Uitoefenen van de bevoegdheden van het comité voor preventie en bescherming op het werk

Op deze pagina

    Onder bepaalde voorwaarden kunnen ondernemingsraden bevoegd worden om de functies te vervullen verleend aan de comités voor de preventie en de bescherming op het wek:

    • de beslissing kan slechts genomen worden na voorafgaand eensluidend advies van het comité voor preventie en bescherming op het werk;
    • de beslissing kan alleen dan worden genomen wanneer de werknemersorganisaties vertegenwoordigd in de personeelsafvaardiging in de ondernemingsraad minstens 60 % van de personeelsleden verenigen;
    • de ondernemingsraad zal vooraf een beroep moeten doen op de medewerking van personen die reeds zitting hebben in het comité voor preventie en bescherming op het werk en met name van de preventie-adviseurs, van het lid of de leden van het leidend personeel, van de maatschappelijk assistent van de preventiedienst en in voorkomend geval van de technici van de onderneming;
    • de beslissing heeft pas uitwerking nadat ze is goedgekeurd door de federale minister die de werkgelegenheid onder zijn bevoegdheden heeft.