Overeenkomst tussen het uitzendbureau en de gebruiker

Op deze pagina

  Tussen uitzendbureau en gebruiker wordt een handelsovereenkomst afgesloten waarbij het uitzendbureau er zich toe verbindt een uitzendkracht ter beschikking te stellen van de gebruiker. 
  Deze overeenkomst moet schriftelijk worden vastgesteld binnen zeven werkdagen te rekenen vanaf het tijdstip waarop de tewerkstelling van de uitzendkracht een aanvang neemt.

  De overeenkomst moet minstens de volgende vermeldingen bevatten:  

  • het erkenningsnummer van het uitzendbureau;
  • het inschrijvingsnummer van het uitzendbureau bij de RSZ;
  • de benaming van het paritair (sub)comité waaronder de gebruiker ressorteert;
  • de reden van de tewerkstelling van de uitzendkracht;
  • de plaats en de duur van de tewerkstelling;
  • de arbeidstijdregeling in de onderneming van de gebruiker;
  • de beroepskwalificatie van de uitzendkracht;
  • het loon van de vaste werknemer met dezelfde kwalificatie in de onderneming van de gebruiker;
  • de wijze van betaling van het loon;
  • de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats.

  De uitzendkracht moet ten laatste binnen twee werkdagen te rekenen vanaf het tijdstip waarop zijn tewerkstelling een aanvang nam een geschreven mededeling ontvangen die de hierboven opgesomde vermeldingen bevat.