Aard van de arbeidsrelatie : specifieke procedure

Specifieke procedure

Het koninklijk besluit moet worden aangenomen op basis van eensluidende en eenparige adviezen van het Directiecomité van het Federaal aansturingsbureau van de sociale inlichtingen en opsporingsdienst, van de paritaire (sub)comités of, wanneer verschillende paritaire comités bevoegd zijn, van de Nationale Arbeidsraad en van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de K.M.O. Bij ontstentenis van de bovenvermelde eensluidende en eenparige adviezen, moet het koninklijk besluit in de Ministerraad overlegd worden.