Tijdelijke crisismaatregelen in het kader van de Brexit

Op deze pagina

  De wet van 6 maart 2020 tot behoud van tewerkstelling na terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie biedt, teneinde jobs te redden in de bedrijven die het meest getroffen zijn door de Brexit, de mogelijkheid aan ondernemingen om beroep te doen op drie tijdelijke crisismaatregelen:

  • tijdelijke werkloosheid,
  • tijdskrediet,
  • collectieve arbeidsduurvermindering.

  Onder een onderneming die in economische moeilijkheden verkeert als gevolg van de Brexit wordt verstaan de werkgever die wordt getroffen door een daling van ten minste 5% van de omzet, de productie of het aantal bestellingen als gevolg van de Brexit.

  Bovendien moet de werkgever in moeilijkheden ook gebonden zijn door:

  • een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in het bevoegde paritair comité
  • bij ontstentenis van 1., voor de ondernemingen met een syndicale delegatie, een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op het niveau van de onderneming
  • bij ontstentenis van 1., voor de ondernemingen zonder syndicale delegatie:
   • een aanvraag tot erkenning als werkgever in moeilijkheden, die is goedgekeurd
   • of een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op het niveau van de onderneming.

  De wet van 6 maart 2020 treedt in werking op 22 maart 2021 en blijft van toepassing tot en met 21 maart 2022 (K.B. van 31 januari 2021 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding en buitenwerkingtreding van de titels 1 en 2 van de wet van 6 maart 2020 tot behoud van tewerkstelling na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, B.S. 15 februari 2021).

  Tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen

  De werkgever is ertoe gehouden om voor elke dag waarop niet wordt gewerkt aan de arbeider of bediende een loonsupplement te betalen bovenop de werkloosheidsuitkeringen, waarbij het minimumbedrag van het supplement wordt vastgelegd op 5,63 euro per dag waarop hij niet heeft gewerkt. De betaling van het supplement kan ten laste worden gelegd van het Fonds voor Bestaanszekerheid door een door de Koning algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst.

  Arbeiders

  Een erkende werkgever kan, naast de algemene regeling voor zijn arbeiders, een regeling van volledige schorsing van ten hoogste acht weken (i.p.v. vier weken) en een regeling van gedeeltelijke arbeid voor een duur van ten hoogste zes maanden (i.p.v. 3 maanden) invoeren.

  Bedienden

  Een erkende werkgever kan, naast de algemene regeling, zijn bedienden in economische werkloosheid plaatsen voor een maximale periode van 8 kalenderweken per kalenderjaar (i.p.v. 16 weken) voor wat de regeling van volledige schorsing betreft, en voor maximaal 13 kalenderweken per kalenderjaar (i.p.v. 26 weken) wat de regeling van gedeeltelijke arbeid betreft.

  Tijdskrediet

  Het systeem van crisistijdskrediet laat werkgevers toe de arbeidsprestaties van hun werknemers te verminderen zonder dat hun werknemers een te groot inkomensverlies zouden moeten lijden, en dit:

  • indien er een schriftelijke overeenkomst is tussen de werknemer en zijn werkgever;
  • indien die overeenkomst voorziet in een vermindering van de arbeidsprestaties met 1/5 of 1/2 van een voltijdse betrekking;
  • voor een periode die niet korter is dan één maand en niet langer dan zes maanden. De overeenkomst kan worden hernieuwd, zonder de maximale periode van zes maanden te mogen overschrijden. Bovendien moet de periode van de vermindering van de arbeidsprestaties volledig vallen binnen de periode van erkenning als werkgever die in economische moeilijkheden verkeert als gevolg van de Brexit.

  Collectieve arbeidsduurvermindering

  De werkgever kan een collectieve arbeidsduurvermindering invoeren voor al het personeel van de onderneming of voor een bepaalde categorie. De werknemers worden dan wel beschouwd als voltijdse werknemers.

  De tijdelijke aanpassing van de arbeidsduur en de invoering van de vierdaagse werkweek moeten worden vastgesteld bij een collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsniveau of, wanneer er binnen de onderneming geen vakbondsafvaardiging is, bij een wijziging van het arbeidsreglement.

  Aanvraagprocedure: formulier aanvraag tot erkenning

  Voor het gebruik van de tijdelijke Brexit-maatregelen (tijdelijke economische werkloosheid, tijdskrediet en collectieve arbeidsduurvermindering) moet onder andere een verplicht aanvraagformulier (DOCX, 79.74 KB) ingevuld worden, om erkend te worden als onderneming in economische moeilijkheden als gevolg van de Brexit.

  Als dit formulier elektronisch ondertekend is (pdf met de e-id), kan het online worden ingediend via de applicatie Transfer van documenten.

  Indien dit document via de applicatie www.transfer.werk.belgie.be  wordt overgemaakt kan dit sneller verwerkt worden door de administratie. Het is bijgevolg voor de ondernemingen aangewezen om gebruik te maken van deze applicatie en de documenten niet via gewone post over te maken.

  Verdere info over deze applicatie:

  Dien cao’s vanaf nu online in - Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (belgie.be)

  Overzicht van de sectoren die een collectieve arbeidsovereenkomst hebben gesloten in uitvoering van de Brexitwet van 06 maart 2020 (situatie op 30 maart 2021)

  Ter informatie voor de invulling van het formulier en om na te gaan of de onderneming voor het gebruik van deze maatregelen gebonden is door een sectorale cao, worden in volgende tabel de in het kader van deze wet afgesloten sectorale cao’s opgesomd.

  Paritair (sub)comité

  CAO


   

  Maatregelen
   

  Nummer
  Benaming

  Datum ondertekening

  Geldigheids-
  dur

  Economische werkloosheid

  Tijdskrediet

  Aanpassing van de arbeidsduur

  PC 209

  Bedienden metaalnijverheid

  25/03/2021

  22/03/2021-21/03/2022

  X

  X

  X

  Verdere instructies:

  Website RVA: over economische werkloosheid en tijdskrediet

  Website RSZ: over collectieve arbeidsduurvermindering