Voor de werkgever

Op deze pagina

   

  Oudere werknemers zouden erg duur zijn. Gedeeltelijk klopt dat ook. In heel wat sectoren zijn loonbarema’s opgesteld op basis van leeftijd of anciënniteit. Toch valt die hogere loonkost voor oudere werknemers nog best wel mee. Federale maatregelen voorzien in een voordeel voor de werkgever zodat de loonkost verminderd wordt.

   

  Loonkostvermindering vanaf 54 jaar

  Werknemers van minstens 54 jaar oud komen in aanmerking voor de doelgroepvermindering voor oudere werknemers.  Hieraan zijn geen voorwaarden bij aanwerving verbonden.  Wel belangrijk is het loonniveau.  De vermindering van patronale bijdragen wordt toegekend als het bruto kwartaalloon van een werknemer niet hoger is dan 13.401,07 euro.

  Het bedrag van deze vermindering evolueert overeenkomstig de leeftijd van de werknemer : 

   

  Leeftijd op de laatste dag van het kwartaal  Bedrag van de vermindering per kwartaal 
  54-57 jaar   400 €
  58-61 jaar 1.000 €
  62-64 jaar 1.500 €
  Vanaf 65 jaar 800 €

   

  Bij onvolledige prestaties gedurende een kwartaal, wordt rekening gehouden met de prestatiebreuk en een vaste multiplicatiefactor, die het mogelijk maakt af te wijken van een strikt proportionele vermindering van de bijdragen. 

   

  Loonkostvermindering bij aanwerving van werkzoekenden

  Wie ingeschreven is als werkzoekende gedurende zes maanden en minstens 45 jaar oud is, kon tot 1 juli 2019 bij de RVA een werkkaart bekomen. Na deze datum levert de RVA geen werkkaarten meer af.

  De werkgever die een werknemer met een werkkaart aanwerft, heeft recht op een vermindering van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid gedurende vijf jaar. Het bedrag per jaar hangt af van de duurtijd van de inschrijving als werkzoekende. In het eerste jaar is het voordeel steeds 4.000 € per jaar. In sommige gevallen blijft dit voordeel op 4.000 € gedurende de volle vijf jaar, in andere gevallen daalt het voordeel tot 1.600 € per jaar.

  Is de persoon gedurende achttien maanden werkzoekend en bovendien uitkeringsgerechtigde volledig werkloos, dan komt bovenop bovenstaand voordeel nog een activering van de werkloosheidsuitkering en dit gedurende twee en een half jaar. Het gaat om een voordeel van 500 € per maand dat de RVA uitbetaalt aan de werknemer, maar de werkgever in mindering kan brengen van het nettoloon dat hij betaalt. Het gaat dus om een loonkostvermindering van 6.000 € op jaarbasis. 

   

  Mentors

  Werknemers met minstens vijf jaar beroepservaring die een mentoropleiding hebben gevolgd kunnen als mentor fungeren voor jongeren die een stage volgen. Per vijf stageposten en per 400 opleidingsuren kan de werkgever voor één mentor de doelgroepvermindering van 400 € genieten. Men moet hiervoor een overeenkomst sluiten met een onderwijs- of opleidingsinstelling of met een dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding.

  U vindt meer informatie over de doelgroepvermindering voor mentors in het thema Werkgelegenheid > Werkgelegenheidsmaatregelen > Opleidingen > Doelgroepvermindering voor mentors.

   

  Subsidies voor projecten

  Elke werkgever die afhangt van een paritair comité kan een project indienen ter verbetering van het welzijn van de werknemers van 45 jaar en ouder. Bijvoorbeeld, door eerst na te gaan wat de mogelijkheden van de oudere werknemer zijn binnen de specifieke bedrijfssituatie en vervolgens te onderzoeken wat er veranderd kan worden om die werkbaarheid te behouden of te verhogen, kan men tenslotte de concrete verbeteringsprojecten bepalen. Op deze manier probeert men dus concrete projecten te definiëren met als doel oudere werknemers langer aan het werk te houden. Deze aanpak kan ook werken bij verbeteringsprojecten rond ergonomie, arbeidsorganisatie of rond fysieke en psychische klachten eigen aan de functie. Het bedrag van de toelage toegekend aan verbeteringsprojecten bedraagt 50% van de bewezen kosten met een maximum van 500 € per betrokken werknemer per maand. De toelage kan toegekend worden over een maximale periode van 24 maanden. Indien het bedrag wordt toegekend aan een project dat gebruik maakt van een meetinstrument voor de werkbaarheid van de oudere werknemers of van een diagnosemethode, kan de subsidie toenemen tot 70% van de bewezen kosten met een maximum van 750 € per betrokken werknemer per maand.

  U vindt meer informatie de subsidies voor projecten in het thema Over de FOD > Dienstverlening > Projectsubsidiëring > Ervaringsfonds.