Wie is vrijgesteld van het bezorgen van de documenten die vergelijkbaar zijn met de loondocumenten en degenen vermeld in de wet van 5 maart 2002?

Op deze pagina

  Bepaalde categorieën werknemers die zijn vrijgesteld van de Limosa-melding zijn ook vrijgesteld van de verplichting om de vergelijkbare loondocumenten en de in de wet van 5 maart 2002 genoemde documenten te verstrekken.

  Deze categorieën worden hieronder uiteengezet.

  Werknemers die wetenschappelijke congressen in België bijwonen

  Voorbeeld 

  De Braziliaanse arts die gedurende twee weken een medisch congres bijwoont in Brussel, is vrijgesteld.

  Werknemers die vergaderingen in beperkte kring bijwonen

  Om de vrijstelling te kunnen genieten, mogen ze in totaal niet meer dan 60 dagen per jaar in België aanwezig zijn op dergelijke vergaderingen en mag elke vergadering niet langer duren dan 20 opeenvolgende kalenderdagen.

  Bijvoorbeeld: onderhandelingen inzake strategie, contractonderhandelingen met een klant, evaluatiegesprekken…  

  Werknemers die in dienst zijn van een buitenlandse overheidsdienst 

  Werknemers van een internationale instelling van publiek recht die in België gevestigd is

  Het statuut van deze instelling moet wel geregeld worden door een geratificeerd verdrag.

  Leden van een diplomatieke of consulaire zending 

  Sportlui 

  Werknemers van buitenlandse ondernemingen zijn vrijgesteld:

  • indien ze naar België komen om deel te nemen aan internationale sportcompetities, en
  • ze enkel voor de duur van de sportproef en hooguit 3 maanden per kalenderjaar in België verblijven.

   Deze vrijstelling geldt ook voor:

   • de scheidsrechters,
   • de begeleiders, en
   • de officiële vertegenwoordigers, personeelsleden en alle andere personen erkend door internationale of nationale sportfederaties.

   Artiesten met internationale faam  

   Ze zijn vrijgesteld op voorwaarde dat hun verblijf in België nodig voor deze activiteiten niet meer dan 21 dagen per kwartaal bedraagt. 

   Deze vrijstelling geldt ook voor hun begeleiders die nodig zijn voor het schouwspel en die als werknemer naar België komen.

   Wetenschappers/onderzoekers van een buitenlandse universiteit of wetenschappelijke instelling die normaal in het buitenland verblijven

   Ze zijn vrijgesteld van de verplichting van het bezorgen van documenten:

   • als ze in België aan een wetenschappelijk programma in een onthaaluniversiteit of een wetenschappelijke instelling deelnemen, en
   • als ze hiervoor echter niet langer dan 3 maanden per kalenderjaar in België blijven.