Voorafgaandelijke informatie en raadpleging

Op deze pagina

  Er bestaat een ondernemingsraad

  Het artikel 11 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 9 van 9 maart 1972 houdende ordening van de in de Nationale Arbeidsraad gesloten nationale akkoorden en collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de ondernemingsraden voorziet dat "in geval van fusie, concentratie, overname, sluiting of andere belangrijke structuurwijzigingen waaromtrent de onderneming onderhandelingen voert, de ondernemingsraad daaromtrent te gelegener tijd en vóór enige bekendmaking ingelicht zal worden; hij zal vooraf daadwerkelijk geraadpleegd worden, onder meer over de weerslag op de vooruitzichten inzake de tewerkstelling van het personeel, de organisatie van het werk en het tewerkstellingsbeleid in het algemeen."

  Om vast te stellen op welk tijdstip de beslissing aan de ondernemingsraad moet worden meegedeeld, zal de werkgever zich door de volgende beginselen moeten laten leiden :

  • de informatie mag geen afbreuk doen aan de prerogatieven van de werkgever, wat de beslissing van economische aard betreft;
  • de informatie mag het normale verloop van de eventueel aan de gang zijnde onderhandelingen niet hinderen;
  • de informatie moet vooraf gebeuren, d.i. vóór de beslissing openbaar wordt gemaakt en van toepassing wordt;
  • de informatie moet zo spoedig mogelijk gebeuren en op een ogenblik dat de directie en de werknemersafgevaardigden in de ondernemingsraad tijdig overleg kunnen plegen onder meer over de sociale maatregelen die moeten worden genomen om de weerslag van de beslissing op de vooruitzichten inzake de tewerkstelling en de organisatie van het werk, maximaal te ondervangen.

  Het tijdstip waarop de beslissing zal worden meegedeeld, zal noodzakelijkerwijze verschillen van onderneming tot onderneming, voornamelijk rekening houdend met het belangrijke en voor de werknemers zeer gewichtige tijdsverloop dat mogelijk is tussen de feitelijke beslissing en de beslissing van de statutaire organen van de onderneming, die er in laatste instantie moeten over beraadslagen.

  De ondernemingsraad moet worden ingelicht over de economische, financiële of technische factoren die aan de oorsprong liggen van de structuurwijzigingen van de onderneming en deze verantwoorden, alsook over hun economische, financiële en sociale gevolgen.

  Hij moet worden geraadpleegd over de middelen, die moeten worden aangewend om de afdankingen en de mutaties te vermijden, die de beroeps- of sociale teruggang van de werknemers meebrengen, over de programma's van collectieve afdankingen, overhevelingen en mutaties, over de te nemen sociale maatregelen, over de schikkingen die moeten worden getroffen om tot de spoedige wedertewerkstelling en de sociale en de beroepsomscholing te komen alsook, in het algemeen, over alle maatregelen die moeten worden genomen met het oog op de optimale benutting van het menselijk potentieel.

  Wat de sociale maatregelen betreft die getroffen worden naar aanleiding van belangrijke verminderingen van effectieven of van sluitingen van ondernemingen, zullen de werknemersafgevaardigden alle faciliteiten moeten krijgen om de nodige contacten te leggen teneinde de wedertewerkstelling, de beroepsomscholing en de sociale werderaanpassing van de afgedankte, verplaatste of gemuteerde werknemers in de hand te werken.

  De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 9 is algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit. Ze is dus strafrechtelijk sanctioneerbaar. Het niet-respecteren van de informatieverplichtingen en de verplichtingen tot consultatie stelt de vervreemder of de verkrijger bloot aan strafsancties en administratieve sancties.

  Bij ontstentenis van ondernemingsraad, de vakbondsafvaardiging

  Het artikel 24 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 5 van 24 mei 1971 betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging van het personeel der ondernemingen bepaalt dat bij ontstentenis van ondernemingsraad, de vakbondsafvaardiging de taken, rechten en opdrachten kan uitoefenen die aan de raad worden toegekend ingevolge artikel 11 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 9.

  Bij ontstentenis van ondernemingsraad en vakbondsafvaardiging

  De C.A.O. nr. 32bis bepaalt dat, in de ondernemingen waar noch een ondernemingsraad, noch een vakbondsafvaardiging bestaat, de werknemers betrokken bij een overgang van onderneming of van een gedeelte van de onderneming, vooraf in kennis worden gesteld van :

  • de datum of de voorgenomen datum van de overgang;
  • de reden van die overgang;
  • de juridische, economische of sociale gevolgen van de overgang voor de werknemers;
  • de ten aanzien van de werknemers overwogen maatregelen.