Prestaties Algemeen Belang

Op deze pagina

  Wat?

  In geval van collectieve en vrijwillige stopzetting van de arbeid (staking), of in geval van collectieve afdanking van het personeel (lock-out), moeten de paritaire comités voor de ondernemingen die onder hun bevoegdheid vallen, de maatregelen, prestaties of diensten bepalen en afbakenen, die moeten verzekerd worden, teneinde het hoofd te bieden aan zekere vitale behoeften, sommige dringende werken uit te voeren aan de machines of aan het materiaal, sommige taken te volbrengen die geboden zijn door een geval van overmacht of een onvoorziene noodzakelijkheid. De paritaire comités zijn er eveneens toe gehouden deze vitale behoeften te bepalen.

  Procedure

  De paritaire comités leggen de vitale behoeften en minimumprestaties vast in een beslissing die door de koning algemeen verbindend wordt verklaard.

  Wanneer een paritair comité deze beslissing niet heeft genomen, kan het hiertoe verzocht worden door de Minister van Werk.
  Indien het paritair comité nalaat een dergelijke beslissing te nemen binnen de 6 maanden na het verzoek door de Minister van Werk, of het paritair comité slaagt er niet in het vereiste quorum (75% van de stemmen uitgebracht door ieder der partijen) te bereiken, dan kan de koning de vitale behoeften en minimumprestaties zelf bepalen, na advies van de NAR en bij een in ministerraad overlegd gemotiveerd besluit. Dit is eveneens mogelijk voor de paritaire (sub)comités die niet functioneren of (nog niet) samengesteld zijn.

  Beperkt comité

  In het kader van de opdracht die hen wordt gegeven kunnen de paritaire comités zekere leden in beperkt comité afvaardigen. Dit comité  zullen bestaan uit een gelijk aantal werkgevers en werknemers, bijgestaan door een afgevaardigde van de Minister van Werk.

  Bij gebrek aan akkoord tussen werkgevers en werknemers is het beperkt comité gemachtigd de personen aan te wijzen die, in de onderneming tewerkgesteld, onmisbaar zijn om de hoger beschreven prestaties te verrichten.

  Zo het beperkt comité niet is samengesteld of die personen niet heeft aangewezen, dan worden deze laatste aangewezen en opgeroepen door de Minister van Werk, de Minister van Economische Zaken of door hun afgevaardigden.
  Nochtans, wanneer er werknemers in de betrokken onderneming of in een sectie ervan aan het werk zijn, is de werkgever ertoe gehouden de prestaties met deze mensen te verzekeren, voor zover zij over de gepaste kwalificatie beschikken

  Rechten en plichten

  De werkgevers moeten aan de paritaire comités en aan hun afgevaardigden alle nodige inlichtingen verstrekken voor het voorbereiden van, het uitvoeren van en de controle op deze te treffen maatregelen.
  De verkregen inlichtingen zijn vertrouwelijk en mogen slechts voor de bij de wet beoogde doelstellingen gebruikt of medegedeeld worden.

  De uitvoering van de prestaties wijzigen noch de natuur, noch de voorwaarden van het contract waardoor de werkgever en de werknemer verbonden zijn.

  Alle sociale wetten blijven op hen toepasselijk.