Terbeschikkingstelling in het kader van een door het gewest erkend tewerkstellingstraject

Op deze pagina

  Procedure en voorwaarden  

  Het is uitzonderlijk toegestaan voor een werkgever die geen uitzendbureau is om niet-werkende werkzoekenden en leefloontrekkers die hij in het kader van een door het gewest erkend tewerkstellingstraject heeft aangeworven, voor een beperkte tijd uit te lenen aan een ander bedrijf (gebruiker).  

  Die toegelaten terbeschikkingstelling is onderworpen aan de volgende voorwaarden:  

  • Het uitlenen van personeel mag niet tot de gewone activiteit(en) behoren van de werkgever die zijn werknemers uitleent: 

   indien het uitlenen van personeel wel een gewone activiteit is van de werkgever, dan wordt hij aanzien als een uitzendbureau en gelden de regels m.b.t. de uitzendarbeid.
    
  • De werknemers die kunnen worden uitgeleend moeten niet-werkende werkzoekenden of leefloontrekkers zijn, die worden aangeworven in het kader van een tewerkstellingstraject dat is erkend door het gewest waarin de vestiging ligt die de werknemer in dienst heeft genomen.  
    
  • De arbeidsovereenkomst moet schriftelijk worden vastgesteld op het ogenblik waarop de uitvoering van deze overeenkomst een aanvang neemt en in die overeenkomst moet uitdrukkelijk worden vermeld dat zij gesloten wordt met de bedoeling om de werknemer ter beschikking te stellen aan gebruikers.  
    
  • De uitlening mag maar voor een beperkte duur gebeuren: 

   een meerjarige uitlening of een uitlening voor onbepaalde tijd is dus niet mogelijk. 
    
  • De gebruiker mag de aan hem uitgeleende werknemers niet inschakelen ter vervanging van werknemers die hij in dienst heeft.  
    
  • De voorwaarden en de duur van de uitlening, evenals de aard van de opdracht, moeten op voorhand worden vastgelegd in een geschrift, goedgekeurd door de gewestelijke bemiddelingsdienst, en ondertekend door de werkgever, de gebruiker en de werknemer.  
    
  • De gebruiker moet minstens 24 uur voorafgaand aan de uitlening de arbeidsinspectie (= Toezicht op de Sociale Wetten) verwittigen en tevens de vakbondsafvaardiging binnen zijn onderneming hiervan in kennis stellen:  
   • de verwittiging van de arbeidsinspectie gebeurt bij de inspecteur-districtshoofd van de lokale directie van het Toezicht op de Sociale Wetten die bevoegd is voor de plaats waar de onderneming van de gebruiker is gevestigd:  
   • adresgegevens,ambtsgebieden en openingsuren van de lokale directies van het Toezicht op de Sociale Wetten  
   • indien er in de onderneming van de gebruiker geen vakbondsafvaardiging is, moet de gebruiker de werknemersorganisaties in kennis stellen die zijn vertegenwoordigd in het paritair comité waaronder zijn onderneming ressorteert  

  Het niet naleven van één van de hierboven gestelde voorwaarden heeft tot gevolg dat de uitlener en de gebruiker zich blootstellen aan de toepassing van de burgerlijke sancties en strafsancties die gelden bij overtreding van het verbod op terbeschikkingstelling.  

  Arbeidsvoorwaarden tijdens de periode van toegelaten terbeschikkingstelling  

  De arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de uitgeleende werknemer blijft tijdens de duur van de terbeschikkingstelling verder bestaan. Alle contractuele verplichtingen in die relatie blijven dan ook behouden, zoals bv. de uitbetaling van het loon door de werkgever.  

  Tijdens de duur van de toegelaten terbeschikkingstelling wordt de gebruiker wel mee aansprakelijk voor de betaling van de sociale bijdragen, de lonen, de vergoedingen en de voordelen die uit de arbeidsovereenkomst tussen werknemer en werkgever volgen.

  De uitgeleende werknemer kan dus zijn loon opeisen bij de gebruiker indien zijn werkgever tekortschiet in zijn loonverplichtingen tijdens de periode van terbeschikkingstelling.  

  Ook mogen de lonen, vergoedingen en voordelen die de uitgeleende werknemer ontvangt niet lager zijn dan die welke de werknemers ontvangen die dezelfde functies in de onderneming van de gebruiker uitoefenen.  

  Tussen de werknemer en de gebruiker ontstaat er geen contractuele verhouding. Wel oefent de gebruiker tijdens de periode van terbeschikkingstelling het feitelijke werkgeversgezag uit over de werknemer.  

  Het is dan ook de gebruiker die instaat voor de toepassing van de regels inzake arbeidsreglementering en arbeidsbescherming die gelden op de plaats van het werk.  

  Dit betekent dat de arbeidstijdregeling, het arbeidsreglement en de veiligheidsvoorschriften zoals die gelden bij de gebruiker, mee van toepassing zijn op de uitgeleende werknemer tijdens de periode waarin hij in de onderneming van de gebruiker werkt.  
   

  Belangrijke opmerking voor ondernemingen die in België gevestigd zijn in geval van grensoverschrijdende terbeschikkingstelling

  Als een onderneming die in België gevestigd is een werknemer ter beschikking stelt van een gebruiker die eveneens in België gevestigd is en diezelfde werknemer vervolgens arbeidsprestaties moet leveren in Zwitserland of in een andere lidstaat van de Europese Economische ruimte dan België, dan wordt de onderneming die de werknemer ter beschikking stelt, beschouwd als de onderneming die zijn werknemer detacheert naar een ander land.

  De Belgische onderneming die deze werknemer ter beschikking stelt moet bijgevolg voldoen aan alle relevante bepalingen van de richtlijn 96/71/EG (met name erop toezien dat de uitzendkracht alle arbeids- en tewerkstellingsvoorwaarden geniet die van toepassing zijn in het land waar hij is gedetacheerd) en de richtlijn 2014/67/EU. 

  Hetzelfde geldt als de onderneming een werknemer ter beschikking stelt van een gebruiker gevestigd in Zwitserland of in een andere lidstaat van de Europese Economische ruimte dan België en dezelfde werknemer vervolgens arbeidsprestaties moet leveren in nog een ander land dan waar de gebruiker is gevestigd. Ook in dit geval wordt de onderneming die de werknemer ter beschikking stelt gezien als de onderneming die deze werknemer detacheert naar het land waar hij arbeidsprestaties levert.

  Bijvoorbeeld:

  • Een onderneming die in België gevestigd is, stelt een werknemer ter beschikking van een gebruiker die eveneens in België gevestigd is. Deze Belgische gebruiker stelt de ter beschikking gestelde werknemer te werk in Duitsland. Bijgevolg wordt de Belgische onderneming die de werknemer ter beschikking stelde, beschouwd als de onderneming die de werknemer naar Duitsland detacheert.
  • Een onderneming die in België gevestigd is, stelt een werknemer ter beschikking van een gebruiker die in Frankrijk gevestigd is. Deze Franse gebruiker stelt de ter beschikking gestelde werknemer te werk in Oostenrijk. Bijgevolg wordt de onderneming die de werknemer ter beschikking stelde, beschouwd als de onderneming die de uitzendkracht naar Oostenrijk detacheert.  
   

  Informatieplicht voor in België gevestigde gebruiker in bepaalde gevallen van grensoverschrijdende terbeschikkingstelling

  Wanneer een werknemer, die ter beschikking werd gesteld van een in België gevestigde gebruiker arbeidsprestaties moet verrichten in een andere lidstaat van de Europese Economische ruimte of Zwitserland, rust er een specifieke informatieplicht op de gebruiker.

  De in België gevestigde gebruiker zal de werkgever in dergelijk geval moeten meedelen in welke andere staat of staten dan België de arbeidsprestaties zullen worden verricht. Deze informatieplicht stelt de werkgever in staat om in voorkomend geval gunstigere arbeids- en tewerkstellingsvoorwaarden toe te passen op deze werknemer.

  Deze informatie zal moeten worden meegedeeld via geschrift op papier of op elektronische wijze voorafgaand aan de effectieve uitvoering van deze arbeidsprestaties.  

  Met deze informatieplicht worden er twee situatie geviseerd:

  • Eerste hypothese : een werkgever die gevestigd is in een bepaald land (bijvoorbeeld : Duitsland) stelt en werknemer ter beschikking van een gebruiker die gevestigd is in België en deze Belgische gebruiker stelt de werknemer op zijn beurt te werk in Frankrijk. In dat geval moet de Belgische gebruiker, de Duitse werkgever alvorens de arbeidsprestaties in Frankrijk zijn aangevat, informeren van het feit dat hij de werknemer gaat tewerkstellen in Frankrijk
    
  • Tweede hypothese : een in België gevestigde werkgever stelt een werknemer ter beschikking van een gebruiker die eveneens in België gevestigd is. Deze Belgische gebruiker stelt de werknemer vervolgens tewerk in Duitsland. De Belgische gebruiker dient bijgevolg de Belgische werkgever op de hoogte te brengen van het feit dat de werknemer zal worden tewerkgesteld in Duitsland, alvorens de arbeidsprestaties daar zijn gestart.