De overgang is voor de werknemer geen reden tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Kan de werknemer zich verzetten tegen zijn overdracht?

Op deze pagina

  Het automatisch karakter van de overdracht van de arbeidsovereenkomsten heeft tot gevolg dat de werknemer zijn arbeidsovereenkomst niet als beëindigd kan beschouwen omwille van het feit zelf van de overgang van de onderneming of van de wijziging van werkgever die daaruit voortvloeit. Het feit van de overgang op zich maakt in sé geen contractbreuk uit.

  Door de overgang wordt de arbeidsovereenkomst automatisch overgedragen van de vervreemder naar de verkrijger zonder dat de toestemming van de werknemers met de overname van de onderneming is vereist. Het is bijgevolg niet nodig een bijlage bij de arbeidsovereenkomst op te stellen. De verkrijger verwerft automatisch de hoedanigheid van werkgever op het moment waarop de vervreemder deze hoedanigheid verliest.

  Ook al kan de werknemer zich niet verzetten tegen de overdracht van zijn arbeidsovereenkomst, toch heeft hij het recht de verderzetting van de arbeidsrelatie met de verkrijger te weigeren. In dat geval kan de werknemer ontslag nemen, tenzij de weigering gesteund is op een substantiële wijziging van een essentieel element van de arbeidsovereenkomst; in dat geval zou hij een handeling gelijkgesteld met een onrechtmatige beëindiging kunnen inroepen.

  Het artikel 10 van de C.A.O. nr. 32bis voorziet inderdaad dat "indien de arbeidsovereenkomst verbroken wordt omdat de overgang een aanmerkelijke wijziging van de arbeidsvoorwaarden ten nadele van de werknemer tot gevolg heeft, de arbeidsovereenkomst geacht [wordt] te zijn verbroken door toedoen van de werkgever". Indien de werknemer daarentegen weigert in dienst van de verkrijger te treden zonder ontslag te nemen, kan de nieuwe werkgever:

  • hetzij de werknemer beschouwen als ontslaggevende partij (handeling gelijkgesteld met een onrechtmatige beëindiging);
  • hetzij hem ontslaan met respect van de normale regels aangaande de opzegging van de arbeidsovereenkomst;
  • hetzij in voorkomend geval, hem ontslaan omwille van een dringende reden (onder voorbehoud van de soevereine appreciatie van de arbeidsgerechten in deze materie);
  • hetzij alsnog een vordering instellen tegen de werknemer tot gerechtelijke ontbinding op basis van artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek.