Het huishoudelijk reglement

Op deze pagina

   

   

  Om geldig te kunnen functioneren moet de ondernemingsraad beschikken over een huishoudelijk reglement. (HR).

   

  Wie stelt het huishoudelijk reglement op?

  Model opgesteld op het niveau van het paritair comité

   Sommige paritaire comités hebben een model van huishoudelijk reglement opgesteld. Dit model is van toepassing op de ondernemingen van hun sector en de ondernemingsraden moeten zich baseren op dit reglement maar hebben de mogelijkheid er wijzigingen en aanvullingen in aan te brengen die beter aangepast zijn aan de noden van de onderneming. 

   Indien verschillende paritaire comités en dus huishoudelijke reglementen van toepassing zijn in de onderneming, dient alleen datgene te worden toegepast dat werd opgesteld door het paritair orgaan waaronder het grootste aantal werknemers van de onderneming ressorteert.  

   Model opgesteld op het niveau van de onderneming

    Wanneer het paritair comité waaronder de onderneming ressorteert geen model huishoudelijk reglement heeft opgemaakt, komt het aan de ondernemingsraad toe om dit reglement op te stellen om geldig te kunnen functioneren.    

    Huishoudelijk reglement na de sociale verkiezingen

    Indien er al een ondernemingsraad werd opgericht na vorige sociale verkiezingen kan het bestaande huishoudelijk reglement hernomen worden. Het huishoudelijk reglement wordt op de agenda van de installatievergadering (= eerste vergadering na de sociale verkiezingen) geplaatst. De nieuwe leden moeten immers op de hoogte gebracht worden van het bestaande huishoudelijk reglement en krijgen hiervan een kopie. In de notulen van deze installatievergadering wordt genoteerd dat er kennis werd genomen van het huishoudelijk reglement en of er al dan niet een beslissing genomen is tot wijziging van het reglement. Een expliciete goedkeuring van het bestaande reglement is niet nodig, enkel een kennisname en een bewijs van kennisname (op de dagorde/in de notulen) is voldoende.

    Voor zover er geen beslissingen genomen worden over de wijziging van het huishoudelijk reglement blijft het vigerende reglement van toepassing. Wat betreft de wijziging van het huishoudelijk reglement moet in het reglement zelf een procedure tot wijziging van het reglement voorzien worden. 

    Inhoud van het huishoudelijk reglement

    De wet voorziet dat het  huishoudelijk reglement 10 verplichte punten moet omvatten.  

    De ondernemingsraad kan het huishoudelijk reglement wijzigen en aanvullen met bepalingen welke beter stroken met de noden van de onderneming op voorwaarde dat het minstens de tien bovenvermelde punten bevat.

    De wijze waarop beslissingen worden genomen in de ondernemingsraad is niet één van de verplichte punten in het huishoudelijk reglement. Hieruit volgt dat, behalve als er andere modaliteiten hieromtrent opgenomen zijn in het huishoudelijk reglement, de besluitvorming in de ondernemingsraad gebeurt met unanimiteit van de aanwezige leden.

    Als de ondernemingsraad wil afwijken van dit principe van unanimiteit -en dit wordt aangeraden om een impasse in de besluitvorming te voorkomen-, is het noodzakelijk om  het huishoudelijk reglement aan te vullen met specifieke bepalingen betreffende het vereiste aanwezigheids- en/of beslissingsquorum.