Hebben de preventiediensten in het kader van hun preventieopdracht toegang tot de woning van de telewerker?

De diensten voor preventie en bescherming op het werk moeten de arbeidsplaats veelvuldig en systematisch bezoeken en de werkposten onderzoeken om hun taken in het kader van de permanente risicoanalyse te vervullen (cf. art. II.1-6, §1, 1° van de codex). Dit is in principe ook van toepassing in geval van telewerk.

Aangezien telewerk in de woning van de werknemer plaatsvindt, moet het bezoek van de preventiedienst van tevoren worden aangekondigd en is de instemming van de telewerker vereist om het beginsel van de onschendbaarheid van de woning te eerbiedigen. Artikel 15 van cao nr. 85 voorziet dat ook uitdrukkelijk.

Wanneer een bezoek aan de woning van de werknemer niet haalbaar is, bestaan er alternatieven om de preventieadviseur in staat te stellen de risico's van de werkpost van de telewerker te analyseren: zo kunnen bijvoorbeeld videoconsultaties of het toesturen van foto's worden georganiseerd om de werknemers te helpen hun arbeidsplaatsen en werkposten correct in te richten.