Schorsingen van de arbeidsovereenkomst - verlof om dwingende redenen

Op deze pagina

  Begrip 

  De werknemer heeft het recht van het werk afwezig te zijn wegens dwingende redenen.

  Onder dwingende reden wordt verstaan elke onvoorzienbare, los van het werk staande gebeurtenis die de dringende en noodzakelijke tussenkomst van de werknemer vereist, en dit voor zover de uitvoering van de arbeidsovereenkomst deze tussenkomst onmogelijk maakt.

  Worden bijvoorbeeld als dwingende reden beschouwd: 

  • ziekte, ongeval of hospitalisatie van een persoon die met de werknemer samenwoont;
  • schade aan de woning van de werknemer door een brand of een natuurramp;
  • het bevel tot verschijning in persoon in een rechtszitting wanneer de werknemer partij is in het geding;
  • elke andere gebeurtenis die de werkgever en werknemer in onderling akkoord beschouwen als een dwingende reden.   

  Modaliteiten  

  De werknemer mag afwezig zijn gedurende de tijd die nodig is om het hoofd te bieden aan zijn  probleem, op voorwaarde dat hij zijn werkgever vooraf verwittigt, of indien dit niet mogelijk is, zo spoedig mogelijk. De werknemer moet het verlof gebruiken voor het doel waarvoor het is toegestaan.

  Duur van het verlof 

  De duur van de afwezigheid mag 10 arbeidsdagen per kalenderjaar niet overschrijden. In geval van deeltijdse arbeid wordt deze duur herleid in verhouding tot de duur van zijn arbeidsprestaties.

  Loon 

  Het verlof wordt niet verloond tenzij de werkgever en werknemer anders overeenkomen.