Outplacement - specifieke regeling bij medische overmacht

Op deze pagina

  Principe en toepassingsgebied 

  Wanneer de werknemer definitief arbeidsongeschikt is wegens ziekte of ongeval, kan aan de arbeidsovereenkomst slechts een einde worden gesteld wegens medische overmacht nadat eerst een wettelijk voorziene procedure werd gevolgd.

  De specifieke regeling van outplacement bij medische overmacht is van toepassing wanneer, na afloop van de bedoelde procedure, de werkgever zich op de definitieve arbeidsongeschiktheid van de werknemer beroept om het einde van de arbeidsovereenkomst vast te stellen, en dit vóór 1 april 2024.  
   

  De regeling is niet van toepassing wanneer het de werknemer is die zich beroept op medische overmacht om een einde te stellen aan de arbeidsovereenkomst. Zij is evenmin van toepassing wanneer beide partijen gezamenlijk (werkgever én werknemer) het einde van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht vaststellen.

  Vanaf 1 april 2024 wordt deze specifieke regeling van outplacement opgeheven en zal de werkgever die zich beroept op medische overmacht om de arbeidsovereenkomst van een arbeidsongeschikte werknemer te beëindigen een nieuwe verplichting moeten vervullen. Vanaf 1 april 2024 dient deze werkgever een financiële bijdrage te betalen aan het "Terug Naar Werk-fonds".

  Inhoud van het outplacement 

  De werknemer aan wiens arbeidsovereenkomst een einde komt doordat de werkgever zich beroept op medische overmacht heeft ten laste van de werkgever recht op een outplacementbegeleiding ter waarde van 1.800 euro. 

  Outplacementbegeleiding wordt in deze context gedefinieerd als een geheel van begeleidende diensten en adviezen op maat van een werknemer met een gezondheidsproblematiek die, in opdracht van een werkgever, door een dienstverlener worden verleend, om die werknemer in staat te stellen zelf binnen een zo kort mogelijke termijn een betrekking bij een nieuwe werkgever te vinden of een beroepsbezigheid als zelfstandige te ontplooien.

  Verloop van het outplacement 

  De werkgever moet binnen de 15 dagen nadat hij het einde van de arbeidsovereenkomst omwille van medische overmacht heeft vastgesteld, schriftelijk een outplacementaanbod ter waarde van 1.800 euro doen aan de werknemer.  Dit aanbod van outplacementbegeleiding moet beantwoorden aan dezelfde kwaliteitscriteria als die welke gelden in de algemene regeling op het outplacement en moet op maat zijn van de werknemer met een gezondheidsproblematiek.

  Vanaf het aanbod door de werkgever beschikt de werknemer over een termijn van 4 weken om schriftelijk in te stemmen met het aanbod.  Reageert de werknemer niet binnen deze periode, dan vervalt zijn recht op outplacement.

  Indien de werknemer het aanbod van de werkgever aanvaardt, heeft hij recht op een outplacementbegeleiding van minstens 30 uren gedurende een maximumperiode van drie maanden te rekenen vanaf de instemming met het aanbod.  Wanneer de werknemer instemt, informeert hij de adviserend geneesheer van het ziekenfonds over de aanvang en de inhoud van de outplacementbegeleiding.  Dit dient te gebeuren binnen een termijn van 15 dagen na aanvang van de outplacementbegeleiding.  De werknemer kan ook toestemming geven aan het outplacementbureau om deze informatie aan de adviserend geneesheer te bezorgen.

  Wanneer de werknemer voorafgaand aan of tijdens het verloop van de outplacementbegeleiding een betrekking bij een nieuwe werkgever vindt of een beroepsbezigheid als zelfstandige opstart, kan hij de outplacementbegeleiding onderbreken.  Hij dient de werkgever in dat geval te verwittigen dat hij die begeleiding niet wenst aan te vatten of voort te zetten.

  Indien in die situatie de werknemer zijn betrekking bij een nieuwe werkgever verliest binnen de drie maanden na de indiensttreding, dan kan hij een hervatting van de outplacementbegeleiding vragen.   Deze vangt aan in de fase waarin het outplacementprogramma werd onderbroken en voor de nog overblijvende uren.  De begeleiding neemt in elk geval een einde bij het verstrijken van de periode van zes maanden nadat zij werd aangevat.

  Vrijstelling van de verplichting tot outplacementaanbod 

  De werkgever is vrijgesteld van de verplichting om het specifieke outplacement bij medische overmacht aan te bieden, indien zijn sectoraal Fonds voor Bestaanszekerheid een gelijkwaardige outplacementbegeleiding aanbiedt, op basis van een algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst.