Hoe zit het met deconnectie voor telewerkers?

Meer nog dan bij werk op kantoor, dreigen de grenzen tussen privé- en beroepsleven bij telewerk te vervagen, ook al omdat de fysieke afstand tussen de werkplaats en de thuisomgeving wegvalt. Als werknemers telewerk verrichten, en zeker in deze uitzonderlijke, stressvolle tijd van pandemie, zijn een goede balans tussen werk en privéleven en heldere afspraken over wat verwacht wordt van de telewerker des te belangrijker voor het welzijn van werknemers en werkgevers.

Om ervoor te zorgen dat de rusttijden, jaarlijkse vakantie en andere verloven van de werknemers worden gerespecteerd en dat de balans tussen werk en privéleven wordt gevrijwaard, is de werkgever ertoe verplicht om overleg te organiseren over de-connectie en het gebruik van digitale communicatiemiddelen buiten de werkuren. Deze verplichting vloeit voort uit de artikelen 15 tot 17 van de wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en van de sociale samenhang.

Dit overleg moet regelmatig (en in elk geval telkens wanneer de werknemersvertegenwoordigers in het comité erom verzoeken) georganiseerd worden binnen het comité voor preventie en bescherming op het werk (of bij gebrek daaraan, met de vakbondsafvaardiging of de werknemers zelf). Omwille van het verplichte telewerk, en ook nu vele ondernemingen telewerk op een meer duurzame wijze willen integreren in hun werking, is het het ideale moment om dit overleg op te starten of te herhalen.

Op basis van dit overleg kan het comité aan de werkgever adviezen uitbrengen en voorstellen formuleren, en de afspraken die hieruit voortvloeien, kunnen worden ingevoerd in het arbeidsreglement (volgens de bepalingen van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen), of in een cao.