Teststrategie: richtlijnen voor zelfafnames en zelftests door werknemers

Op deze pagina

  Deze strategie werd uitgewerkt door de FOD WASO, na raadpleging van de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk die de hieronder vermelde principes ondersteunen.

  Soorten tests

  In deze nota wordt bedoeld met:

  PCR-test:

  • test waarbij de afname gebeurt met gebruik van de diepe naso-pharynx wisser, de ondiepe neuswisser, de keelwisser of de combinatie keel- en ondiepe neuswisser door de arbeidsarts of –onder zijn verantwoordelijkheid- door één van zijn medewerkers van het departement of de afdeling belast met het medisch toezicht van de interne of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (preventiedienst). De analyse gebeurt in een labo;
  • test waarbij de analyse gebeurt in een labo op basis van een door de werknemer zelf afgenomen speekselstaal.

  sneltest:

  • snelle antigeen test die uitgevoerd wordt door de arbeidsarts of – onder zijn verantwoordelijkheid- door één van zijn medewerkers van de preventiedienst én waarbij het resultaat van de test door de afnemer gelezen wordt.

  zelftest:

  • snelle antigeen test die gebruikt wordt door de werknemer zelf en waarbij de analyse en het aflezen van het resultaat van de test door deze werknemer zelf gebeurt.

  zelfafname:

  • afname van speeksel door de werknemer zelf. De analyse gebeurt in een labo (PCR);
  • afname via ondiepe neuswisser door de werknemer zelf onder toezicht van de arbeidsarts of één van zijn medewerkers van de preventiedienst. Analyse gebeurt door de arbeidsarts of één van zijn medewerkers van de preventiedienst.

  Belangrijke voorwaarden die vervuld moeten zijn wanneer tests worden ingezet door middel van zelftest of zelfafname

  Algemeen aandachtspunt

  Bij het gebruik van zelftests, zowel in een ondernemingscontext als in de private sfeer, zijn informatie en opleiding in verband met het correct gebruik en de mogelijke consequenties van een positief of negatief testresultaat erg belangrijk:

  • een negatief testresultaat wil niet zeggen dat het individu niet besmet kan zijn met het virus en dus ook niet dat het risico op het overdragen van het virus onbestaand zou zijn. Men mag niet vergeten dat deze tests een lagere gevoeligheid hebben dan de standaard PCR-tests, vooral bij asymptomatische personen. Ze laten wel toe om hoog besmettelijke personen te identificeren. Daarom moet er hier zeer duidelijk op gewezen worden dat een negatieve test geen vrijgeleide kan zijn voor het niet of niet strikt toepassen van preventieve maatregelen en dat dus ook in de ondernemingen steeds de maatregelen zoals vermeld in de generieke gids (telethuiswerk daar waar mogelijk, social distancing, hygiënemaatregelen, …) moeten worden toegepast.
  • een positief testresultaat wil in elk geval zeggen dat het individu in isolatie moet en onmiddellijk zijn huisarts moet raadplegen zodat deze kan nagaan op basis van de klinische en epidemiologische context of een bevestiging door een PCR-test moet gebeuren, en dat ook dat de hoogrisicocontacten in quarantaine worden geplaatst.

  A. Zelftest of zelfafname binnen een arbeidsrelatie

  Binnen het kader van het KB van 5 januari 2021 betreffende de rol van de preventieadviseur-arbeidsarts bij de bestrijding tegen het coronavirus COVID-19 kan de arbeidsarts in het kader van een clusterbeheer of daarbuiten voor door hem bepaalde categorieën werknemers beslissen tot een zelftest of zelfafname.

  In het advies van de RAG van 23 maart 2021 (pag. 2) wordt voor wat de sneltests en de zelftests hierover het volgende bepaald:

  “De staalafname en het testen kan op verschillende manieren georganiseerd worden. Elk bedrijf kiest de procedure die (lees ‘het scenario dat’) het bedrijf het best past.

  1. De staalafname en de test gebeurt door de arbeidsarts of zijn verpleegkundige. Dit kan in het bedrijf zelf zijn, maar eventueel ook erbuiten.

  2. De staalafname en de test gebeurt door het personeelslid zelf, onder supervisie in het bedrijf. Hierbij kan geen enkele vorm van directe of indirecte druk uitgeoefend worden.

  3. De staalafname en de test gebeurt door het personeelslid thuis."

  Dit houdt in dat:

  • binnen dit kader uitsluitend de preventiedienst mag beschikken over sneltestkits en kits voor zelftests die voorkomen op een door het FAGG vastgestelde lijst (zie criteria van KB van 11 mei 2021, zoals vermeld in punt B)
  • het steeds de arbeidsarts is die bepaalt welke werknemers in aanmerking komen en welke teststrategie er wordt gevolgd (soort test, frequentie, duur, …);
  • als de test gebeurt onder supervisie in het bedrijf (scenario 2 hierboven), kan deze supervisie enkel gebeuren door de arbeidsarts of zijn medewerkers. Enkel zo kan vermeden worden dat er sprake zou kunnen zijn van directe of indirecte druk en dat de privacy van de werknemers te allen tijde gewaarborgd wordt
  • wanneer door de arbeidsarts beslist wordt tot een zelfafname of zelftest door de werknemer, de arbeidsarts of een medewerker van zijn preventiedienst de nodige opleiding en informatie aan deze werknemer over het correct gebruik ervan moet verstrekken. De werknemer moet ervan op de hoogte zijn dat hij in geval van een positief resultaat onmiddellijk in isolatie moet gaan en dat hij onmiddellijk de arbeidsarts moet contacteren. Deze arts beslist op basis van de  klinische en epidemiologische context of een bevestiging door een PCR-test moet gebeuren (omwille van de geringere gevoeligheid van zelftests) en zorgt voor de contactopsporing in de onderneming.
  • de arbeidsarts zich er steeds moet van vergewissen dat de gezondheidsgegevens van de werknemers op elk moment vertrouwelijk worden behandeld.

  B. Zelftest buiten de arbeidsrelatie (buiten het kader van het KB van 5 januari 2021)

  Overeenkomstig het KB van 11 mei 2021 tot uitvoering van artikel 3, § 2, van de wet van 22 december 2020 houdende diverse maatregelen met betrekking tot snelle antigeentesten en de registratie en verwerking van gegevens betreffende vaccinaties in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie mogen zelftests verkocht worden door de apotheker, zowel aan particulieren (art. 2) als aan ondernemingen en instellingen (art. 3).

  Ondernemingen en instellingen kunnen zelftests aankopen bij apothekers om deze vrijblijvend ter beschikking te stellen van hun werknemers of andere medewerkers, zonder afbreuk te doen aan de regels van het KB van 5 januari 2021. Het ter beschikking stellen van zelftests mag op geen enkele wijze aanleiding geven tot enige verplichting tot gebruik van deze zelftests. Zo mag de werkgever de werknemers niet vragen zichzelf te testen voordat het werk wordt aangevat of tijdens de werkuren. De werkgever kan dus op geen enkele manier instructies of richtlijnen of rechtstreekse of onrechtstreekse dwang uitoefenen ten aanzien van zijn werknemers om een dergelijke zelftest uit te voeren. Dit zou immers een inbreuk vormen op de wet van 28 januari 2003 betreffende de medische onderzoeken die binnen het kader van de arbeidsverhoudingen worden uitgevoerd, die bepaalt dat het uitvoeren van biologische tests in een ondernemingscontext (binnen de relatie werkgever-werknemer) enkel kan gebeuren binnen het afgelijnd wettelijk kader van de arbeidsgeneeskunde en het dus uitsluitend de arbeidsarts is die hierover beslist.

  De ondernemingen en instellingen moeten er bovendien voor zorgen dat werknemers en andere medewerkers de nodige instructies hebben ontvangen omtrent het gebruik van de zelftests, en het gevolg dat moet gegeven worden aan een positief testresultaat, nl. dat de werknemer bij een positieve zelftest contact moet opnemen met zijn behandelend arts.

  Samenvattend schema (PDF, 200.68 KB)

  Aanstellen van een testcoach

  De externe diensten voor preventie en bescherming op het werk hebben, in overleg met de FOD WASO, de voorwaarden (taken en bevoegdheden) uitgewerkt voor het eventueel aanstellen van een testcoach (dit is GEEN wettelijke verplichting). Een testcoach is een werknemer van de onderneming die, indien de arbeidsarts het opportuun acht, wordt aangesteld als intern aanspreekpunt voor werknemers voor coronagerelateerde maatregelen en vragen, zoals de vragen over de teststrategie in de onderneming.

  De testcoach is bedoeld voor ondernemingen waarvan de arbeidsarts oordeelt dat testing zeer zinvol of aangewezen is en wanneer de arbeidsartsen of hun verpleegkundigen zelf onvoldoende aanwezig kunnen zijn in de onderneming.

  De testcoach staat de arbeidsarts bij voor de praktische uitrol van de teststrategie in de onderneming. Hij vormt als het ware de verbinding tussen de onderneming en de arbeidsarts en zorgt voor een goede doorstroming van de informatie.

  Wat zijn mogelijke taken van een testcoach?

  • Intern het eerste aanspreekpunt zijn voor werknemers. Bij problemen wordt overlegd met de arbeidsarts.
  • Opleiden van de werknemers: hoe voer ik een zelftest correct uit?
  • Advies verstrekken rond organisatie en logistiek en meewerken aan de praktische organisatie wanneer werknemers zichzelf wensen te testen op het werk.
  • Instaan voor het afvalbeheer bij testing op het werk.
  • Ontvangen en beheren van de stock zelftests in het bedrijf.
  • De arbeidsarts bijstaan voor de praktische uitrol van de testprocedure.
  • Informeren en sensibiliseren van de werknemers rond testing, maar ook rond algemene preventiemaatregelen en het blijvend respecteren ervan, zelfs bij negatieve testresultaten.
  • Werknemers (uitsluitend op hun uitdrukkelijke eigen vraag) begeleiden bij het uitvoeren van zelftests.
  • Werknemers motiveren om zich te laten vaccineren tegen Covid-19.

  Bij het uitvoeren van deze taken moet de testcoach strikt waken over de privacy van de betrokken werknemers. Enkel de arbeidsarts kan de testcoach instructies geven voor het uitvoeren van deze taken. De testcoach mag dus op geen enkele wijze hieromtrent instructies ontvangen van de werkgever.

  Wat kan een testcoach énkel op vraag van een werknemer doen?

  • Een werknemer bijstaan die vragen heeft naar aanleiding van het uitvoeren van een zelftest
  • Testresultaten helpen aflezen

  Wat mag een testcoach NIET doen?

  • Tests uitvoeren bij een of meerdere werknemers
  • Testresultaten verzamelen en bijhouden
  • Taken overnemen van de arbeidsarts zoals quarantaineattesten verstrekken, verdere tests voorschrijven
  • Enige vorm van druk uitoefenen op werknemers om zich te testen. Het testen moet steeds op vrijwillige basis gebeuren.