Sectorale verzekeringen - Openbaarheid

Op deze pagina

  Voorstelling

  Naar aanleiding van een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft onze Federale Overheidsdienst beslist een procedure in te stellen die ervoor zorgt dat er openbaarheid wordt gegeven aan de intentie van de sociale partners om een sectoraal voordeel in te voeren waarvoor de tussenkomst van een marktdeelnemer noodzakelijk is.

  Hierdoor zal elke geïnteresseerde marktdeelnemer zich kunnen doen kennen en een offerte kunnen maken, alvorens de sociale partners een keuze maken.

  Over welke CAO’s gaat het?

  Het arrest heeft betrekking op CAO’s die algemeen verbindend zullen worden verklaard bij Koninklijk besluit en die:

  - een opdracht toevertrouwen aan een marktdeelnemer;
  - of die aan een derde, meestal het Fonds voor bestaanszekerheid, de opdracht geven om een marktdeelnemer te kiezen en met deze een contract te sluiten.

  Het betreft in het bijzonder CAO’s die een sectorale hospitalisatieverzekering of een aanvullend sectoraal pensioenstelsel invoeren.

  Wat is een marktdeelnemer?

  Een marktdeelnemer is een dienstverlener die prestaties levert tegen een vergoeding, bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij.

  Op welke wijze wordt de openbaarheid georganiseerd?

  Van zodra een paritair comité overweegt een CAO te sluiten waarin een opdracht op exclusieve wijze wordt toevertrouwd aan een marktdeelnemer wordt een bericht op deze website gepubliceerd.

  In dit bericht zal onder meer melding worden gemaakt van de gegevens van de contactpersoon en van de deadline voor het indienen van de offertes.

  De geïnteresseerde verzekeringsmaatschappijen kunnen zich richten tot de contactpersoon voor verdere informatie.

  Hieronder vindt u de lijst van de gepubliceerde berichten.

  Referentie

  Arrest van 17 december 2015, Unis, C-25/14 

  Lijst van gepubliceerde berichten

  Bericht I. 

  Dit bericht is een gemeenschappelijk bericht voor verschillende paritaire comités: 

  Paritair Comité voor het garagebedrijf - PC 112
  Paritair Subcomité voor de metaalrecuperatie - PSC 142.01
  Paritair Subcomité voor het koetswerk - PSC 149.02
  Paritair Subcomité voor de edele metalen - PSC 149.03
  Paritair Subcomité voor de metaalhandel - PSC 149.04

  Voorgesteld verzekeringsstelsel: pensioen- en solidariteitstoezeggingen

  Gedekt risico: De pensioentoezeggingen zijn van het type vaste bijdrage zonder rendementsgarantie en voorzien in een dekking bij leven en een dekking bij overlijden (terugbetaling van de verworven reserves).

  De solidariteitstoezeggingen voorzien in de volgende prestaties:

  - premievrijstelling gedurende periode van economische werkloosheid;
  - premievrijstelling gedurende periodes van arbeidsongeschiktheid ten gevolge van (beroeps)ziekte en/of (arbeids)ongeval;
  - rente-uitkering in geval van overlijden.

  Aantal betrokken werknemers: (cijfers op 5 september 2016)

  - 48.434 actieve aangeslotenen;
  - 65.006 passieve aangeslotenen met verworven rechten en
  - 21.045 passieve aangeslotenen met latente rechten.

  Voorziene budgettaire marge: -

  Deadline voor de indiening van de offertes: 28 november 2016

  Contactpersoon: Walter Cnop (Voorzitter VZW Sefocam)

  VZW Sefocam
  Woluwedal 46
  1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

  E-mail: Walter.cnop@acv-csc.be
  Tel. 02 / 244 99 11
   

  Bericht II. 

  Benaming en nummer van het Paritair Comité: Paritair Subcomité voor de elektriciens: installatie en distributie, 149.01

  Voorgesteld verzekeringsstelsel: Pensioen- en solidariteitstoezegging

  Gedekt risico: 

  De pensioentoezegging is van het type vaste bijdrage zonder rendementsgarantie en voorziet in een dekking bij leven en een dekking bij overlijden (terugbetaling van de verworven reserves).

  De solidariteitstoezegging voorziet in de volgende prestaties:

  • financiering van aanvullende pensioenopbouw gedurende periode van tijdelijke werkloosheid (technische stoornis, slecht weer, economische werkloosheid), alsook werkloosheid wegens overmacht of sluiting wegens jaarlijkse vakantie;
  • financiering van aanvullende pensioenopbouw gedurende periodes van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte, invaliditeit, bevallings-of zwangerschapsrust, vaderschapsverlof en de periodes die worden gedekt door een tijdelijke arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval of beroepsziekte;
  • forfaitaire vergoeding van inkomstenverlies in geval van overlijden.

  Aantal betrokken werknemers: 

  Op basis van het meeste recente activiteitenverslag (2021) bedraagt het totaal aantal aangeslotenen 106.432, waarvan :

  • 30.374 actieve aangesloten: en
  • 76.058 passieve aangeslotenen.

  Voorziene budgettaire marge: -

  Deadline voor de indiening van de offertes: 1 juli 2023

  Contactpersoon: 

  Fbz Volta fse
  Peter Claeys (Directeur)
  Marlylaan 15/8
  1120 Brussel
  +32 (0)2 612 99 66
  peter.claeys@volta-org.be

   

  Bericht III. 

  Dit bericht is een gemeenschappelijk bericht voor twee paritaire comités: 

  - Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs – PC 152
  - Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs – PC 225

  Voorgesteld verzekeringsstelsel: Pensioentoezegging

  Gedekt risico: De pensioentoezegging is van het type vaste bijdrage met rendementsgarantie (tak 21) en voorziet in een dekking bij leven en een dekking bij overlijden (Uitgesteld Kapitaal met Terugbetaling van de verworven Reserves).

  De verzekeraar moet in staat zijn een positieve gegarandeerde intrestvoet te voorzien. Daarnaast dient ook een aantrekkelijk winstdeelnameplan te worden voorgesteld. Het is een troef indien de verzekeraar een projectie van het winstdeelnameplan kan aanbieden. Offertes zonder intrestgarantie zullen onontvankelijk worden verklaard.

  Er dient een eenvoudige, doch beveiligde gegevensoverdracht te worden aangeboden.

  Het aanbieden van online-toepassingen en digitale processen zal een belangrijke impact hebben op de gunningsbeslissing. Daarbij zal worden gekeken naar:

  - de online-toepassingen die het beheer van de pensioentoezegging door de inrichter positief ten goede komen;
  - de online-toepassingen die ter beschikking staan rechtstreeks voor de aangeslotenen.

  Deze toepassingen moeten voor de aangeslotenen dienen tot:

  - het vergemakkelijken van de toegankelijkheid tot de informatie over de pensioentoezegging;
  - het verhogen van de kennis over de pensioentoezegging;
  - het veiligstellen van de gegevens van de pensioentoezegging.

  Aantal betrokken werknemers: Voor beide paritaire comités samen ongeveer 11.800 personen (ca. 10.800 arbeiders en ca. 1.000 bedienden)

  Voorziene budgettaire marge: Jaarlijks 1% van ca. € 128.000.000 of € 1.280.000 voor de twee paritaire comités samen (ca. € 1.100.000 voor de arbeiders en ca. € 180.000 voor de bedienden).

  Deadline voor de indiening van de offertes: 1 maart 2019.

  Contactpersoon: 

  IC Verzekeringen | CI Assurances
  Wendy Van Asbroeck
  Client Advisor Life & Employee Benefits
  T: +32 (0)2 509 97 64
  M: +32 (0) 471 710 112
  E: w.vanasbroeck@icci.insure
  Handelsstraat | Rue du Commerce 72
  1040 Brussel | Bruxelles
  www.icci.insure