Elektronisch stemmen

Op deze pagina

  Begrip, beslissing en modaliteiten

  De wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen laat, zoals het geval was bij de vorige sociale verkiezingen, het elektronisch stemmen toe. Dit is een systeem waarbij de kiezers op de verkiezingsdag geen gebruik maken van papieren stembiljetten, maar hun stem uitbrengen via digitale weg.

  De beslissing om over te gaan tot elektronisch stemmen moet genomen worden door elke betrokken raad of comité, of bij ontstentenis, door de werkgever in akkoord met de vakbondsafvaardiging. Voorheen bepaalde de regelgeving dat deze beslissing unaniem genomen diende te worden binnen het orgaan. Nu deze specificatie werd geschrapt, betreft het voortaan een beslissing genomen volgens de voorschriften van het huishoudelijk reglement van het betrokken orgaan. Bij gebreke aan verdere bepalingen in het huishoudelijk reglement over de wijze van beslissingen nemen, zal niettemin de algemene regel van unanimiteit gelden, met name een unanieme beslissing van alle aanwezige leden binnen het orgaan. 

  Deze beslissing omtrent elektronisch stemmen is het voorwerp van een vermelding in het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt.

  Sinds de sociale verkiezingen van 2012 dient men voor dit elektronisch stemmen niet  langer verplicht gebruik te maken van magnetische kaarten. Vanaf de sociale verkiezingen 2020 is het mogelijk te voorzien in een elektronische stemming op afstand: de raad, het comité of bij ontstentenis, de werkgever in akkoord met de vakbondsafvaardiging, kan beslissen dat de kiezers toegelaten worden om hun elektronische stemming vanaf hun gebruikelijke werkpost uit te brengen, via een drager die aangesloten is op het beveiligde netwerk van de onderneming, en mits aan alle technische vereisten voldaan is.

  Let op! In het kader van de Coronacrisis werd wettelijk voorzien in afwijkende modaliteiten met betrekking tot de beslissing over elektronisch stemmen (tijdstip en auteur). Een toelichting hierover kan u hier terugvinden.

  Een uitgebreide toelichting over elektronisch stemmen hierover kan u terugvinden in de brochure op deze website.

  Het neerleggen van de software 

  De wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen schrijft voor aan de softwarefabrikant om een kopie van het systeem van elektronisch stemmen neer te leggen bij de Algemene Directie van de Individuele Arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO. Deze neerlegging dient voor elke 4-jarige sociale verkiezingsperiode opnieuw te gebeuren. Het is dus noodzakelijk voor de ondernemingen die deze software wensen aan te schaffen om na te gaan of deze neerlegging heeft plaatsgevonden. De onderneming kan hiertoe bij de fabrikant het ontvangstbewijs vragen dat deze kreeg van de FOD bij de neerlegging van de software.   

  De neerlegging veronderstelt geen enkele verantwoordelijkheid namens de FOD WASO betreffende de inhoud en de betrouwbaarheid van het systeem.    

  De volgende fabrikant legde een kopie neer van zijn systeem van elektronisch stemmen: 

  • Elegio N.V. – versie 6.1.3. (Neergelegd bij de FOD WASO op 18 maart 2019 en 3 november 2020),
  • Assembly Voting - versie 1.8.2. (Neergelegd bij de FOD WASO op 16 juli 2019 en 2 juli 2020),
  • BlueKrypt, OAdeo - versie 8.1.2. (Neergelegd bij de FOD WASO op 23 juli 2019),
  • Neovote – versie 12.3.1 (Neergelegd bij de FOD WASO op 9 september 2019),
  • ONLZ – versie 1.8 (Neergelegd bij de FOD WASO op 14 oktober 2019).