Betaald educatief verlof

Op deze pagina

  Het betaald educatief verlof kan omschreven worden als het recht toegekend aan werknemers uit de privé-sector om erkende opleidingen te volgen en om op het werk afwezig te zijn met behoud van hun loon.

  Sinds de Zesde Staatshervorming zijn de gewesten bevoegd voor het Betaald Educatief Verlof. Dit belet niet dat de federale overheid bevoegd blijft voor de aspecten die deel uitmaken van het arbeidsrecht. Het gaat om:

  • De planning van het betaald educatief verlof
  • Het behoud van het recht op loon (beperkt tot een maximaal bedrag)

  Vanaf het schooljaar 2023-2024 wordt de automatische indexering van de loongrens voor werknemers die betaald educatief verlof nemen ingevoerd.

  Artikel 114 van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, afdeling 6 van hoofdstuk IV - Toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers wordt gewijzigd. Het gewijzigde artikel voorziet dat het bedrag waarop het normale loon begrensd is, wordt vastgelegd op 3.364 euro bruto (= het loonplafond van het schooljaar 2022-2023) en dat vanaf het schooljaar 2023-2024 de automatische indexering van de loongrens voor de werknemers die betaald educatief verlof nemen, wordt ingevoerd. De automatische indexering gebeurt jaarlijks op een vast tijdstip, namelijk op 1 september.

  Het bedrag waarop de normale bezoldiging is begrensd in het vorige schooljaar wordt evenveel keer met 2% verhoogd als de afgevlakte gezondheidsindex de spilindex overschreden heeft in de periode van 1 september tot en met 31 augustus van het voorafgaand schooljaar.

  Gedurende het schooljaar 2022-2023 (01/09/2022 tot 31/08/2023) waren er 2 overschrijdingen van de spilindex: in oktober en november 2022. Dat betekent dat het bedrag waarop het normale loon begrensd is voor het schooljaar 2023-2024 wordt vastgelegd op 3.500 euro bruto (3.364 € + 2 % = 3431 € + 2 % = 3.500 €) - (Hoofdstuk 7, artikel 12 van de wet van 5 november 2023 houdende diverse arbeidsbepalingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 23 november 2023).

  • De ontslagbescherming

  Ook zijn de paritaire comités nog bevoegd voor de goedkeuring van opleidingen die per bedrijfstak worden georganiseerd.  U vindt meer informatie over de rol van de paritaire comités bij deze erkenning op de pagina Erkenning opleidingen in het kader van het betaald educatief verlof. U vindt er ook de specifieke aanvraagformulieren.