Specifieke uitzonderingen in de openbare sector

Op deze pagina

  In de openbare sector gelden een aantal zeer specifieke afwijkingen op het verbod van terbeschikkingstelling van contractuele personeelsleden.  

  Deze wettelijke afwijkingen blijven beperkt tot de instanties en de situaties die in de betrokken wetgeving worden vernoemd.  

  Terbeschikkingstelling door een OCMW   

  Een OCMW mag zijn contractuele personeelsleden ter beschikking stellen aan:

  • een gemeente;
  • een vzw;
  • een intercommunale met een sociaal, cultureel of ecologisch doel;
  • een vennootschap met een sociaal oogmerk;
  • een ander OCMW;
  • een openbaar ziekenhuis dat van rechtswege aangesloten is bij de RSZ of bij de RSZPPO;
  • een initiatief dat door de minister bevoegd voor sociale economie is erkend;
  • een partner die met het OCMW een overeenkomst heeft gesloten op basis van de OCMW-wet. 

  Terbeschikkingstelling door een gemeentebestuur  

  Een gemeentebestuur mag, ter behartiging van gemeentelijke belangen, zijn contractuele personeelsleden ter beschikking stellen aan:

  • een OCMW;
  • een sociale huisvestingsmaatschappij;
  • een vzw.  

  Het bestuursorgaan van de sociale huisvestingsmaatschappij of van de vzw moet daarvoor wel tenminste één lid tellen dat door de gemeenteraad is aangewezen.  

  Voor de rest moeten ook de volgende voorwaarden worden nageleefd:

  1. de terbeschikkingstelling moet een beperkte tijd hebben en betrekking hebben op een opdracht die rechtstreeks verband houdt met een gemeentelijk belang;
  2. de arbeidsvoorwaarden en het loon, met inbegrip van de vergoedingen en voordelen, van de terbeschikkinggestelde werknemer mogen niet lager liggen dan deze die hij zou genieten mocht hij bij zijn werkgever zijn tewerkgesteld; gedurende de periode waarin de werknemer ter beschikking van de gebruiker wordt gesteld is de gebruiker verantwoordelijk voor de toepassing van de bepalingen van de wetgeving inzake de reglementering en de bescherming van de arbeid, die gelden op de plaats van het werk;
  3. de voorwaarden en de duur van de terbeschikkingstelling evenals de aard van de opdracht moeten worden vastgesteld in een geschrift, goedgekeurd door de gemeenteraad en ondertekend door de werkgever, de gebruiker en de werknemer, nog voor het begin van de terbeschikkingstelling;
  4. de terbeschikkingstelling is maar mogelijk voor zover de gebruiker zelf de werknemer had kunnen aanwerven onder de voorwaarden waaronder hij is aangeworven door het gemeentebestuur.  

  Terbeschikkingstelling door de gemeenteraad aan de lokale politie   

  Wanneer uitzonderlijke en tijdelijke omstandigheden dat vereisen en mits voorafgaande goedkeuring van de Minister van Binnenlandse Zaken, kunnen personeelsleden van een gemeentelijke administratie worden ter beschikking gesteld van de betrokken lokale politie door de bevoegde gemeenteraad. 

  Tijdens de terbeschikkingstelling blijft het betrokken personeelslid onderworpen aan de rechtspositieregeling van het personeel van de gemeentelijke administratie waaronder het ressorteert.  

  De uitbetaling van de bezoldiging, de toelagen en de vergoedingen gebeurt door de gemeente aan de hand van de gegevens die worden verstrekt door de korpschef.