Uitvoering van een uitzonderlijk werk

Op deze pagina

  Begrip  

  Uitzonderlijk werk heeft betrekking op werkzaamheden die niet tot de normale activiteiten behoren van de onderneming die een beroep doet op uitzendarbeid.  

  Deze werkzaamheden worden op limitatieve wijze opgesomd in de CAO nr. 108.  

  Het gaat om:  

  • de voorbereiding, de werking en de voltooiing van jaarbeurzen, salons, congressen, studiedagen, seminaries, openbare manifestaties, stoeten, tentoonstellingen, recepties, marktstudies, enquêtes, verkiezingen, speciale promoties, vertaling, verhuizingen;  
  • het lossen van vrachtwagens;  
  • secretariaatswerk voor zakenlui die tijdelijk in België verblijven;  
  • werkzaamheden voor ambassades, consulaten en internationale organen;  
  • werkzaamheden met het oog op de kortstondige uitvoering van gespecialiseerde opdrachten die een bijzondere beroepsbekwaamheid vereisen;  
  • de werkzaamheden bedoeld bij artikel 26 van de arbeidswet van 16 maart 1971, d.w.z.:  

          - arbeid om het hoofd te bieden aan een voorgekomen of dreigend ongeval;
          - dringende arbeid aan machines of materieel voor zover de uitvoering ervan buiten de arbeidsuren onontbeerlijk is om een ernstige belemmering van de normale werking van het bedrijf te voorkomen;
          - arbeid die door een onvoorziene noodzakelijkheid wordt vereist.  

  • de werken van inventarissen en balansen.  

  De volgende werkzaamheden worden eveneens als uitzonderlijk werk beschouwd wanneer zij door uitzendkrachten worden verricht:  

  1. werkzaamheden in het kader van vormingsprojecten, waardoor uitzendkrachten zich gemakkelijker kunnen integreren in de arbeidsmarkt;  
  2. werkzaamheden als uitzendkracht in begeleidingsprojecten waarbij het de bedoeling is om werknemers die getroffen worden door een collectief ontslag of door een sluiting van onderneming via een uitzendbureau te helpen bij het vinden van een nieuwe arbeidsovereenkomst of dienstbetrekking;  
  3. werkzaamheden als uitzendkracht in de administratieve en sociale diensten en in de restaurantsector van de Europese Commissie.  

  Maximumduur en na te leven procedure  

  Een beroep op uitzendarbeid om uitzonderlijk werk uit te voeren is in de regel toegestaan gedurende een periode van maximaal 3 maanden, zonder dat daarbij een bijzondere toelatingsprocedure moet worden gevolgd.  

  In de volgende gevallen is de uitzendarbeid echter toegestaan gedurende een periode van 6 maanden, die met een tweede periode van 6 maanden kan worden verlengd:  

  • werkzaamheden met het oog op de kortstondige uitvoering van gespecialiseerde opdrachten die een bijzondere beroepsbekwaamheid vereisen;
  • werkzaamheden in het kader van vormingsprojecten, waardoor uitzendkrachten zich gemakkelijker kunnen integreren in de arbeidsmarkt;
  • werkzaamheden als uitzendkracht in begeleidingsprojecten waarbij het de bedoeling is om werknemers, die getroffen worden door een collectief ontslag of door een sluiting van onderneming, via een uitzendbureau te helpen bij het vinden van een nieuwe arbeidsovereenkomst of dienstbetrekking.  

  In geval van werkzaamheden als uitzendkracht in de administratieve en sociale diensten en in de restaurantsector van de Europese Commissie is de uitzendarbeid toegestaan gedurende een periode van 6 maanden. Een nieuwe tewerkstelling als uitzendkracht kan in dit geval slechts gebeuren na een onderbreking van ten minste een maand.  

  In het geval van werken van inventarissen en balansen is de uitzendarbeid beperkt tot 7 dagen per kalenderjaar.  

  Uitzonderlijk moet in sommige gevallen toch toestemming worden gevraagd aan de vakbondsafvaardiging van de gebruiker vooraleer een beroep kan worden gedaan op uitzendarbeid om een uitzonderlijk werk te doen uitvoeren.  

  Dit is met name het geval voor:  

  • het lossen van vrachtwagens;
  • werkzaamheden met het oog op de kortstondige uitvoering van gespecialiseerde opdrachten die een bijzondere beroepsbekwaamheid vereisen;
  • werkzaamheden in het kader van vormingsprojecten, waardoor uitzendkrachten zich gemakkelijker kunnen integreren in de arbeidsmarkt;
  • werkzaamheden als uitzendkracht in begeleidingsprojecten waarbij het de bedoeling is om werknemers, die getroffen worden door een collectief ontslag of door een sluiting van onderneming, via een uitzendbureau te helpen bij het vinden van een nieuwe arbeidsovereenkomst of dienstbetrekking.  

  Wanneer in deze situaties (met uitzondering van het lossen van vrachtwagens) geen vakbondsafvaardiging bestaat in de onderneming van de gebruiker, moet het uitzendbureau de naam en het adres van de gebruiker, het nummer van het paritair comité waaronder deze laatste ressorteert en zijn identificatienummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, meedelen aan de vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties in het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten.  

  In het geval van werkzaamheden met het oog op de kortstondige uitvoering van gespecialiseerde opdrachten die een bijzondere beroepsbekwaamheid vereisen, moet de gebruiker bovendien ten minste 24 uur vooraf de lokale directie van het Toezicht op de Sociale Wetten (= de arbeidsinspectie) op de hoogte brengen en moet hij tevens vooraf een beroep hebben gedaan op de directeur van de subregionale tewerkstellingsdienst van de plaats waar zijn onderneming is gevestigd.  

  In het geval van werkzaamheden voor ambassades, consulaten en internationale organen, moeten de Belgische representatieve werknemersorganisaties vooraf hun toelating hebben verleend.  

  Schematisch overzicht    

  Reden van uitzonderlijk werk 

  Maximumduur 

  Procedure 

  Ondernemingen met vakbondsafvaardiging 

  Ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging 

  • jaarbeurzen, salons, congressen, etc…

  3 maand 

  geen 

  geen 

  • lossen van vrachtwagens

  3 maand 

  voorafgaand akkoord vakbondsafvaardiging 

  geen 

  • secretariaatswerk voor zakenlui die tijdelijk in België verblijven

  3 maand 

  geen 

  geen 

  • werkzaamheden voor ambassades, consulaten en internationale organen

  3 maand 

  voorafgaand akkoord Belgische representatieve werknemersorganisaties 

  voorafgaand akkoord Belgische representatieve werknemersorganisaties 

  • kortstondige uitvoering van gespecialiseerde opdrachten die een bijzondere beroepsbekwaamheid vereisen

  6 maand 

  • voorafgaand akkoord vakbondsafvaardiging 
  • voorafgaand beroep op subregionale tewerkstellingsdienst 
  • 24 uur vooraf melding aan Toezicht Sociale Wetten 

    

  • melding aan Sociaal Fonds Uitzendkrachten 
  • voorafgaand beroep op subregionale tewerkstellingsdienst 
  • 24 uur vooraf melding aan Toezicht Sociale Wetten 

    

  + verlenging met 6 maand 

  • voorafgaand akkoord vakbondsafvaardiging 
  • voorafgaand beroep op subregionale tewerkstellingsdienst 
  • 24 uur vooraf melding aan Toezicht Sociale Wetten 

    

  • melding aan Sociaal Fonds Uitzendkrachten 
  • voorafgaand beroep op subregionale tewerkstellingsdienst 
  • 24 uur vooraf melding aan Toezicht Sociale Wetten 

    

  • artikel 26 Arbeidswet:
  • voorgekomen of dreigend ongeval
  • dringende arbeid aan machines of materieel
  • onvoorziene noodzakelijkheid

  3 maand 

  geen 

  geen 

  • inventarissen en balansen

  7 dagen per kalenderjaar 

  geen 

  geen 

  • vormingsprojecten

  6 maand 

  voorafgaand akkoord vakbondsafvaardiging 

    

  melding aan Sociaal Fonds Uitzendkrachten 

  + verlenging met 6 maand 

  voorafgaand akkoord vakbondsafvaardiging 

    

  melding aan Sociaal Fonds Uitzendkrachten 

  • begeleidingsprojecten collectief ontslag en sluiting van onderneming

  6 maand 

  voorafgaand akkoord vakbondsafvaardiging 

    

  melding aan Sociaal Fonds Uitzendkrachten 

  + verlenging met 6 maand 

  voorafgaand akkoord vakbondsafvaardiging 

    

  melding aan Sociaal Fonds Uitzendkrachten 

  • administratieve en sociale diensten en restaurantsector van de Europese Commissie

  6 maand 

  geen 

  geen