Individueel opleidingsrecht - Informatie voor werknemers

Op deze pagina

  Minimaal individueel opleidingsrecht

  Als gevolg van nieuwe wetgeving heeft u als werknemer in de privé-sector (profit of non-profit) minimaal recht op een aantal dagen opleiding vanaf 2023. Dit recht is afhankelijk van de grootte van de onderneming waar u werkt en wat hierover afgesproken is in een collectieve arbeidsovereenkomst van de sector, waarbinnen u werkt. De definitie van wat hierbij onder opleiding moet worden verstaan is ook redelijk breed geformuleerd.

  Belangrijkste om te onthouden over dit recht

  • Het is een recht en geen verplichting voor jou als werknemer. Na vijf jaar vervallen het aantal dagen die u nog niet hebt opgenomen of ingevuld.
  • Op hoeveel opleidingsdagen u werkelijk recht hebt, hangt af van in welke mate u voltijds hebt gewerkt in het jaar en wanneer u in dienst ingetreden bent.
  • Het is de werkgever die u over dit recht moet informeren. Hij zal moeten aangeven over hoeveel dagen opleiding u beschikt. Hij kan u ook recht geven op méér dagen opleiding dan minimaal voorzien is door dit wettelijke recht. In samenspraak met uw leidinggevenden kan u dan bepalen om dit recht concreet in te vullen.
  • Het soort opleiding wordt breed gedefinieerd. Het kan zowel om een interne of externe opleiding gaan. In een klaslokaal of door een collega op de werkvloer. Zelfstudie, enz. Voor detailomschrijvingen wat onder de definitie valt zie artikel 50 van de wet van 3 oktober 2022 houdende diverse arbeidsbepalingen of het volgende document op de website van de Nationale Bank: Toelichtingsnota met betrekking tot de opleidingsactiviteiten opgenomen in de sociale balans (PDF).
  • De opleidingen kunnen zowel tijdens als buiten de werkuren gevolgd worden. Volgt u een opleiding die buiten de werkuren wordt gegeven? Dan heeft u recht op het gewone loon voor die uren, maar niet op overloon.
  • De werkgever moet overigens jaarlijks een opleidingsplan opstellen voor het geheel van zijn onderneming. De werknemersvertegenwoordigers, die eventueel in uw onderneming aanwezig zijn, worden geconsulteerd over dit plan.
  • Vanaf 1 april 2024 zullen alle werknemers een individuele opleidingsrekening hebben via een digitale toepassing: de Federal Learning Account, beschikbaar via de volgende link: www.mycareer.beDie digitale toepassing vergemakkelijkt de uitoefening van het individuele recht op opleiding en de sectorale rechten op opleiding. Ze maakt ook de registratie mogelijk van opleidingen in het kader van de arbeidsrelatie, het beheer van opleidingskredieten, gevolgde opleidingen en sectorale aspecten van de opleiding. Werkgevers zullen verantwoordelijk zijn voor het registreren van opleidingen. Werknemers zullen altijd het recht hebben om aan hun werkgever correcties te vragen als de in de toepassing beschikbare gegevens niet correct vermeld zijn.

  Recht omschreven in een sectorale cao

  Het is in de eerste plaats aan de sociale partners in het paritair comité, waaronder jouw job valt, om te bepalen wat dit opleidingsrecht concreet inhoudt. Onder welk paritair comité uw job valt, is terug te vinden op uw loonfiche. Dit paritair comité heeft tijd tot september 2023 om zulke cao op te stellen. Minimaal gaat deze cao u altijd twee dagen opleidingsrecht toekennen. Indien u lid bent van uw vakbond, zal u dus ook altijd te rade kunnen gaan bij deze vakbond om uw concreet recht te kennen. U kan eventueel ook informatie opvragen bij: Contactcenter Inspectie.

  Voor werknemers die in een bedrijf werken met méér dan 20 werknemers

  Tenzij de genoemde sectorale cao anders bepaalt, is in elk geval de doelstelling dat u in 2023 in samenspraak met uw werkgever minimaal het recht heeft om 4 dagen opleiding te volgen. In 2024 wordt dit recht vijf dagen. De werkgever moet u minstens éénmaal per jaar op schriftelijke wijze informeren over dit recht.

  Voor werknemers die in een bedrijf werken met 10 tot 20 werknemers

  Tenzij de genoemde sectorale cao anders bepaalt heeft u als voltijdse werknemer op jaarbasis minimaal recht op één dag opleiding.

  Voor werknemers die in een bedrijf werken met minder dan 10 werknemers

  Tenzij de genoemde sectorale cao anders bepaalt bent u uitgesloten van dit minimale opleidingsrecht.

  Waarom heeft de wetgever dit recht gecreëerd?

  Levenslang leren: het is een trend die alsmaar aan belang toeneemt om als werknemer te kunnen bijblijven in de job die men uitoefent en/of als werknemer zijn kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt te versterken. De regering wil daarom een opleidingscultuur stimuleren in ons land. Meer investeren in opleidingen voor werknemers is daarbij de boodschap. Studies wijzen daarbij uit dat niet iedereen evenveel kansen krijgt om opleiding te volgen of niet altijd deze kansen grijpt. En vandaar dus de invoering van dit minimale recht op opleiding.

  Wat als de werkgever me dit recht niet geeft?

  Bespreek dit recht tot opleiding in de eerste plaats met uw leidinggevende. Hoe kan u er samen een invulling aan geven? Spreek eventueel uw werknemersvertegenwoordigers aan, indien deze aanwezig zijn in uw onderneming. Indien u zich werkelijk miskent vindt met betrekking tot dit recht, kunt U eventueel ook informatie opvragen bij: Contactcenter Inspectie.