Terbeschikkingstelling van een uitzendkracht aan een gebruiker met het oog op vaste aanwerving (= instroom)

Op deze pagina

  Begrip  

  Onder instroom verstaat men de terbeschikkingstelling van een uitzendkracht aan een gebruiker voor de invulling van een vacante betrekking, met de bedoeling om de uitzendkracht bij gunstige evaluatie vast in dienst te laten nemen door de gebruiker.  

  Tijdens de periode van terbeschikkingstelling onder het motief instroom kan de gebruiker de competenties en attitudes van de betrokken uitzendkracht evalueren, terwijl de uitzendkracht kan kennismaken met de betrokken functie en de werkomgeving bij de gebruiker.  

  In het kader van het motief instroom wordt uitzendarbeid dus gebruikt als rekruteringskanaal voor personeel, door potentiële kandidaten voor een vacante betrekking gedurende een welbepaalde periode als uitzendkracht te laten proefdraaien in de onderneming van de gebruiker.  

  Maximumduur en na te leven procedure  

  Uitzendarbeid in het kader van het motief instroom is niet onderworpen aan enige procedure van voorafgaande toestemming door de vakbondsafvaardiging. Wel moet de gebruiker de vakbondsafvaardiging informeren en raadplegen vooraleer een beroep wordt gedaan op het motief instroom. Die informatieverstrekking en raadpleging hebben betrekking op de motivering om een beroep te doen op het motief instroom, de betrokken werkpost of werkposten en de betrokken functie of functies, die duidelijk moeten worden beschreven.

  Wat de maximale duur van de uitzendarbeid in het kader van het motief instroom betreft gelden de volgende regels:  

  • Per vacante werkpost zijn niet meer dan drie pogingen toegestaan, d.w.z. dat met het oog op het invullen van een vacante betrekking maximaal drie verschillende uitzendkrachten mogen worden ter beschikking gesteld aan een gebruiker.  

   Indien deze drie pogingen geen geschikte kandidaat opleveren, dan kan de gebruiker nadien voor de invulling van de betrokken werkpost niet langer een beroep doen op het motief instroom.  

   Deze regel voorkomt dat een bedrijf steeds nieuwe uitzendkrachten aantrekt met het uitzicht op een vaste job, zonder ooit één van hen vast in dienst te nemen.  
    
  • De duur van elke poging is beperkt tot maximum zes maanden per uitzendkracht.  
    
  • Daarenboven is per werkpost de duur van de tewerkstelling onder het motief instroom beperkt tot een periode die in totaal niet langer mag zijn dan negen maanden.  

   Wanneer dus drie verschillende uitzendkrachten worden ter beschikking gesteld met het oog op de invulling van een bepaalde werkpost, dan mag de gezamenlijke duur van hun tewerkstelling onder het motief instroom geen negen maanden overschrijden.  

  Schematisch overzicht 

  Instroom 

  Maximumduur 

  Procedure 

   

  • 3 pogingen (uitzendkrachten) per vacante werkpost 
  • per uitzendkracht maximaal 6 maanden tewerkstelling 
  • 9 maanden als maximale duur voor alle pogingen samen 

  geen 

   

  Andere modaliteiten   

  • De arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid onder het motief instroom moet voor minstens één week en voor ten hoogste zes maanden worden gesloten. 

   Dit betekent dus dat in het kader van het motief instroom geen gebruik kan worden gemaakt van dagcontracten.  
    
  • De werknemers die een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd beëindigen om te worden tewerkgesteld als uitzendkracht onder het motief instroom, hebben recht op een tewerkstellingsgarantie van één maand vanwege het uitzendbureau.  

   Concreet houdt deze garantie in dat wanneer de tewerkstelling bij de gebruiker zou eindigen voor het bereiken van de termijn van die garantie, het uitzendbureau verplicht is de uitzendkracht een vervangingswerk te verschaffen tot het einde van die termijn.
    
  • Een gebruiker is niet verplicht om een beroep te doen op hetzelfde uitzendbureau voor elk van de drie pogingen die hem per vacante werkpost zijn toegestaan onder het motief instroom  

   De gebruiker is om die reden verplicht om het uitzendbureau te informeren over het aantal reeds ondernomen pogingen met het oog op de invulling van een bepaalde vacante betrekking. 

   Deze informatie moet vervolgens door het uitzendbureau worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid.  

   Op die manier kan een uitzendkracht die onder het motief instroom wordt tewerkgesteld, nagaan hoeveel personen voorafgaand reeds werden ter beschikking gesteld met het oog op de invulling van de betrokken werkpost.

  Aanwerving door de gebruiker na de periode van instroom  

  Wanneer de gebruiker beslist om de uitzendkracht na een periode van instroom vast in dienst te nemen, dan moet dit gebeuren door middel van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.  

  Van deze verplichting kan enkel worden afgeweken in de gevallen bepaald door een bestaand gebruik dat bevestigd wordt door een akkoord gesloten op sectorniveau.  

  De periodes van activiteit die de uitzendkracht onder het motief instroom bij de gebruiker heeft doorgebracht, tellen mee voor de vaststelling van zijn latere anciënniteit als werknemer wanneer hij door die gebruiker wordt aangeworven.  

  Onder “periodes van activiteit” verstaat men alle periodes waarin de uitzendkracht verbonden is geweest met een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid in het kader van het motief instroom.