Toepasselijk arbeidsrecht: tewerkstelling door een buitenlandse werkgever (Brits of Belgisch)

Op deze pagina

  Het terugtrekkingsakkoord treedt in werking op 1 februari 2020 en voorziet in een overgangsperiode tot en met 31 december 2020.

  De vraag naar het toepasselijk arbeidsrecht stelt zich zowel in het kader van een tijdelijke tewerkstelling (detachering), als in het kader van een permanente tewerkstelling van een werknemer in België door een werkgever die gevestigd is in het Verenigd Koninkrijk - of omgekeerd, de tijdelijke of permanente tewerkstelling van een werknemer in het Verenigd Koninkrijk door een werkgever die gevestigd is in België. 

  In dergelijke situaties is het mogelijk dat er een wetsconflict ontstaat tussen het arbeidsrecht dat van toepassing is in het land waar de werkgever is gevestigd (bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk) en het arbeidsrecht dat van toepassing is in het land waar de werknemer zijn prestaties verricht (bijvoorbeeld België). 

   

  Tijdens de transitieperiode (vanaf 1 februari 2020 tot 31 december 2020)

  De Europese regels blijven in deze periode volledig van toepassing in het Verenigd Koninkrijk.
   
  • Tijdelijke tewerkstelling (detachering) 

  Het betreft hier de tijdelijke tewerkstelling van een werknemer in België of in het Verenigd Koninkrijk door een buitenlandse werkgever (Brits of Belgisch), met andere woorden: detachering naar België of het Verenigd Koninkrijk in de zin van de Europese richtlijn 96/71/EG.

  Zoals hierboven reeds vermeld, blijft in de transitieperiode het Europees Recht van toepassing. Op vlak van detachering verandert er bijgevolg niets gedurende de transitieperiode.
   
  • In geval van detachering van werknemers vanuit het Verenigd Koninkrijk naar België blijft–wat betreft het arbeidsrecht- de Belgische wet van 5 maart 2002 betreffende de arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden in geval van detachering van werknemers in België en de naleving ervan, van toepassing.

   Deze wet heeft de Detacheringsrichtlijn 96/71/EG omgezet in Belgisch recht.
   Meer informatie hierover is te vinden via de volgende webpagina’s :
  • In geval van detachering van werknemers vanuit België naar het Verenigd Koninkrijk, dient u contact op te nemen met het Britse verbindingsbureau over de toepasselijke arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden. zie de volgende link in dat verband.
   
  •   Permanente tewerkstelling 

  Het betreft hier de situatie waarbij een werknemer permanent wordt tewerkgesteld in België of in het Verenigd Koninkrijk door een buitenlandse werkgever (Brits of Belgisch). In geval van permanente tewerkstelling, zal het toepasselijk arbeidsrecht bepaald worden op basis van het Internationaal Privaatrecht, voornamelijk door de Europese Verordening 593/2008 “Rome I”.

  Ook hier blijft gedurende de transitieperiode in ieder geval het Europees recht van toepassing zodat op vlak van de Rome I Verordening niets wijzigt tot 31 december 2020.  

  Het algemeen principe van de Rome I Verordening is dat de partijen zelf kunnen kiezen welk arbeidsrecht van toepassing is op de arbeidsovereenkomst (zie artikel 3 van de Rome I Verordening).

  • Zoals bepaald in artikel 8 van de Rome I Verordening kan de rechtskeuze van de partijen echter niet tot gevolg hebben dat de werknemer de bescherming verliest welke hij geniet op grond van de dwingende bepalingen van het recht van het land dat bij gebreke van rechtskeuze op hem van toepassing zou zijn geweest, zijnde de dwingende bepalingen van:
    
   • Het recht van het land waar of, bij gebreke daarvan, van waaruit de werknemer ter uitvoering van de overeenkomst gewoonlijk zijn arbeid verricht (eerste criterium); of
     
   • Bij gebreke daarvan, het recht van het land waar zich de vestiging bevindt die de werknemer in dienst heeft genomen (tweede criterium);
     
   • Indien uit het geheel van de omstandigheden blijkt dat de overeenkomst een kennelijk nauwere band heeft met een ander land, het recht van dat andere land (derde criterium).
     
  • Bovendien, zoals bepaald in artikel 9, laat de Rome I Verordening toe dat men de bepalingen van bijzonder dwingend recht van een ander land toepast, ongeacht het arbeidsrecht dat de partijen hebben gekozen. In geval van een geschil zal de rechter in principe steeds zijn “eigen” bepalingen van bijzonder dwingend recht toepassen.

   

  Na de transitieperiode (vanaf 1 januari 2021) 

  •       Tijdelijke tewerkstelling (detachering) 

  Het betreft hier de tijdelijke tewerkstelling van een werknemer in België of in het Verenigd Koninkrijk door een buitenlandse werkgever (Brits of Belgisch).

  In geval van detachering vanuit het Verenigd Koninkrijk naar België voorziet de richtlijn 96/71/EG uitdrukkelijk dat de ondernemingen die gevestigd zijn in een land dat geen lidstaat is, geen gunstiger behandeling mogen krijgen dan in een lidstaat gevestigde ondernemingen. In de huidige stand van de wetgeving zal de Belgische detacheringswet van 5 maart 2002 bij detachering vanuit het Verenigd Koninkrijk naar België, ook na de transitieperiode van toepassing blijven.

  In geval van detachering vanuit België naar het Verenigd Koninkrijk, zal de mate waarin het nog mogelijk zal zijn om na de transitieperiode werknemers te detacheren naar het Verenigd Koninkrijk, afhangen van de afspraken die in dit kader zullen worden gemaakt tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

   

  •      Permanente tewerkstelling  

       Het betreft hier de situatie waarbij een werknemer permanent wordt tewerkgesteld in België of in het Verenigd Koninkrijk door een buitenlandse werkgever (Brits of Belgisch).  


    Permanente tewerkstelling in België  

   
  Wat betreft de permanente tewerkstelling van werknemers in de Europese Unie door Britse werkgevers voorziet het ontwerp van terugtrekkingsakkoord geen bepalingen.

  Zelfs zonder specifieke bepalingen hieromtrent in het terugtrekkingsakkoord, blijft de Rome I Verordening evenwel van toepassing op het grondgebied van de Europese Unie, zelfs wanneer de partijen van de arbeidsovereenkomst hebben gekozen voor het recht van een derde land.

  In geval van permanente tewerkstelling in België door een Britse werkgever, zal de Rome I Verordening bijgevolg van toepassing zijn. Bijvoorbeeld, in geval van een geschil bij een Belgisch gerecht, zal de rechter de Rome I Verordening toepassen, zelfs wanneer beide partijen in de arbeidsovereenkomst gekozen hebben voor de toepassing van het Brits recht. 
     

  Permanente tewerkstelling in het Verenigd Koninkrijk


  In dit geval, voorziet het terugtrekkingsakkoord enkel dat de Rome I Verordening van toepassing blijft voor de overeenkomsten die gesloten zijn voor het einde van de transitieperiode.  

  Wat betreft de arbeidsovereenkomsten die gesloten worden na het einde van de transitieperiode zal de Rome I Verordening niet langer van toepassing zijn in het Verenigd Koninkrijk. In dergelijk geval zal men moeten nagaan welke arbeidsvoorwaarden er van toepassing zullen zijn in het Verenigd Koninkrijk, volgens het Britse recht.