Aard van de arbeidsrelatie: sectoren

Op deze pagina

  Sector van het bouwbedrijf/werk in onroerende staat 

  De sector van het bouwbedrijf omvat volgende activiteiten: 

  • alle werk in onroerende staat in de zin van artikel 19, § 2, van het Wetboek van de B.T.W., nl. alle werken die betrekking hebben op het bouwen, het verbouwen, het afwerken, het inrichten, het herstellen, het onderhouden, het reinigen en het afbreken, geheel of ten dele, van een uit zijn aard onroerend goed, alsmede elke handeling die zowel erin bestaat een roerend goed te leveren en het meteen op zodanige wijze aan te brengen aan een onroerend goed dat het onroerend uit zijn aard wordt. 
  • iedere handeling die tot voorwerp heeft zowel de levering als de aanhechting aan een gebouw : a) van de bestanddelen of een gedeelte van de bestanddelen van een installatie voor centrale verwarming of airconditioning, daaronder begrepen de branders, de reservoirs en de regel- en controletoestellen verbonden aan de ketels of aan de radiatoren, b) van de bestanddelen of een gedeelte van de bestanddelen van een sanitaire installatie van een gebouw en, meer algemeen, van alle vaste toestellen voor sanitair of hygiënisch gebruik aangesloten op een waterleiding of een goot, c) van de bestanddelen of een gedeelte van de bestanddelen van een elektrische installatie van een gebouw, met uitzondering van toestellen voor de verlichting en van lampen, d) van de bestanddelen of een gedeelte van de bestanddelen van een elektrische belinstallatie, van brandalarmtoestellen, van alarmtoestellen tegen diefstal en van een huistelefoon, e) van opbergkasten, gootstenen, gootsteenkasten en meubels met ingebouwde gootsteen, wastafels en meubels met ingebouwde wasbak, zuigkappen, ventilators en luchtverversers waarmee een keuken of badkamer is uitgerust, f) van luiken, rolluiken en rolgordijnen die aan de buitenkant van het gebouw worden geplaatst. 
  • iedere handeling die tot voorwerp heeft zowel de levering van wandbekleding of vloerbedekking als de plaatsing ervan in een gebouw, ongeacht of die bekleding of bedekking aan het gebouw wordt vastgehecht of eenvoudig ter plaatse op maat wordt gesneden volgens de afmetingen van de te bedekken oppervlakte; 
  • ieder werk dat bestaat in het aanhechten, het plaatsen, het herstellen, het onderhouden en het reinigen van hierboven bedoelde goederen.  

  Sector van de bewaking en/of toezichtsdiensten  

  De sector van de bewaking omvat de uitoefening van iedere activiteit die erin bestaat om voor rekening van derden alle soorten bewakings- en/of toezichtsdiensten uit te oefenen. 

  Sector van het vervoer   

  De sector van het vervoer omvat het vervoer van goederen en/of personen voor rekening van derden, met uitzondering van de ambulancediensten en het vervoer van personen met een handicap. 

  Sector van de schoonmaak   

  De sector van de schoonmaak omvat iedere activiteit die niet reeds valt onder de bouwwerken en die valt onder het toepassingsgebied valt van het Paritair Comité voor de schoonmaak, te weten de activiteiten die hoofdzakelijk of met een duidelijk onderscheiden groep werklieden bestaan uit schoonmaakactiviteiten voor rekening van derden. Het begrip “voor rekening van derden” moet een ruime interpretatie krijgen, nl. “met bestemming van een andere persoon die onderscheiden is van de economische actor die handelt in de hoedanigheid van loontrekkende of van zelfstandige”. 

  Onder schoonmaakactiviteiten worden verstaan: alle activiteiten die tot finaliteit hebben schoon te maken, en waarbij geen herstellingsarbeid wordt verricht en/of stukken worden vervangen, met uitzondering van droge technische filters (filterdoeken) en/of roosters, noch herstellings-, toezichts- of regelarbeid, noch montage of demontage, met uitzondering van de activiteiten die in een voorbehandeling of nabehandeling noodzakelijk zijn om machines, toestellen of installaties schoon te maken of na de schoonmaak opnieuw bedrijfsklaar te maken en voor zover dat de voor- en nabehandelingstijd ondergeschikt is aan de behandelingstijd die aan schoonmaak besteed wordt. Worden, bij wijze van voorbeeld, als schoonmaakactiviteiten beschouwd, de volgende activiteiten: de binnen- of buitenschoonmaak van roerende of onroerende goederen of installaties, het wassen van rollend materieel, het schoorsteenvegen en het verwijderen van graffiti. 

  Onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de schoonmaak vallen eveneens de ondernemingen die hoofdzakelijk een van de volgende activiteiten uitoefenen: de ontsmetting van roerende of onroerende goederen, de verdelging van ratten of ander ongedierte, de uitbating van zwembaden, met uitzondering van bijkomstige hotel-, restaurant- en café-activiteiten, de uitbating van baden, douches of toiletten, de activiteiten inzake het in orde of bedrijfsklaar houden of de optimalisatie van de werkomgeving in ondernemingen, scholen, ziekenhuizen, overheidsinstellingen en gelijksoortige inrichtingen, behalve wanneer voornoemde activiteiten worden uitgeoefend naar aanleiding van een verhuizing, de activiteiten inzake het in orde of bedrijfsklaar houden van kamers of publieke ruimten in hotels, restaurants en gelijksoortige inrichtingen, behalve wanneer voornoemde activiteiten worden uitgeoefend naar aanleiding van een verhuizing, het uitbaten van afvalverbrandingsinstallaties, het uitbaten van voor particulieren toegankelijke containerparken, uitgezonderd het vervoer van de containers en het uitbaten van stortplaatsen, uitgezonderd het vervoer van de containers. 

  Onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de schoonmaak vallen eveneens de ondernemingen die hoofdzakelijk of met een duidelijk onderscheiden groep arbeiders, al dan niet gesorteerd afval in bulk of in recipiënt, zoals huishoudelijk afval, grof huisvuil, papier, karton, Plastieken / Metalen / Drankkartons verpakkingen, organisch en ander afval, huis aan huis ophalen, inclusief de inontvangstneming, het laden en het wegbrengen tot het lospunt.
  Onder huis-aan-huis ophaling wordt verstaan, een activiteit van ophaling die uitgevoerd wordt met een bepaalde frequentie, volgens een kalender die is vastgesteld door de Staat, een parastataal, een provincie, een intercommunale, een stad of een gemeente en dus niet op verzoek van de particulieren of ondernemingen. De ophaling van andere dan hierboven bedoelde containers behoort niet tot de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de schoonmaak. 

  Het Paritair Comité voor de schoonmaak is niet bevoegd voor de activiteiten die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het textielverzorging, van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, van het Paritair Comité voor het garagebedrijf, van het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, van het Paritair Comité voor het vervoer, van het Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht en van het Paritair Comité voor de socio-culturele sector.  

  Sector van de landbouw   

  De sector van de landbouw omvat volgende activiteiten:  

  • de grasteelt en weideboomgaarden;
  • de tabaksteelt en -drogerij;
  • de hopteelt en -drogerij;
  • de teelt van geneeskrachtige kruiden;
  • de teelt van suikerbieten;
  • de teelt van cichoreiwortels;
  • de teelt van landbouwzaad en pootaardappelen;
  • de teelt van teenwilg;
  • de fokkerij;
  • de pluimveeteelt;
  • de bijenteelt;
  • de visteelt;
  • de mosselteelt;
  • de oesterteelt;
  • de kunstmatige bevruchting;
  • het onderhouden en verzorgen van paarden, het verhuren van paardenboxen, stallingen en het onderhoud ervan, het geven van instructies in verband met paardrijden, met uitzondering van de activiteiten ressorterende onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf;
  • de door de bevoegde overheid erkende diensten voor bedrijfsverzorging in de landbouw.  

  Sector van het tuinbouwbedrijf 

  De sector van het tuinbouwbedrijf omvat volgende activiteiten: 

  • de groententeelt, met inbegrip van de speciale teelten, zoals de witloof- en paddestoelenteelt;
  • de fruitteelt, met inbegrip van de speciale teelten, zoals druiven-, perziken- en aardbeienteelt;
  • de bloemen- en sierplantenteelt, alle specialiteiten inbegrepen;
  • de boomkwekerij, met inbegrip van de rozen en sierheesterteelt;
  • de teelt van de tuinbouwzaden;
  • het aanleggen en/of onderhouden van parken, tuinen, sportterreinen, recreatieterreinen, groene zones, begraafplaatsen met inbegrip van begraafplaatsen van vreemde militairen in België;
  • het aanleggen en/of onderhouden in eigen beheer van parken, tuinen, sportterreinen, recreatieterreinen of groene zones, wanneer de werklieden van de onderneming hoofdzakelijk aan deze activiteiten zijn tewerkgesteld;
  • het verrichten van onderzoek in verband met tuinbouwgewassen en organiseren van voorlichting in de tuinbouwsector;
  • de ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit het sorteren van tuinbouwproducten;
  • de productie van potgrond, turf, schors en bodemverbeterende producten.  

  Wat de boomkwekerij en de bloemen- en sierplantenteelt betreft, wordt onder telen onder meer verstaan: het zaaien, planten, verspenen, oppotten, verpotten, stekken, in vitro of anderszins vermeerderen, bemesten, forceren, in bloei trekken, toppen alsook het verrichten van alle mogelijke andere of gelijkaardige werkzaamheden aan bollen, stekken, plantmateriaal evenals aan planten die men zelf geheel of hoofdzakelijk teelt (d.w.z. plantmateriaal dat op het ogenblik van inkoop reeds een zekere ontwikkeling doormaakte). 

  Platformeconomie 

  Met ingang van 1 januari 2023, gelden acht nieuwe specifieke criteria in het geval van werk uitgevoerd via een digitaal platform dat opdrachten geeft.  

  Onder "digitaal platform opdrachtgever" moet worden verstaan: de aanbieder van een betalende dienst die, via een algoritme of iedere andere gelijkwaardige methode of technologie, in staat is om een beslissings- of controlemacht uit te oefenen ten aanzien van de wijze waarop de prestaties moeten gerealiseerd worden en ten aanzien van de arbeid- of loonvoorwaarden, en die een bezoldigde dienst verstrekt die aan alle volgende vereisten voldoet:  

  • de dienst wordt, ten minste gedeeltelijk, op afstand verstrekt via elektronische middelen, zoals een website of een mobiele applicatie; 
  • de dienst wordt verstrekt op vraag van een afnemer van de dienst.  

  Vallen niet onder het toepassingsgebied van de term digitaal platform opdrachtgever: de aanbieders van een dienst waarvan het hoofddoel is activa te exploiteren of te delen of goederen of diensten door te verkopen, noch diegenen die zonder winstoogmerk een dienst verstrekken.