Overmacht - Voorwaarden

Op deze pagina

    Om van overmacht te kunnen spreken, moeten de volgende drie voorwaarden vervuld zijn:

    • de gebeurtenis mag niet te wijten zijn aan de werkgever, noch aan de werknemer; er zal bijvoorbeeld geen sprake zijn van overmacht indien een gebeurtenis te wijten is aan de slordigheid van één van de partijen;
    • de gebeurtenis moet ontsnappen aan elke normale verwachting;
    • de gebeurtenis moet een onoverkomelijke hindernis vormen voor de werkgever en de werknemer om de arbeidsovereenkomst verder uit te voeren.

    De wet bepaalt uitdrukkelijk dat het faillissement of het kennelijk onvermogen van de werkgever op zichzelf geen gevallen van overmacht zijn. De tijdelijke of definitieve sluiting van de onderneming die voortvloeit uit de maatregelen getroffen bij toepassing van de wetgeving of de reglementering betreffende de vrijwaring van het leefmilieu of met toepassing van het Sociaal Strafwetboek is op zichzelf evenmin een geval van overmacht.