Nachtarbeid

Op deze pagina

  Beginsel 

  Nachtarbeid is in beginsel verboden.

  Met "nachtarbeid" wordt bedoeld, de arbeid verricht tussen 20 uur en 6 uur.

  Deze reglementering is zonder onderscheid van toepassing op mannelijke en vrouwelijke werknemers.

  Op dit verbodsprincipe bestaat een reeks afwijkingen.

  N.B. Naast de bepalingen inzake arbeidsreglementering, bestaat er eveneens een reeks maatregelen die werden genomen in het kader van het welzijn van de werknemers op het werk om de veiligheid en de gezondheid van de nachtarbeiders te waarborgen.

  Afwijkingen 

  De afwijkingen op het verbod op nachtarbeid hebben betrekking op een bedrijfssector, op bepaalde werkzaamheden of op bepaalde werknemers.

  Een reeks afwijkingen wordt rechtstreeks toegelaten door de wet en betreft gevallen waarin nachtarbeid als normaal wordt ervaren of inherent is aan de uitgeoefende activiteit.

  Nachtarbeid kan eveneens worden toegestaan door een koninklijk besluit in bepaalde bedrijfstakken, ondernemingen of beroepen of met 't oog op de uitvoering van bepaalde werken.

   

  Loon 

  Nachtarbeid (tussen 8 uur en 6 uur) geeft in beginsel geen recht op een aanvulling op het loon (premies). De nachtprestaties worden op dezelfde wijze betaald als deze uitgevoerd overdag.

  Dit principe kent twee uitzonderingen:

  • in bepaalde bedrijfssectoren hebben de paritaire comités collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten waarin bijkomende vergoedingen voor nachtprestaties bepaald worden ;
    
  • aanvullend, d.w.z. bij ontstentenis van collectieve arbeidsovereenkomsten, wordt bepaald dat een specifieke vergoeding moet worden toegekend aan de werknemers tewerkgesteld in arbeidsregelingen die regelmatig arbeidsprestaties tussen 24 uur en 5 uur 's morgens bevatten. Het bedrag van deze premie bedraagt, van deze premie bedraagt, vanaf 1 maart 2020, 1,22 EUR per uur (1, 46 EUR per uur voor de werknemers van tenminste 50 jaar).