Procedure voor de 50 uren gepresteerd bovenop de eerste 130 uren in de sector van het bouwbedrijf en in geval van zaterdagwerk

Op deze pagina

  • Het akkoord van de meerderheid van de vakbondsafvaardiging wordt vereist;
  • Bij ontstentenis van een vakbondsafvaardiging, kan er op zaterdag gewerkt worden mits de werkgever een protocol van toetreding tot de regeling ondertekent samen met minstens één arbeider:
   • dit protocol moet medeondertekend worden door de gewestelijke vakbondssecretarissen indien aanwezig in het gewest, van wie de handtekening rechtstreeks of na tussenkomst van de lokale beroepsorganisatie wordt bekomen;
   • de gewestelijke vakbondssecretarissen beschikken over een termijn van veertien dagen om het protocol te ondertekenen dan wel hun weigering kenbaar te maken;
   • in geval van weigering wordt via plaatselijk overleg getracht een verzoening te bereiken;
   • bij het uitblijven van een oplossing na uitputting van het plaatselijk overleg, maakt de meest gerede partij het geschil aanhangig bij het verzoeningsbureau van het paritair comité;
   • het protocol van toetreding tot de regeling is geldig voor de duur van één jaar en wordt behoudens protest stilzwijgend hernieuwd;
  • Het werken op zaterdag gebeurt steeds op vrijwillige basis; de vrijwilligheid van de arbeider moet vastgesteld worden in een schriftelijk akkoord uiterlijk op het tijdstip van de aanvang der werkzaamheden, ondertekend door de arbeider en de werkgever; dit schriftelijk akkoord wordt bewaard op de bouwplaats.