Leeftijd en diversiteit

Op deze pagina

    Om de totale werkgelegenheidsgraad van België te verhogen en om elkeen gelijke kansen op de arbeidsmarkt te bieden, heeft de regering een hele reeks maatregelen genomen ten gunste de meest kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Deze maatregelen geven vrouwen, laaggeschoolden, allochtonen, personen met een handicap, jongeren en ouderen de kans om volwaardig aan het arbeidsmarktgebeuren deel te nemen. De verscheidenheid op de werkvloer is een rijkdom die het met name mogelijk maakt om de uitwisseling van kennis te vergroten, de zwaktes van enen te compenseren door de sterktes van de anderen.  Zij helpen de stereotypen die rond sommige categorieën werknemers bestaan, uit de wereld.

    Het beleid gericht op de ouderen maakt dus deel uit van het meeromvattende beleid om de diversiteit op de werkvloer te bevorderen.

    Meer informatie betreffende de werkgelegenheidsmaatregelen voor oudere werknemers vindt u onder het thema werkgelegenheid.