Vervanging van een vaste werknemer

Op deze pagina

  Begrip  

  Onder vervanging van een vaste werknemer wordt verstaan:  

  1. De tijdelijke vervanging van een vaste werknemer van wie de arbeidsovereenkomst in haar uitvoering is geschorst, behalve omwille van gebrek aan werk wegens economische oorzaken of omwille van slechte weersomstandigheden.  

   Voorbeelden:  

   - vaste werknemer die afwezig is wegens ziekte of ongeval;  
   - vaste werkneemster die moederschapsverlof opneemt;  
   - vaste werknemer die voltijds tijdskrediet of loopbaanonderbreking opneemt.
    
  2. De tijdelijke vervanging van een vaste werknemer van wie de arbeidsovereenkomst is beëindigd. 

   Het gaat hierbij om alle situaties waarin aan de arbeidsovereenkomst van een vaste werknemer een einde komt, zonder dat een onderscheid wordt gemaakt naargelang de wijze van beëindiging.  
    
  3. De tijdelijke vervanging van een vaste werknemer die loopbaanonderbreking neemt in de vorm van een vermindering van arbeidsprestaties, voor zover die vermindering van arbeidsprestaties niet voor onbepaalde duur is afgesloten.  

   Voorbeelden:

   - vaste werknemer die 1/5 of halftijdse loopbaanvermindering neemt gedurende een periode van een jaar; 
   - vaste werknemer die 1/5 ouderschapsverlof opneemt gedurende een periode van twintig maanden;  
   - vaste werknemer die halftijds ouderschapsverlof opneemt gedurende een periode van acht maanden    

  Met vaste werknemer wordt iedere werknemer bedoeld die bij de gebruiker is tewerkgesteld op grond van een gewone arbeidsovereenkomst en niet op grond van een arbeidsovereenkomst voor uitvoering van tijdelijke arbeid of uitzendarbeid.  

  Het is niet noodzakelijk dat de vervanging van de vaste werknemer op naam gebeurt. Het is dus perfect mogelijk dat een vaste werknemer door iemand wordt vervangen binnen het bedrijf zelf en dat deze persoon op zijn beurt door een uitzendkracht wordt vervangen. De enige begrenzing is dat arbeiders door arbeiders moeten worden vervangen en bedienden door bedienden.  

   

  Maximumduur en na te leven procedure  

  • Bij de vervanging van een vaste werknemer van wie de arbeidsovereenkomst in haar uitvoering is geschorst of die loopbaanonderbreking neemt in de vorm van een vermindering van arbeidsprestaties, is uitzendarbeid toegelaten zolang de schorsing of de vermindering van arbeidsprestaties duurt.  

   Er dient in dit geval geen procedure te worden gevolgd.  
    
  • Bij de vervanging van een vaste werknemer van wie de arbeidsovereenkomst werd beëindigd om dringende reden of door ontslag met een opzeggingstermijn, is de duur van de vervanging door middel van uitzendarbeid beperkt tot een periode van zes maanden, die ingaat bij de beëindiging van de overeenkomst.  

   Verlenging met een duur van zes maanden is echter mogelijk.  

   Wat de procedure betreft moet een onderscheid worden gemaakt naargelang er in de onderneming van de gebruiker al dan niet een vakbondsafvaardiging aanwezig is:   
    
   • is er een vakbondsafvaardiging in de onderneming van de gebruiker, dan is de voorafgaande toestemming van die afvaardiging vereist;  
   • is er geen vakbondsafvaardiging in de onderneming van de gebruiker, dan moet het uitzendbureau de naam en het adres van de gebruiker, het nummer van het paritair comité waaronder deze laatste ressorteert en zijn identificatienummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, meedelen aan de vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties in het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten. 
       
  • Bij de vervanging van een vaste werknemer van wie de arbeidsovereenkomst op een andere manier is beëindigd dan door ontslag om dringende reden of met een opzeggingstermijn, is de duur van de vervanging door middel van uitzendarbeid beperkt tot een periode van zes maanden, die ingaat bij de beëindiging van de overeenkomst.  

   Verlengingen met een totale duur van maximum zes maanden zijn echter mogelijk.  

   Voor de vervanging gedurende de eerste periode van zes maanden hoeft geen procedure te worden gevolgd, maar de verlenging na die eerste periode is wel onderworpen aan de hierboven weergegeven procedure.  

  Schematisch overzicht   

  Reden van vervanging vaste werknemer 

  Maximumduur 

  Procedure 

  Ondernemingen met vakbondsafvaardiging 

  Ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging 

  • schorsing

  duur van de schorsing 

  geen 

  geen 

  • vermindering van arbeidsprestaties

  duur van de vermindering 

  geen 

  geen 

  • einde overeenkomst om dringende reden of door opzegging

  6 maand 

  voorafgaand akkoord vakbondsafvaardiging 

  melding aan Sociaal Fonds Uitzendkrachten 

  + verlenging met 6 maand 

  voorafgaand akkoord vakbondsafvaardiging 

  melding aan Sociaal Fonds Uitzendkrachten 

  • einde overeenkomst om andere reden

  6 maand 

  geen 

  geen 

  + verlengingen met 6 maand 

  voorafgaand akkoord vakbondsafvaardiging 

  melding aan Sociaal Fonds Uitzendkrachten