten minste drie maanden zal behalen.

  Dit betekent ook dat wijzigingen van werknemerscategorie geen invloed meer hebben.

  Bv. Een arbeider die intussen bediende is geworden, zal op de kiezerslijst arbeiders blijven staan en geldig voor deze categorie mogen stemmen.

  Bv. Een bediende die intussen leidinggevende is geworden, zal niettemin geldig aan de stemming kunnen deelnemen.

  De enige mogelijkheid tot wijziging van de kiezerslijsten, betreft de schrapping, onder de volgende modaliteiten:

  • De schrapping vindt plaats uiterlijk de dertiende dag voor de verkiezingen (dag X +77)
  • Enkel werknemers die op het ogenblik van de beslissing tot schrapping geen deel meer uitmaken van de onderneming, alsook de uitzendkrachten die niet blijken te voldoen aan de kiesvoorwaarden mogen worden geschrapt van de kiezerslijsten.
  • De beslissing tot schrapping wordt bij unanimiteit genomen door de ondernemingsraad of het comité. Elk overlegorgaan beslist voor haar verkiezingsprocedure. Bij gebreke aan overlegorgaan, wordt de beslissing tot schrapping genomen door de werkgever met het akkoord van alle leden van de vakbondsafvaardiging.
  • De schrapping is niet mogelijk in ondernemingen die niet beschikken over een overlegorgaan of vakbondsafvaardiging.

  IV. Behoud van de lijsten met leidinggevende functies en leidinggevend personeel.

  De leidinggevende functies werden bepaald op X-35. 

  Behoudens tijdig ingesteld beroep, is deze definiëring van de leidinggevende functies definitief geworden.

  Indien sindsdien nieuwe functies werden gecreëerd of functies werden afgeschaft, kan er met deze wijzigingen geen rekening worden gehouden tijdens het verdere verloop van de sociale verkiezingen 2020. Er zal pas rekening mee worden gehouden na de verkiezingen, volgens de wettelijke regeling terzake. (cfr. Brochure Sociale Verkiezingen 2020 p. 83)

  Verder is ook de lijst met de leden van het leidinggevend personeel, zoals aangeplakt op dag X, definitief geworden, behoudens tijdig ingediende klacht of beroep. Tijdens het verdere verloop van de sociale verkiezingen 2020, zal er geen rekening worden gehouden met wijzigingen die sindsdien tussenkwamen.

  Bv. Indien een bediende intussentijd lid van het leidinggevend personeel is geworden, zal hij niettemin mogen deelnemen aan de stemming.

  V. Behoud van de lijsten met kaderfuncties en kaderpersoneel

  Enkel in geval van verkiezing van een ondernemingsraad.

  De functies van de kaderleden werden bepaald op X-35.

  Behoudens tijdig ingesteld beroep, is deze definiëring van de kaderfuncties definitief geworden.

  Indien sindsdien nieuwe functies werden gecreëerd of functies werden afgeschaft, kan er met deze wijzigingen geen rekening worden gehouden tijdens het verdere verloop van de sociale verkiezingen 2020.

  Verder is ook de lijst met kaderleden, zoals aangeplakt op dag X, definitief geworden, behoudens tijdig ingediende klacht of beroep.Tijdens het verdere verloop van de sociale verkiezingen 2020, zal er geen rekening worden gehouden met wijzigingen die sindsdien tussenkwamen.

  Bv. Indien een kaderlid intussentijd lid is geworden van het leidinggevend personeel, zal hij niettemin mogen deelnemen aan de stemming.

  Bv. Indien een bediende intussentijd kaderlid is geworden, zal hij niet mogen stemmen voor de kaderleden, maar wel degelijk voor de bedienden.

  Bv. Indien het aantal kaderleden intussen gedaald is onder 15, zal er niettemin een afzonderlijke vertegenwoordiging voor kaderleden zijn.

   

   

  Kiesvoorwaarden uitzendkrachten: beoordeling

  Ter herinnering: om als kiezer in aanmerking te komen, dienen uitzendkrachten bij de gebruiker te voldoen aan een tweeledige anciënniteitsvoorwaarde:

  • Tijdens een eerste referteperiode, die loopt van 1 augustus 2019 (wat betreft de sociale verkiezingen 2020) tot en met dag X, dient de uitzendkracht tewerkgesteld te zijn bij de gebruiker gedurende ten minste 3 ononderbroken maanden, dan wel gedurende in totaal minstens 65 arbeidsdagen in geval van onderbroken tewerkstellingsperiodes.
  • Tijdens een tweede referteperiode, die loopt van dag X tot en met dag X+77 dient de uitzendkracht tewerkgesteld te zijn bij de gebruiker gedurende in totaal minstens 26 arbeidsdagen.

  De uitzendkrachten die voldoen aan de eerste anciënniteitsvoorwaarde werden hernomen op de kiezerslijsten aangeplakt op dag X.

  De uitzendkrachten, hernomen op deze lijsten, die niet blijken te voldoen aan de tweede anciënniteitsvoorwaarde, kunnen worden geschrapt van de kiezerslijsten (zie hoger). Teneinde te bepalen of voldaan is aan deze tweede anciënniteitsvoorwaarde, wordt er geen rekening gehouden met de arbeidsdagen die zich situeren tijdens de periode van opschorting.

  Een uitgebreide toelichting bij het stemrecht voor uitzendkrachten, kan u hier terugvinden. 

   

  Verkiesbaarheidsvoorwaarden kandidaten: tijdstip van beoordeling

  Het al dan niet voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden wordt voor alle kandidaten (zowel de oorspronkelijk voorgedragen kandidaten tot en  met dag X+35, als de vervangende kandidaten die na de opschorting nog kunnen worden voorgedragen) beoordeeld in functie van de oorspronkelijk vastgelegde verkiezingsdatum en niet in functie van de uitgestelde verkiezingsdatum bepaald na de opschorting.

  Bv. Indien een kandidaat-arbeider van categorie gewijzigd is en bediende is geworden, blijft hij geldig verkiesbaar als arbeider.

  Bv. Indien een kandidaat-jeugdige 25 jaar is geworden op 1 oktober 2020, en dus op de uitgestelde verkiezingsdag 25 jaar zal zijn, blijft hij geldig verkiesbaar als kandidaat-jeugdige.

  Bv. Indien een werknemer niet over de vereiste anciënniteit beschikte tegen de oorspronkelijk vastgelegde verkiezingsdatum, kan deze na de opschorting niet als vervangend kandidaat worden voorgedragen, zelfs indien hij de vereiste anciënniteit bereikt tegen uitgestelde verkiezingsdatum.

   

  Kandidatenlijsten: geen aanpassingen meer mogelijk voor de eerste aanplakking

  De vraag rijst of de kandidatenlijsten die uiterlijk op dag X+35 werden ingediend, vóór hun eerste aanplakking op dag X+40 nog mogen of moeten worden aangepast in functie van gebeurtenissen die zich na X+35 hebben voorgedaan (ontslag kandidaat enz…).

  Dit is niet het geval. Op X+40 (d.i. vier dagen na de herneming van de verkiezingsprocedure), dient de werkgever de kandidatenlijsten aan te plakken zoals ze werden ingediend op dag X+35.

  Hierna kennen de volgende fases (intrekking kandidatuur, klacht, beroep, vervanging, tweede en derde aanplakking…) hun normaal verloop, in functie van de data bepaald in de aangepaste verkiezingskalender.

  Een uitgebreide toelichting bij de voordracht van kandidaten kan u hier terugvinden. 

   

  Werking van de overlegorganen verkozen in 2016

  De bestaande overlegorganen blijven verder functioneren tot de installatiedatum van de nieuwe organen verkozen tijdens de uitgestelde verkiezingen.

  De eerste vergadering van de organen verkozen tijdens de sociale verkiezingen 2020 dient ten laatste op dag Y+45 plaats te vinden. Indien er een beroep werd ingesteld tot nietigverklaring van de verkiezingen, tot verbetering van de verkiezingsresultaten of tot nietigverklaring van de aanduiding van een werkgeversafgevaardigde, wordt de eerste vergadering gehouden uiterlijk binnen 30 dagen na de definitieve gerechtelijke beslissing tot geldigverklaring van de verkiezingen.

   

  Bijzondere ontslagbescherming van de beschermde werknemers uit de sociale verkiezingen 2016

  De bijzondere slagbescherming voor alle niet-verkozenen en leden van de bestaande overlegorganen blijft gelden, ook tijdens de periode van opschorting.

   

  Bijzondere ontslagbescherming van de kandidaten voor de sociale verkiezingen 2020

  FAQ: Genoten de kandidaten die werden voorgedragen op X+35 verder de bijzondere ontslagbescherming gedurende de periode van opschorting?

  Ja. De bijzondere ontslagbescherming bleef voor al deze kandidaten gelden, ook tijdens de periode van opschorting.

  FAQ: In welke mate genieten de kandidaten die na de opschorting worden voorgedragen ter vervanging van kandidaten die voorkwamen op de oorspronkelijke lijst X+35 de bijzondere ontslagbescherming?

  Voor de kandidaten die na de opschorting zullen worden voorgedragen als vervanger, liep de occulte periode van ontslagbescherming gedurende een gedeelte van de periode van de opschorting niet verder. Zij neemt weer een aanvang vanaf de 36ste dag die voorafgaat aan de datum van herneming van de kiesprocedure na deze opschorting, of dus vanaf de 36ste dag die voorafgaat aan de nieuw bepaalde dag X+36 binnen de nieuwe kieskalender die na de periode van opschorting binnen elke onderneming moet worden opgesteld (= 90 dagen voor de uitgestelde verkiezingsdatum). Concreet is deze occulte periode in bijna alle ondernemingen intussen weer beginnen lopen.