Tewerkstelling in het kader van een door het gewest erkend tewerkstellingstraject

Op deze pagina

  Begrip  

  Het gaat hier om uitzendarbeid die wordt verricht door bepaalde doelgroepen van personen in het kader van een inlooptraject dat is erkend door het gewest waarin de vestiging ligt bij wie de tewerkstelling plaatsvindt.  

  De doelgroepen waarvan sprake zijn niet-werkende werkzoekenden en leefloontrekkers.  

  De bedoeling van deze zeer specifieke vorm van uitzendarbeid bestaat erin om personen die moeite hebben om tot de arbeidsmarkt toe te treden via een uitzendbureau aan een volwaardige job te helpen.  

  Voor meer informatie omtrent erkende tewerkstellingstrajecten kan contact worden opgenomen met de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling.

  Maximumduur en na te leven procedure  

  De duur van de uitzendarbeid in het kader van een door het gewest erkend tewerkstellingstraject is beperkt tot een periode van zes maand, verlengbaar met een duur van zes maanden.  

  Uitzendarbeid in het kader van een erkend tewerkstellingstraject is slechts toegelaten mits voorafgaande kennisgeving daarvan aan de vakbondsafvaardiging van het personeel in de onderneming van de gebruiker.  

  Deze kennisgeving dient schriftelijk te gebeuren en dient de naam te vermelden van de betrokken uitzendkracht, de periode gedurende dewelke de uitzendarbeid zal worden uitgeoefend, evenals de identificatie van het betrokken tewerkstellingstraject.  

  Indien er geen vakbondsafvaardiging is in de onderneming van de gebruiker moet de voorafgaande kennisgeving worden gedaan aan het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten. In dit geval vermeldt de kennisgeving tevens de naam en het adres van de gebruiker, alsook het nummer van het paritair comité waaronder deze laatste ressorteert.  

  Schematisch overzicht   

  Tewerkstelling i.k.v. door het gewest erkend tewerkstellingstraject 

  Maximumduur 

  Procedure 

  Ondernemingen met vakbondsafvaardiging 

  Ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging 

   

  6 maand 

  voorafgaande kennisgeving aan vakbondsafvaardiging 

  voorafgaande kennisgeving aan Sociaal Fonds Uitzendkrachten 

  + 6 maand verlenging 

  voorafgaande kennisgeving aan vakbondsafvaardiging 

  voorafgaande kennisgeving aan Sociaal Fonds Uitzendkrachten