Wijziging van werkgever

Op deze pagina

    Opdat er sprake zou zijn van een overgang van onderneming, is vereist dat naar aanleiding van de overgang van onderneming, de werknemer een nieuwe werkgever heeft. Het is dus noodzakelijk dat, door de omstandigheid van de overdracht van de onderneming, een natuurlijke of rechtspersoon (de vervreemder) de hoedanigheid van werkgever verliest ten opzichte van de werknemers tewerkgesteld in de overgedragen entiteit en dat, tegelijkertijd, een andere natuurlijke of rechtspersoon (de verkrijger), vanuit juridisch oogpunt, de hoedanigheid van werkgever ten opzichte van dezelfde werknemers verwerft.

    Er zal dus sprake zijn van een wijziging van werkgever telkenmale het juridisch statuut van werkgever wijzigt. Volgende voorbeelden kunnen worden meegeven : de cessie, de fusie, de absorptie, de splitsing van vennootschap, de oprichting van vennootschap, de wijziging van juridisch statuut van de onderneming, de gerechtelijke vereffening wanneer de activiteit van de onderneming voortgezet wordt, de wijziging van een distributieovereenkomst van een concessiehouder naar een andere concessiehouder… .

    Maakt daarentegen geen wijziging van werkgever uit, gelet op het gebrek aan wijziging van juridisch statuut van werkgever : de concentraties van ondernemingen, de gevallen van interne herstructurering of reorganisatie binnen een onderneming, de afkoop van aandelen van een vennootschap door een andere… .

    Opmerking: Alhoewel niet uitdrukkelijk in de C.A.O. nr. 32bis geregeld, wordt de overname van activa in het kader van een vrijwillige vereffening gerealiseerd door de vereffenaar (lasthebber van de werkgever) beschouwd als een overdracht krachtens overeenkomst.