Interprofessioneel akkoord (IPA)

Op deze pagina

  Een interprofessioneel akkoord is een programmatie- of kaderakkoord dat de vertegenwoordigers van de sociale partners uit de privésector afsluiten om de 2 jaar. Een dergelijk akkoord komt tot stand in de zogenaamde Groep van 10.
  Sinds de 60-er jaren worden dergelijke IPA’s gesloten. Door de economische crisis was de periode van 1976 tot 1986 er een zonder akkoorden.

  Daarna knoopte men terug aan met de goede traditie van tweejaarlijkse akkoorden. Enkel in 1996 en 2005 bleek het water tussen beide sociale partners te diep.
  De afspraken die de partners maken in een IPA houden steeds een programmatie in voor de volgende twee jaren inzake loonevolutie, lastenverminderingen, vervangingsinkomens, enz. Deze akkoorden moeten steeds een “vertaling” krijgen in CAO’s, van de NAR, van de talrijke paritaire comités of in wetten en besluiten.
  Ook de periode 2009/2010 is gedekt door een dergelijk IPA dat werd ondertekend op 22 oktober 2008. Het gaat dit keer om een uitzonderlijk akkoord, rekening houdend met de economische crisis en de noodzaak om het vertrouwen te herstellen (om de tekst te raadplegen: ga naar de website van de NAR).

  Koopkracht werknemers

  Voor 2009-2010 is een koopkrachtverhoging van maximum 250€ op kruissnelheid overeengekomen. In 2009 mag reeds maximaal 125€ worden toegekend.
  Daarenboven blijven de indexering en baremische verhogingen behouden.
  Voor deze koopkrachtverhoging in 2009-2010 kwam men overeen bijkomende lasten voor de werkgever uit te sluiten.

  Om dit te realiseren en tegelijk de verhoging van de nettokoopkracht te maximaliseren, spraken de partners enkele mogelijkheden af:

  • verhoging van maaltijdcheque;
  • verhoging grensbedrag mobiliteitsvergoeding;
  • creatie en gebruik van ecocheques.

  Er werd tevens een mogelijke verhoging van de werkgeverstussenkomst in de abonnementskost voor het gemeenschappelijk openbaar vervoer afgesproken (eveneens aan te rekenen op bovengenoemde 250€).

  Naast de koopkrachtverhoging voor werknemers werden afspraken gemaakt over de koopkracht van de uitkeringstrekkers, omtrent de lastenverlagingen voor werkgevers en de vereenvoudiging van de banenplannen.
  Een aantal andere afspraken werden verlengd (brugpensioen, risicogroepen,…).

  In de meeste bedrijfssectoren worden nu, zoals dit om de twee jaar gebeurt, onderhandelingen gevoerd om in het paritair comité dit interprofessionele kader in te vullen met CAO’s.

  De meeste onderhandelingen worden traditioneel in de paritaire comités afgerond in de periode juni-september.
  Daarna wordt in een aantal sectoren ook nog een CAO op ondernemingsvlak gesloten om verder invulling te geven aan het IPA.
  Indien sectorale CAO’s gesloten worden kan je die elders vinden op deze website.

  Globale opleidingsinspanningen van werkgevers

  Opgelet:

  De wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk (B.S. van 15 maart 2017) heeft het artikel 30 van de Generatiepactwet opgeheven.

  Het artikel 30 werd vervangen door Afdeling 1 van Hoofdstuk 2 van de wet betreffende werkbaar en wendbaar werk. Deze afdeling, genaamd « Investeren in opleiding », werkt een nieuw stelsel uit betreffende de opleiding op intersectoraal, sectoraal, bedrijfs en individueel niveau.

  Meer informatie vindt u onder het thema : « Werkbaar en wendbaar werk ».