Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk

Op deze pagina

  Algemene presentatie

  De Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk (de Hoge Raad) is een adviesorgaan waarin het sociale overleg plaatsvindt betreffende materies inzake het welzijn op het werk tussen sociale partners, deskundigen, vertegenwoordigers van de administraties en eventueel ook vertegenwoordigers van de beleidscel van de bevoegde minister.
  De Hoge Raad is opgericht binnen de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO).
  De Hoge Raad is in 1999 in de plaats gekomen van de Hoge Raad voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen.

  De belangrijkste taak van de Hoge Raad is om op verzoek - voornamelijk van de Minister van Werk - advies uit te brengen over maatregelen die betrekking hebben op de domeinen omschreven in de Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
  De koninklijke besluiten (en ministeriële besluiten van regelgevende aard) betreffende het welzijn op het werk kunnen slechts door de Koning (of de Minister) worden uitgevaardigd indien het advies van de Hoge Raad wordt gevraagd.
  Voor sommige maatregelen moet echter het advies van de Nationale Arbeidsraad worden ingewonnen.
  De Hoge Raad wordt over het algemeen verzocht om binnen de zes maanden advies uit te brengen.
  In dringende gevallen kan deze termijn beperkt worden tot twee maanden.
  Na het verstrijken van deze termijnen kunnen koninklijke besluiten en ministeriële besluiten inzake welzijn op het werk worden uitgevaardigd, zelfs indien de Hoge Raad geen advies heeft uitgebracht.
  Alhoewel de adviezen van de Hoge Raad niet bindend zijn voor de Minister die ze heeft gevraagd, worden de unanieme adviezen van de Hoge Raad in het algemeen door deze Minister gevolgd.
  De Hoge Raad kan ook voorstellen doen in verband met het welzijn van werknemers en een advies op eigen initiatief uitbrengen aan de Minister van Werk.

  Daarnaast brengt de Hoge Raad ook advies uit over de jaarverslagen van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het werk (AD TWW) en de Algemene Directie Humanisering van de arbeid (AD HUA) van de FOD WASO.

  De Hoge Raad brengt ook advies uit over de verslagen die de administratie voor de Commissie van de Europese Unie opstelt over de praktische tenuitvoerlegging van de Europese richtlijnen inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

  De Hoge Raad stelt een verslag op over zijn werkzaamheden.

  De PowerPoint geeft bijkomende informatie over de werking van de Hoge Raad (PPTX, 2.06 MB).

  Organen

  De plenaire vergadering van de Hoge Raad

  Zij is samengesteld uit:

  • een voorzitter en een ondervoorzitter;
  • de sociale partners ("gewone leden", bestaande uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties en vertegenwoordigers van werknemersorganisaties);
  • de "buitengewone leden" die zijn benoemd in hun hoedanigheid van vertegenwoordigers van verenigingen/instellingen die actief zijn op het vlak van een of meerdere domeinen betreffende het welzijn op het werk,
  • een aantal deskundige ambtenaren, waaronder de directeur-generaal van de AD HUA en de directeur-generaal van de AD TWW,
  • het secretariaat, namelijk de secretaris en zijn directe medewerkers.

  De Hoge Raad kan eveneens tijdelijke deskundigen die een specifieke kennis hebben betreffende een onderwerp uitnodigen om deel te nemen aan een of meerdere vergaderingen van de Hoge Raad.

  De Hoge Raad brengt tijdens de plenaire vergadering voornamelijk advies uit over ontwerpen van koninklijke of ministeriële besluiten van regelgevende aard of brengt advies uit op eigen initiatief.

  Sedert 1 juni 2019 is de heer Karel Van Damme voor een hernieuwbare termijn van zes jaar de voorzitter van de Hoge Raad.

  Het uitvoerend bureau

  Het uitvoerend bureau is samengesteld uit afgevaardigden van de sociale partners die in de Hoge Raad zetelen, de voorzitter, de ondervoorzitter, eventuele ambtenaren en deskundigen en het secretariaat.

  Dit bureau regelt de werkzaamheden van de Hoge Raad, onder andere door:

  1. het vaststellen van de agenda van de vergaderingen van de Hoge Raad;
  2. het bespreken van de aan de Hoge Raad voor te leggen onderwerpen en het voorbereiden van ontwerpen van adviezen;
  3. Het vaststellen van de procedures voor onderzoek, inzonderheid door het oprichten van commissies ad hoc en het preciseren van het mandaat van deze commissies;
  4. ervoor te zorgen dat de beslissingen van de Hoge Raad worden uitgevoerd;
  5. het in overweging nemen, het verwerpen of het terugzenden voor aanvullende inlichtingen van de voorstellen voorgelegd door de leden van de Hoge Raad of, in voorkomend geval, door de vaste commissies of de commissies ad hoc.

  De vaste commissies

  De actieve vaste commissies van de Hoge Raad zijn:

  • de Vaste Commissie Sensibilisatie en Communicatie;
  • de Vaste Commissie Tarieven en Prestaties;
  • de Vaste Commissie bouw;
  • de Vaste Operationele Commissie.

  De Vaste Commissie Sensibilisatie en Communicatie

  Deze commissie heeft als opdracht:

  1. de acties te evalueren inzake communicatie met betrekking tot welzijn op het werk die in het afgelopen kalenderjaar werden uitgevoerd, inzonderheid deze zijn uitgegaan van de afdeling promotie over het welzijn op het werk van de AD HUA;
  2. adviezen te verstrekken en voorstellen te doen betreffende de communicatie inzake welzijn op het werk in het algemeen en betreffende het actieplan dat inzake communicatie voor het volgend kalenderjaar wordt opgesteld door de afdeling promotie over het welzijn op het werk in het bijzonder;
  3. adviezen te verstrekken en voorstellen te doen betreffende het onderzoek met betrekking tot welzijn op het werk in het algemeen en betreffende het actieplan voor onderzoek opgesteld door de AD HUA voor het volgend kalenderjaar in het bijzonder;
  4. het uitgevoerde onderzoek te evalueren, inzonderheid de uitvoering van het actieplan voor onderzoek van de AD HUA van het afgelopen kalenderjaar;
  5. de functie uit te oefenen van het vast bureau van het Belgisch steunpunt van het Europees Agentschap voor de veiligheid en gezondheid op het werk;
  6. adviezen uit te brengen betreffende de toelage voor sociaal onderzoek en voor vorming van de werknemersvertegenwoordigers in de onderneming.

  Deze commissie is samengesteld uit leden van het uitvoerend bureau, ambtenaren en deskundigen.

  De samenstelling varieert naar gelang de opdrachten. Zo wordt de commissie bijvoorbeeld aangevuld door de secretarissen van de provinciale comités voor de bevordering van de arbeid wanneer de in de punten 1 en 2 genoemde taken worden uitgevoerd.

  De Vaste Commissie Tarieven en Prestaties

  Deze commissie is belast met de monitoring van de concrete toepassing van de verplichte forfaitaire minimumbijdragen uit hoofde van de prestaties van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (vermeld in hoofdstuk III van boek II, titel 3 van de codex over het welzijn op het werk) door deze externe diensten en de aangesloten werkgevers. Deze monitoring wordt uitgevoerd met het oog op de evaluatie van deze regelgeving.

  Ze bestaat uit de leden van het uitvoerend bureau, een vertegenwoordiger van de Beleidscel van de Minister van Werk, een vertegenwoordiger voorgedragen door de UCM, een vertegenwoordiger voorgedragen door UNISOC, vertegenwoordigers van Co-Prev (de vereniging van externe diensten voor preventie en bescherming op het werk) en uit ambtenaren van de AD HUA en de AD TWW.

  De Vaste Commissie bouw

  Deze Commissie werkt met een mandaat van het uitvoerend bureau om bepaalde onderwerpen in verband met het welzijn op het werk in de bouwsector te onderzoeken en eraan bij te dragen (bv. codes van goede praktijken, sensibilisatiecampagnes, studiedagen).

  Ze is samengesteld uit vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties, vertegenwoordigers van werknemersorganisaties uit de bouwsector, deskundigen en ambtenaren.

  De Vaste Operationele Commissie

  Deze commissie geeft advies over de erkenningen met betrekking tot:

  • de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk;
  • de externe diensten voor technische controles op de werkplaats;
  • de aanvullende vorming van de preventieadviseurs en van de coördinatoren op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.

  Deze commissie is samengesteld uit leden van het uitvoerend bureau, ambtenaren en deskundigen.
  Het voorzitterschap van deze commissie wordt uitgeoefend door de directeur-generaal van de AD HUA van de FOD WASO. De hierboven vermelde erkenningsaanvragen dienen aan hem te worden gericht.

  N.B.: Deze commissie geeft geen adviezen meer over de bevordering van de arbeid van oudere werknemers sinds de regionalisering van het Ervaringsfonds.

  Sinds 1 augustus 2021 geeft de Vaste Operationele Commissie geen advies meer over de werking van de controlegeneeskunde (inzonderheid inzake het opnemen van de inschrijving van artsen op de lijst van artsen-scheidsrechters, het schrappen en het schorsen van de inschrijving van artsen op deze lijst en de klachten met betrekking tot de organisatie van de controle, de bevoegdheid en de onafhankelijkheid van controleartsen en artsen-scheidrechters). De bevoegdheden inzake deze materie zijn overgedragen aan de Orde der artsen en de provinciale raden van de Orde der artsen.

  De commissies ad hoc

  Het uitvoerend bureau kan voor een bepaalde duur commissies ad hoc oprichten die belast worden met het onderzoek van bijzondere vraagstukken, inzonderheid ter voorbereiding van adviezen van de Hoge Raad.

  Alle leden van de Hoge Raad en eventueel andere deskundigen worden uitgenodigd om deel te nemen aan de commissies ad hoc.

  Het secretariaat

  Het secretariaat van de Hoge Raad wordt waargenomen door de adviseur-generaal die belast is met de leiding van de afdeling Sociaal overleg van de AD HUA van de FOD WASO en door haar directe medewerkers.

  Het secretariaat geeft onder meer wetenschappelijke, technische, juridische en logistieke ondersteuning aan de Hoge Raad en zijn organen en stelt de ontwerpadviezen en activiteitenverslagen van de Hoge Raad op.

  De adviezen van de Hoge Raad

  Alle adviezen van de Hoge Raad kunnen worden opgevraagd en geraadpleegd (in pdf formaat) via de volgende link: Adviezen van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk.

  De adviezen van de Hoge Raad opgenomen in de onderstaande lijst hebben betrekking op de reglementering die verband houdt met de Hoge Raad zelf.

  Mededelingen van de Hoge Raad in het kader van COVID-19

  De activiteitenverslagen van de Hoge Raad

  De activiteitenverslagen, tot 2013-2014 jaarverslagen genoemd, rapporteren over de activiteiten van de verschillende organen van de Hoge Raad, inclusief over de gegeven adviezen. De activiteitenverslagen bevatten ook informatie over de samenstelling van de Hoge Raad.

  U kunt alle verslagen van de Hoge Raad vinden onder het tabblad "Documentatie" bij Publicaties.

  Contactgegevens

  Secretariaat van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  AD HUA - Afdeling Sociaal Overleg
  Ernest Blerotstraat 1 1070 Brussel
  02.233.42.07
  hua@werk.belgie.be