Schorsingen van de arbeidsovereenkomst - economische werkloosheid voor bedienden

Op deze pagina

  Coronavirus

  Voor de maatregelen in het kader van het coronavirus, lees:

  Principe

  De werkgever die in moeilijkheden is op basis van de in de wet vermelde voorwaarden en die gebonden is door een collectieve arbeidsovereenkomst of door een goedgekeurd ondernemingsplan kan overgaan tot :  

  • een volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst van zijn bedienden; of 
  • een regeling van gedeeltelijke arbeid invoeren.  

  Modaliteiten

  De werkgever heeft de keuze tussen twee regelingen

  1. de volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst: maximum 16 weken per kalenderjaar, in volledige kalenderweken; de collectieve arbeidsovereenkomst of het goedgekeurd ondernemingsplan kan een kortere periode bepalen;
  2. de gedeeltelijke arbeid die ten minste 2 arbeidsdagen per week omvat: maximum 26 weken per kalenderjaar, in volledige kalenderweken; de collectieve arbeidsovereenkomst of het goedgekeurd ondernemingsplan kan voorzien in een kortere periode. 

  Kennisgeving

  De kennisgeving van de regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of van de gedeeltelijke arbeid moet ten minste 7 dagen op voorhand gebeuren. Men dient rekening te houden met het feit dat deze regelingen steeds per kalenderweek van toepassing zijn (dus beginnend op een maandag).

  Deze kennisgeving wordt aangeplakt in de lokalen van de onderneming op een zichtbare plaats.

  Ze kan vervangen worden door een schriftelijke kennisgeving aan iedere betrokken werknemer binnen dezelfde termijn (7 dagen voor het begin van de periode)

  De kennisgeving moet vermelden :

  1. de naam, voornamen en gemeente van de woonplaats van de betrokken bedienden ;
  2. het aantal schorsingsdagen en de data waarop de arbeidsovereenkomst voor elke bediende geschorst zal zijn ;
  3. de datum waarop de volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of de regeling van gedeeltelijke arbeid zal ingaan, en de datum waarop die schorsing of die regeling een einde zal nemen.

  De RVA wordt de dag zelf ingelicht over deze collectieve of individuele kennisgeving op elektronische wijze (www.socialezekerheid.be => werkgevers => sociale risico's => tijdelijke werkloosheid en validatieboek). Dezelfde dag van de collectieve of individuele kennisgeving deelt de werkgever aan de ondernemingsraad of, bij ontstentenis, aan de vakbondsafvaardiging, de redenen mee die het gevolg zijn van de crisis.

  Wijziging tijdens de toepassing van de aangekondigde regelingen:

  1. Wanneer de werkgever het aantal schorsingsdagen wenst te verhogen (gedeeltelijke arbeid) of de periode van volledige schorsing wenst te verlengen, zal hij de kennisgevingsprocedure zoals hierboven beschreven, moeten herhalen, zowel ten opzichte van de werknemers als van de RVA ;
  2. De duur van de regeling is de duur die werd meegedeeld (zelfs wanneer deze niet werd toegepast). De werkgever die een einde wenst te maken aan zijn kennisgeving, moet de bedienden hiervan verwittigen met een individuele kennisgeving. De RVA zal geen rekening houden met de volledige weken die zich na deze kennisgeving situeren voor zover deze op elektronische wijze was meegedeeld (www.socialezekerheid.be => werkgevers => sociale risico's => tijdelijke werkloosheid en validatieboek).  

  Uitstel van de toepassing van de regeling van volledige schorsing of van de regeling van gedeeltelijke arbeid:

  De regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor bedienden of de regeling van gedeeltelijke arbeid kan niet worden toegepast zolang de bediende recht heeft op inhaalrust ingevolge de overschrijding van de normale wekelijkse arbeidsduur (art. 20bis en 26bis van de arbeidswet van 16 maart 1971) of ingevolge prestaties op een zon- of feestdag (art. 16 van de arbeidswet van 16 maart 1971 of art. 11 van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen).

  Sancties

  De werkgever die de bepalingen inzake de kennisgevingen van de regelingen niet naleeft, is gehouden het loon te betalen tijdens een periode van 7 dagen vanaf de eerste dag van de werkelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

  Wanneer hij de aangekondigde duur overschrijdt, zal hij het loon moeten betalen voor de schorsingsdagen die zich buiten deze periode situeren.

  Supplement op de werkloosheidsuitkeringen

  In geval van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst van bedienden, moet de werkgever aan de betrokken werknemers een supplement op de werkloosheidsuitkering betalen per niet-gewerkte dag, zoals vastgesteld door de collectieve arbeidsovereenkomst of het ondernemingsplan.

  De werkgever is in principe ertoe gehouden dit supplement te betalen tenzij de betaling daarvan door een door de Koning algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst ten laste wordt gelegd van het Fonds voor Bestaanszekerheid.

  Het bedrag van dit supplement wordt als volgt vastgesteld:

  De Commissie Ondernemingsplannen kan een afwijking toestaan op het minimumbedrag van 5 euro (maar dit kan nooit minder dan 2 euro zijn) in geval van een ondernemingsplan betreffende een onderneming zonder vakbondsafvaardiging als de volgende voorwaarden vervuld zijn:

  • de onderneming toont aan dat er effectief overleg is geweest met al haar werknemers;
  • de onderneming heeft hierover een akkoord gesloten met al haar werknemers.

  Bovendien kan de Commissie Ondernemingsplannen eveneens, ongeacht of de onderneming een vakbondsafvaardiging heeft of niet, met unanimiteit een afwijking toestaan op het minimumbedrag van 5 euro (maar dit kan nooit minder dan 2 euro zijn), wanneer zij dat billijk acht.