Gevolgen van de Brexit op de Europese Ondernemingsraden

Op deze pagina

  Op 13 maart 2019 publiceerde de Europese Commissie een mededeling over de juridische gevolgen van de Brexit voor de EOR.

  In deze mededeling werd bepaald dat, onder voorbehoud van de overgangsperiode waarin het terugtrekkingsakkoord voorziet, vanaf de terugtrekkingsdatum de EU-regels op het gebied van informatie en raadpleging van werknemers op transnationaal niveau - en met name de Richtlijn 2009/38/EG van het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie van 6 mei 2009 inzake de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers – niet langer voor het Verenigd Koninkrijk gelden.

  • Intussen werd het terugtrekkingsakkoord gesloten. Artikel 126 van dit akkoord bepaalt dat op de datum van inwerkingtreding ervan, zijnde 1 februari 2020, een overgangs- of uitvoeringsperiode begint die eindigt op 31 december 2020. Overeenkomstig artikel 127, 1. van dit akkoord blijft het recht van de Unie in principe van toepassing op en in het Verenigd Koninkrijk tijdens de overgangsperiode. Artikel 127.6 bepaalt verder dat “tenzij anders is bepaald in dit akkoord, worden verwijzingen naar de lidstaten in het krachtens lid 1 toepasselijke recht van de Unie, met inbegrip van de wijze waarop het door de lidstaten ten uitvoer wordt gelegd en toegepast, tijdens de overgangsperiode zodanig begrepen dat deze het Verenigd Koninkrijk omvatten.”;
    
  • Na de overgangsperiode zullen ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie die een link hebben met het Verenigd Koninkrijk, dus een analyse dienen te maken van de gevolgen van de Brexit op de bestaande EOR of deze in oprichting. Op dat ogenblik zal het Verenigd Koninkrijk ook daadwerkelijk een derde land worden ten opzichte van de Unie.

   In dit kader kan worden verwezen naar de analyse in de hoger vermelde mededeling van de Europese Commissie van 13 maart 2019.