Arbeidsvoorwaarden

Inhoud

Na te leven arbeidsvoorwaarden in geval van detachering naar België

Principe: wet van 5 maart 2002 betreffende de detachering van werknemers

De werkgever die zijn werknemers naar België detacheert, moet voor de arbeidsprestaties die in België worden verricht, de arbeidsvoorwaarden (met inbegrip van loon- en tewerkstellingsvoorwaarden) naleven die bepaald worden door Belgische wettelijke, bestuursrechtelijke (koninklijke besluiten) of conventionele bepalingen (CAO's) die strafrechtelijk worden beteugeld.  

Aangezien deze bepalingen strafrechtelijk gesanctioneerd worden, zijn ze van openbare orde : het gaat hier om essentiële bepalingen die de bescherming van de rechten van de werknemers waarborgen.

Deze bepalingen regelen o.a.de arbeidstijd (arbeidsduurgrenzen, rusttijden), de feestdagen, de uitzendarbeid en terbeschikkingstelling van werknemers, het welzijn het werk (arbeidsveiligheid), de bescherming van het loon (tijd, wijze, plaats van uitbetaling, toegelaten inhoudingen), de loonvoorwaarden en de andere arbeidsvoorwaarden die bij algemeen verbindend verklaarde CAO zijn vastgelegd (d.w.z. strafrechtelijk gesanctioneerde), enz...  Bovenvermeld principe vormt geen beletsel voor de toepassing van arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden van het land van afkomst voor zover die voorwaarden gunstiger zijn voor de gedetacheerde werknemer.

Voorbeeld : kortere arbeidsduur of hoger loon op grond van het arbeidsrecht van het land van herkomst (= uitzendland) in vergelijking met de Belgische arbeidsvoorwaarden : deze arbeidsvoorwaarden zijn gunstiger voor de gedetacheerde werknemer en blijven bijgevolg (uitzonderlijk toch) van toepassing.