Automatische overdracht van de arbeidsovereenkomsten

Op deze pagina

  Door het enkele feit van de overgang van onderneming, wordt de arbeidsovereenkomst afgesloten tussen de werknemer en de vervreemder (de oude werkgever) van rechtswege overdragen naar de verkrijger (de nieuwe werkgever), zonder dat er sprake is van een nieuwe overeenkomst af te sluiten met deze laatste. De oorspronkelijke arbeidsovereenkomst afgesloten bij de vervreemder wordt verder uitgevoerd onder dezelfde voorwaarden als voorheen zowel ten aanzien van de overgedragen werknemer als ten aanzien van de verkrijger.

  De overgedragen werknemers zetten hun arbeidsprestaties verder bij de verkrijger, conform hetgeen was overeengekomen bij de vervreemder. De verkrijger dient de bij de vervreemder toepasbare loons- en arbeidsvoorwaarden te respecteren, zonder dat hij deze in principe eenzijdig kan wijzigen.

  Het bovenstaande is enkel van toepassing op de werknemers die op het tijdstip van de overgang in dienst zijn van de vervreemder. Zijn dus in principe niet geviseerd :

  •  de werknemers wier arbeidsovereenkomst beëindigd is vóór de datum van de overgang:

   • de werknemers wier arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd afgelopen is vóór de datum van de overgang;
   • de werknemers wier arbeidsovereenkomst is verbroken middels de betaling van een compenserende opzeggingsvergoeding of een reeds verstreken opzeggingstermijn, tenzij het bewijs wordt geleverd dat het ontslag zich heeft voorgedaan omwille van de overgang;
   • de vóór de datum van de overgang bij de vervreemder bruggepensioneerde werknemers : enkel de vervreemder is gehouden tot de betaling van de aanvullende vergoeding inzake brugpensioen, die bij gebrek aan betaling kan worden gewaarborgd door sectorale fondsen of door het Sluitingsfonds;
   • de werknemers wier arbeidsovereenkomst werd beëindigd omwille van een dringende reden vóór de datum van de overgang;
  • de werknemers die een einde aan hun arbeidsovereenkomst hebben gemaakt, hetzij door opzegging, hetzij in onderling akkoord;
  • de werknemers die niet waren tewerkgesteld in het gedeelte van de onderneming dat werd overgedragen;
  • de werknemers die in dienst werden genomen bij de verkrijger ná de overgang.

  Wanneer de opzeggingstermijn niet volledig is afgelopen op het tijdstip van de overgang, wordt de arbeidsovereenkomst overgedragen naar de verkrijger die gebonden blijft tot het aflopen van de opzeggingstermijn en dus van de arbeidsovereenkomst.

  Volgens het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft de verkrijger de verplichting al het personeel tewerkgesteld bij de overgedragen onderneming of het overgedragen gedeelte van de onderneming over te nemen. De vervreemder en de verkrijger kunnen niet overeenkomen bepaalde bij de vervreemder tewerkgestelde werknemers niet door de verkrijger te laten overnemen. De vervreemder en de verkrijger kunnen dus slechts overeenkomen dat bepaalde werknemers in dienst blijven van de vervreemder middels het akkoord van deze werknemers waaruit blijkt dat zij zich verzetten tegen de overname van hun arbeidsovereenkomst door de verkrijger.