Tijdelijke vermeerdering van werk

Op deze pagina

  Begrip  

  Hiermee wordt iedere vermeerdering van werk bedoeld die tijdelijk van aard is en die de normale activiteiten van de onderneming doet toenemen.  

  Het speelt daarbij geen rol of die vermeerdering voorzienbaar dan wel onvoorzienbaar is of eenmalig voorkomt dan wel regelmatig terugkeert.  

  Voorbeelden:    

  • een jaarlijkse piekperiode in de productie;  
  • een dringende extra bestelling   

  Maximumduur en na te leven procedure  

  • In ondernemingen met een vakbondsafvaardiging is uitzendarbeid voor het opvangen van een tijdelijke vermeerdering van werk toegestaan mits voorafgaande toestemming van de vakbondsafvaardiging.  

   De instemming van de vakbondsafvaardiging heeft zowel betrekking op het aantal betrokken uitzendkrachten als op de periode gedurende welke de uitzendarbeid uitgeoefend zal worden. 

   De duur van de uitzendarbeid wordt in deze situatie dus in onderling akkoord bepaald tussen de gebruiker en de vakbondsafvaardiging in zijn onderneming.  
    
  • Voor ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging geldt dat een beroep op uitzendarbeid voor het opvangen van een tijdelijke vermeerdering van werk is toegestaan voor een periode van zes maanden, verlengbaar met een duur van zes maanden.  

   Het uitzendbureau moet in deze situatie de naam en het adres van de gebruiker, het nummer van het paritair comité waaronder deze laatste ressorteert en zijn identificatienummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, meedelen aan de vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties in het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten.  

   Indien nodig kan een tweede verlenging met zes maanden worden aangevraagd bij de Commissie van Goede Diensten die is opgericht door het Paritair Comité voor de uitzendarbeid. Vanaf het ogenblik dat de werknemersorganisaties in deze commissie op de hoogte zijn van de aanvraag, beschikken zij over een termijn van drie weken om hun toestemming te verlenen of zich tegen de verlenging te verzetten. Indien zij niet antwoorden binnen de vastgestelde termijn, wordt de aanvraag geacht te zijn toegestaan.  
    
  • In de bouwsector gelden daarenboven nog een aantal specifieke regels.  

   Een beroep op uitzendarbeid omwille van tijdelijke vermeerdering van werk is toegestaan onder de hierboven uiteengezette voorwaarden, maar de tewerkstelling van een uitzendkracht in hetzelfde bouwbedrijf mag geen zes maanden overschrijden.  

   Bovendien is het niet toegestaan in de bouwsector om te werken met dagcontracten voor uitzendarbeid.  

  Schematisch overzicht   

  Tijdelijke vermeerdering van werk in 

  Maximumduur 

  Procedure 

   
  • ondernemingen met vakbondsafvaardiging

  duur bepaald in onderling overleg 

  voorafgaand akkoord vakbondsafvaardiging 

   
  • ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging

  6 maand 

  melding aan Sociaal Fonds Uitzendkrachten 

  + verlenging met 6 maand 

  melding aan Sociaal Fonds Uitzendkrachten 

  + eventuele bijkomende verlenging met 6 maand 

  toestemming van Commissie van Goede Diensten